งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 8: คำสั่ง Do-While อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. Do - While Statement นิพจน์ บูลีน ชุดคำสั่ง จริง เท็จ เป็นคำสั่งวนรอบที่มีการ ตรวจสอบว่าจะกระทำซ้ำอีก หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 8: คำสั่ง Do-While อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. Do - While Statement นิพจน์ บูลีน ชุดคำสั่ง จริง เท็จ เป็นคำสั่งวนรอบที่มีการ ตรวจสอบว่าจะกระทำซ้ำอีก หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 8: คำสั่ง Do-While อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

2 Do - While Statement นิพจน์ บูลีน ชุดคำสั่ง จริง เท็จ เป็นคำสั่งวนรอบที่มีการ ตรวจสอบว่าจะกระทำซ้ำอีก หรือไม่ ภายหลัง จากการ กระทำชุดคำสั่งที่กำหนด ดังนั้น ชุดคำสั่งจะถูกกระทำ อย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่ๆ do { ชุดคำสั่ง //Loop body } while ( เงื่อนไข ) ; รูปแบบ

3 While vs. Do-While ถามก่อนทำ (PRE – TEST loop หรือ entry- condition) เงื่อนไขจะถูกตรวจสอบ ก่อนที่จะกระทำชุดค่ำสั่ง (Loop body) ชุดคำสั่งอาจจะไม่ถูก กระทำเลยก็ได้ถ้าเงื่อนไข เป็นเท็จตั้งแต่เริ่มต้น ทำก่อนถาม (POST – TEST loop หรือ exit- condition) เงื่อนไขจะถูกตรวจ หลังจาก การกระทำ ชุดคำสั่ง (Loop body) ชุดคำสั่งจะถูกกระทำ อย่างน้อย 1 ครั้งเสมอ

4 นิพจน์ บูลีน ชุดคำสั่ง จริง เท็จ นิพจน์ บูลีน ชุดคำสั่ง จริง เท็จ While vs. Do-While ถามก่อนทำ ทำก่อนถาม

5 #include int main(){ int x, sum = 0; cout<<“Enter integers ( -1 to Stop ) “; cin >> x; while ( x != -1 ) { sum += x; cout <<“Enter integers ( -1 to Stop ) “; cin>>x; } cout<<“Sum = “<< sum << endl; return 0; } Output Enter integers ( -1 to Stop ) 1 Enter integers ( -1 to Stop ) 2 Enter integers ( -1 to Stop ) 3 Enter integers ( -1 to Stop ) -1 Sum = 6 do { cout<<“Enter integers ( -1 to Stop ) “; cin >> x; sum += x; } while ( x != -1 ) ; sum++;

6 cout << “Enter a value for n: “; cin >> n; sum = 0; i = 1; while ( i <= n) { sum += i; i++; } cout << “The sum of the first ” << n << “numbers is” << sum << endl; Output Enter a value for n: 10 The sum of the first 10 numbers is 55 1+2+3+...+n = ? do { sum += 1; i ++; } while ( i<= n) ;

7 Computer Programming Design 7


ดาวน์โหลด ppt Lab 8: คำสั่ง Do-While อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. Do - While Statement นิพจน์ บูลีน ชุดคำสั่ง จริง เท็จ เป็นคำสั่งวนรอบที่มีการ ตรวจสอบว่าจะกระทำซ้ำอีก หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google