งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

u ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ศุขปรีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "u ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ศุขปรีดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 u ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ศุขปรีดี

3 SAWASDEE  HELLO  SAWASDEE  WELCOME  GOOD MORNING  GOOD AFTERNOON  GOOD EVENING  GOOD NIGHT

4 สื่อ การเรียนการสอน สื่อ การเรียนการสอน

5 การใช้สื่อใน การเรียนการสอน การใช้สื่อใน การเรียนการสอน u ๑. สื่อนำเข้าสู่บทเรียน u ๒. สื่อเสนอเนื้อหาบทเรียน u ๓. สื่อสรุปบทเรียน u ๔. สื่อเพื่อการสอบและทดสอบ

6 ความหมาย ของ สื่อ ความหมาย ของ สื่อ u Media is channel of message transferring. u สื่อคือช่องทางหรือเครื่องมือ ถ่ายทอด ข้อมูล สาร

7 ความหมาย ของ สื่อ การเรียนการสอน ความหมาย ของ สื่อ การเรียนการสอน u สื่อคือช่องทาง หรือเครื่องมือ ถ่ายทอด ข้อมูล สาระ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ระหว่าง ผู้สอนกับนักศึกษา

8 ความหมาย ของ การเรียนการสอน ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ความหมาย ของ การเรียนการสอน ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ u คือระบบสื่อสาร สองทาง มี ข้อมูลย้อนกลับฉับพลัน ที่ผู้สอน และผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้ส่ง และ ผู้รับ ข้อมูล สาระ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ด้วยช่องทาง หลากหลาย และเป็น สื่อทีผู้เรียนพอใจจะรับสาระ ที่สุด

9 ช่องทาง การเปิดรับสาร ช่องทาง การเปิดรับสาร ตา 75 % u ตา 75 % u หู 11 % u ปาก จมูก และกายสัมผัส u 14%

10 ระบบสื่อที่ดี ระบบสื่อที่ดี u สื่อสารสองทางฉับพลัน u สื่อสารพร้อมกันหลายช่องทาง u มีความเป็นรูปธรรมสูง u ช่องทางเหมาะสมกับสาร u ช่องทางเหมาะสมกับผู้รับสาร u ใช้เครื่องมือสื่อสารจำนวนน้อยที่สุด u เครื่องมือสื่อสารง่ายต่อการควบคุมที่สุด

11 ระบบสื่อการเรียนการสอน ระบบสื่อการเรียนการสอน u เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในระบบการเรียนการสอน

12 ระบบสื่อการเรียนการสอน ระบบสื่อการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย ๓ ระบบ ๑. การวางแผนการสอน ๒. กระบวนการเรียนการสอน ๓. การวัดและประเมินผลการเรียน และการสอน

13 ระบบสื่อการเรียนการสอน ระบบสื่อการเรียนการสอน ระบบการวางแผน การเรียนการสอน การเรียนการสอน ประกอบด้วย ๕ ระบบ ประกอบด้วย ๕ ระบบ ๑. คำอธิบายรายวิชา+ความทันสมัย ๒. เค้าโครงและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ๓. ออกแบบและจัดหาหรือผลิตสื่อการเรียนการสอน ๔. ออกแบบและจัดหาสื่อการวัดและประเมินผลการเรียน และการสอน และการสอน ๕. จัดทำแผนการเรียนการสอน

14 ระบบการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน u เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในระบบการศึกษา

15 จัดการศึกษาเพื่ออะไร ?

16 สื่อมีความสำคัญ ต่อระบบ การศึกษาอย่างไร สื่อมีความสำคัญ ต่อระบบ การศึกษาอย่างไร

17 สื่อกับระบบ การศึกษา

18 u สื่อดี ระบบการสื่อสารดี u ระบบการสื่อสารดี ระบบการเรียนการสอนดี

19  ระบบการเรียนการสอนดี u ระบบการศึกษาดี

20 u ระบบการศึกษาที่ดีคือ อะไร ? เรามารู้จัก ระบบการศึกษาที่ดีกันก่อน

21 EDUCATIO N I N THE AGE OF GLOBALIZ ATION PROFESSOR DR. NIPONE SOOKPREEDEE Vice President for Siam University TNAILAND Email : drsook@siam.th.edu

22 EDUCATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION  THE WORLD OF EDUCATION  COMMUNICATION TECHNOLOGY  EDUCATIONAL TECHNOLOGY  DISTANCE EDUCATION

