งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วน น้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตร อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วน น้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตร อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วน น้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตร อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง

2 ผู้จัดทำโครงงาน 1. น. ส. เกตุสิรินทร์ ทาทองพระชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 2. น. ส. จิรัสยา วันขามป้อม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 3. น. ส. อภิญญา กรองบริสุทธิ์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ. แม่ฮ่องสอน

3 อาจารย์ที่ปรึกษา 1. คุณครู สุทธิพร พลพยัคฆ์กุล 2. คุณครู สุภาลักษณ์ ศรีมูล

4 ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันต้นหม้อข้าวหม้อแกงลงถือเป็นมรดก ทางธรรมชาติที่มีอยู่ในไทยหายาก และใกล้จะสูญ พันธุ์ จึงต้องมีการอนุรักษ์พันธุ์ไว้การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทำได้ยาก จะ พบปัญหาการติดเชื้อต่างๆ ทำให้เนื้อเยื่อไม่ สามารถงอกได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เมล็ดใน การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ พวกเราจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เปรียบเทียบอัตราส่วนของสารฟอกฆ่าเชื้อที่ เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อ สูตรอาหารที่ เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด หม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ในการ พัฒนาการขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ และเพื่อ ประโยชนต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนของ สารที่เหมาะสมกับการฟอกฆ่าเชื้อของ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหาร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เหมาะสมที่สุด ต่อการงอกของเมล็ด หม้อข้าวหม้อแกงลิง

6 สมมติฐาน 1. ถ้าอัตราส่วนของสารฆ่าเชื้อมีผลต่อ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเมล็ด หม้อข้าวหม้อแกงลิงดังนั้น อัตราส่วนของสาร NaDCC 30 mg. /100ml. จะเป็นอัตราส่วนที่ เหมาะสมที่สุด 2. ถ้าสูตรอาหารมีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชดั้งนั้นสูตรอาหาร A มีประสิทธิภาพในการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดดีที่สุด

7 ขอบเขตของการศึกษา 1. สถานที่ : ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโรงเรียนขุนยวมวิท ยา 2. ระยะเวลา : ระยะเวลาตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง ตุลาคม 2557 3. ตัวแปรในการทดลอง ขั้นตอนที่ 1 ฟอกฆ่าเชื้อแบคทีเรียในต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรต้นอัตราส่วนของสาร NaDcc ตัวแปรตามประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ตัวแปรควบคุม - ปริมาณของ H2O2 - เวลาใน การฟอกเชื้อ - ขนาดของขวด - ปริมาตรน้ำ กลั่น - ปริมาณของน้ำตาล

8 ชั้นตอนที่ 2 การศึกษาสารอาหารที่เหมาะสมกับ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรต้นสูตรอาหาร ตัวแปรตามการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรควบคุม - พันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง - อายุของเมล็ด - ความเข้มของแสง

9 แผนการปฏิบัติงาน ปฏิทินการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557 ระยะเวลาที่ใช้ในการ ดำเนินงาน กิจกรรมในการดำเนินงานผลที่คาดว่าจะได้รับ สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน ก. ค. เขียนเค้าโครงโครงงาน ได้เค้าโครงโครงงาน สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน ก. ค. นำเสนอเค้าโครงโครงงาน ได้คำแนะนำจากคณะ อาจารย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ก. ค. ถึงสัปดาห์ที่ 1-2 เดือน ส. ค. ค้นคว้าเอกสาร ได้ข้อมูลในการศึกษา ทำการฟองฆ่าเชื้อใน อัตราส่วนที่แตกต่างกัน ทราบว่าอัตราส่วนใด เหมาะสมที่สุดในการฟองฆ่า เชื้อ ทำการเพาะเมล็ดพืชโดย เปรียบเทียบอาหารที่มีในแต่ ละสูตร ทราบว่าเมล็ดพืชเหมาะสม กับอาหารสูตรใด สรุปผลการทดลอง ได้ข้อสรุปจากการทดลอง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ส. ค. นำเสนอโครงงานผ่าน Website ได้ข้อเสนอแนะและแนว ทางการปฏิบัติ

10 วิธีการทดลอง

11

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 2. ทราบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 3. นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบปลอดเชื้อ

13 เอกสารอ้างอิง http://botanyschool.ning.com/ http://th.wikipedia.org http://www.siamexotica.com

14 สิ่งที่ต้องการความ ช่วยเหลือ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง จำนวน 500 เมล็ด คำแนะนำในการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ด หม้อข้าวหม้อแกงลิง

15 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วน น้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตร อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google