งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สถิติ SPSS for Windows

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สถิติ SPSS for Windows"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สถิติ SPSS for Windows
ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

2 Coding ตัวเลข สัญลักษณ์ ตัวอักษร ที่เรากำหนดขึ้นแทนตัวจริง เพศ = x1 (ตัวแปร) เพศชาย = 1 เพศหญิง = 2 ถ้าคำตอบไม่เกิน 1-9 ตัว ใช้ตัวเลขเดียว (รวมค่า Missing) ถ้า 10 – 99 ตัว ให้ตัวเลข 2 ตัว (รวมค่า Missing) ถ้าเกินกว่านี้ให้เพิ่มตัวเลขขึ้นไปอีก

3 ถ้าคำตอบข้อใด ไม่สมบูรณ์ เราต้องกำหนดค่าที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ตอบ = 9, 99
Missing ถ้าคำตอบข้อใด ไม่สมบูรณ์ เราต้องกำหนดค่าที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ตอบ = 9, 99 ตอบมากกว่าที่กำหนด,ตอบผิด = 8, 88

4 คำถามที่กำหนดตอบ ท่านเลือกซื้อแผ่น CD เพราะ (ให้เลือกเรียงลำดับ ) ราคาถูก คุณภาพดี หาซื้อง่าย มีผู้แนะนำ v1 v2 v3 v4 3 1 2 4

5 ท่านเลือกซื้อแผ่น CD เพราะ (ให้เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
คำถามที่กำหนดตอบ ท่านเลือกซื้อแผ่น CD เพราะ (ให้เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ราคาถูก คุณภาพดี หาซื้อง่าย มีผู้แนะนำ ตอบ = 1 ไม่ตอบ = 0 v1 v2 v3 v4 1 4

6 คำถามที่ไม่ได้กำหนดตอบ
อื่นๆ ระบุ ให้แยกเป็นกลุ่มๆ และกำหนดรหัสลงไปแทนข้อมูล อาจจะพิมพ์รวบรวมสรุปเป็นข้อๆ

7 การจัดทำคู่มือรหัส เลขที่แบบสอบถาม ชื่อตัวแปร ข้อความคำถาม ค่าหรือรหัส
เอกสารหน้า 5 - 7

8 ตรวจสอบความครบถ้วน Editing จำนวนแบบสอบถาม 100 ชุด
การเรียงลำดับแบบสอบถาม 50 ตัวแปร รวมแล้วจะต้องมีช่อง 5000 ช่อง

9 ตรวจสอบช่วงข้อมูล Editing ถ้าคำถามข้อหนึ่งมีตัวเลือก 2 ตัว (เพศ)
เพศชาย = 1 เพศหญิง = 2 ไม่ตอบ = 9 เลขที่ควรมีในช่อง คือ 1, 2, 9

10 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
Editing ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 2 ตัวขึ้นไป ถามสถานภาพสมรส โสด หย่าร้าง ม่าย สมมติตอบว่า โสด ถามจำนวนบุตร ตอบว่า มี

11 เทคนิคในการประมวลข้อมูล
การแจกแจงความถี่ (Frequency) การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น (Descriptive) ค่าเฉลี่ย (mean) ความแปรปรวน (Variance) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สถิติ SPSS for Windows

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google