งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สถิติ SPSS for Windows ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สถิติ SPSS for Windows ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สถิติ SPSS for Windows ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

2 Coding ตัวเลข สัญลักษณ์ ตัวอักษร ที่เรา กำหนดขึ้นแทนตัวจริง เพศ = x1 ( ตัวแปร ) เพศชาย = 1 เพศหญิง = 2 ถ้าคำตอบไม่เกิน 1-9 ตัว ใช้ตัวเลขเดียว ( รวมค่า Missing) ถ้า 10 – 99 ตัว ให้ตัวเลข 2 ตัว ( รวมค่า Missing) ถ้าเกินกว่านี้ให้เพิ่มตัวเลขขึ้นไปอีก

3 Missing ถ้าคำตอบข้อใด ไม่สมบูรณ์ เรา ต้องกำหนดค่าที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ตอบ = 9, 99 ตอบมากกว่าที่กำหนด, ตอบผิด = 8, 88

4 คำถามที่กำหนดตอบ ท่านเลือกซื้อแผ่น CD เพราะ ( ให้เลือก เรียงลำดับ 1 2 3 4) ราคาถูก คุณภาพดี หาซื้อง่าย มีผู้แนะนำ v1v2v3v4 3124

5 คำถามที่กำหนดตอบ ท่านเลือกซื้อแผ่น CD เพราะ ( ให้เลือก ได้มากกว่า 1 ข้อ ) ราคาถูก คุณภาพดี หาซื้อง่าย มีผู้แนะนำ ตอบ = 1 ไม่ตอบ = 0 v1v2v3v4 0104

6 คำถามที่ไม่ได้กำหนดตอบ อื่นๆ ระบุ................................................ ให้แยกเป็นกลุ่มๆ และกำหนดรหัสลงไป แทนข้อมูล อาจจะพิมพ์รวบรวมสรุปเป็นข้อๆ

7 การจัดทำคู่มือรหัส เลขที่แบบสอบถาม ชื่อตัวแปร ข้อความคำถาม ค่าหรือรหัส เอกสารหน้า 5 - 7

8 Editing ตรวจสอบความครบถ้วน จำนวนแบบสอบถาม 100 ชุด การเรียงลำดับแบบสอบถาม 50 ตัว แปร รวมแล้วจะต้องมีช่อง 5000 ช่อง

9 Editing ตรวจสอบช่วงข้อมูล ถ้าคำถามข้อหนึ่งมีตัวเลือก 2 ตัว ( เพศ ) เพศชาย = 1 เพศหญิง = 2 ไม่ตอบ = 9 เลขที่ควรมีในช่อง คือ 1, 2, 9

10 Editing ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 2 ตัวขึ้นไป ถามสถานภาพสมรส โสด หย่าร้าง ม่าย สมมติตอบว่า โสด ถามจำนวนบุตร ตอบว่า มี

11 เทคนิคในการประมวลข้อมูล การแจกแจงความถี่ (Frequency) การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น (Descriptive) ค่าเฉลี่ย (mean) ความแปรปรวน (Variance) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สถิติ SPSS for Windows ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google