23 THE WORLD OF EDUCATION  GOOD COMMUNICATION S  GOOD DECISIONS  GOOD SOCIAL SKILLS  GOOD VISION  GOOD PERSONALITY THE WORLD OF A GOOD MAN GOODMAN

24 GOOD ENVIRONMENT GOOD SOCIAL SKILLS

25 COMMUNICATION TECHNOLOGY  MACHINE TECHNOLOGY  HUMAN TECHNOLOGY  SOCIAL TECHNOLOGY  NATURAL TECHNOLOGY

26 COMMUNICATION AND MACHINE TECHNOLOGY  TEXT & GRAPHICS  PRINTED MATERIALS  TELEPHONE & FAX  RADIO & TELEVISION  DISK & CD-ROM  COMPUTER & NETWORKS  INTERNET & INTRANET  WORLD WIDE WEB  MULTIMEDIA NETWORKS

27 นวัตกรรมสื่อ การเรียนการสอน นวัตกรรมสื่อ การเรียนการสอน

28 มหาวิทยาลัย ปี 2020 จะมี ห้องเรียนพกพา จริงหรือไม่ ? มหาวิทยาลัย ปี 2020 จะมี ห้องเรียนพกพา จริงหรือไม่ ?

29 COMMUNICATION SUPERHIGHWAY TECHNOLOGY  COAXIAL CABLE  FIBER OPTICS  BEAM LINK  MICROWAVE  SATELLITE  ISDN & BISDN  MULTI PLE LINK

30 EDUCATIONAL TECHNOLOGY  MACHINE TECHNOLOGY  HUMAN TECHNOLOGY  SOCIAL TECHNOLOGY  NATURAL TECHNOLOGY

31 EDUCATIONAL MEDIA TECHNOLOGY AS A COMMUNICATION MACHINE EDUCATIONAL MEDIA TECHNOLOGY AS A COMMUNICATION MACHINE  TEXT & GRAPHICS  PRINTED MATERIALS  TELEPHONE & FAX  RADIO & TELEVISION  DISK & CD-ROM  COMPUTER & NETWORKS  INTERNET & INTRANET  WORLD WIDE WEB  MULTIMEDIA NETWORKS  INSTRUCTIONAL PACKAGES  e-learning & e-education

32 EDUCATION AND HUMAN TECHNOLOGY  HUMAN BEHAVIOR  SOCIAL BEHAVIOR  ENVIRONMENTAL SCIENCE  NATURAL SCIENCE

33 EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR ALL PEOPLE REGARDLESS OF :  LOCATION  ECONOMIC STATUS  SOCIAL STATUS  AGE & GENDER  TIME & SITUATION

34 DISTANCE EDUCATION AS TELECOMMUNICATION  FREE  FAIR  FAST  FACT  FULL  LOCATION  ECONOMIC STATUS  SOCIAL STATUS  AGE & GENDER  TIME & SITUATION

35 DISTANCE EDUCATIONAL MEDIA  PRINTED MATERIALS  RADIO & TELEVISION  INTERNET & INTRANET  WORLD WIDE WEB  MULTIMEDIA NETWORKS  INSTRUCTIONAL PACKAGES

36 DISTANCE EDUCATION NETWORKS  ACADEMIC  ADMINISTRATIO N  SERVICES  INSTRUCTION  EVALUATION  QUALITY ASSURANCE

37 DISTANCE EDUCATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION DISTANCE EDUCATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION  GOOD COMMUNICATION S  GOOD DECISIONS  GOOD SOCIAL SKILLS  GOOD VISION  GOOD PERSONALITY THE WORLD OF A GOOD MAN GOODMAN

38 วิวัฒนาการสื่อการศึกษา วิวัฒนาการสื่อการศึกษา u ๒๕๑๐ แผ่นใส u ๒๕๒๐ โทรทัศน์ศึกษา u ๒๕๓๐ Tele Educational Conferencing u ๒๕๓๕ Computer for Education u ๒๕๔๐ PowerPoint & E-Learning u ๒๕๔๕ E-Education

39 ห้องเรียนพกพาคืออะไร ? u ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะมีห้องเรียน มหาวิทยาลัยจะมีห้องเรียน พกพาหรือไม่ ? พกพาหรือไม่ ?

40


ดาวน์โหลด ppt u ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ศุขปรีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google