งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วน น้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตร อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วน น้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตร อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วน น้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตร อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง

2 ผู้จัดทำโครงงาน 1. น. ส. เกตุสิรินทร์ ทาทองพระชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 2. น. ส. จิรัสยา วันขามป้อม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 3. น. ส. อภิญญา กรองบริสุทธิ์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ. แม่ฮ่องสอน

3 อาจารย์ที่ปรึกษา 1. คุณครู สุทธิพร พลพยัคฆ์กุล 2. คุณครู สุภาลักษณ์ ศรีมูล

4 ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันต้นหม้อข้าวหม้อแกงลงถือเป็นมรดก ทางธรรมชาติที่มีอยู่ในไทยหายาก และใกล้จะสูญ พันธุ์ จึงต้องมีการอนุรักษ์พันธุ์ไว้การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทำได้ยาก จะ พบปัญหาการติดเชื้อต่างๆ ทำให้เนื้อเยื่อไม่ สามารถงอกได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เมล็ดใน การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ พวกเราจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เปรียบเทียบอัตราส่วนของสารฟอกฆ่าเชื้อที่ เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อ สูตรอาหารที่ เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด หม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ในการ พัฒนาการขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ และเพื่อ ประโยชนต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนของ สารที่เหมาะสมกับการฟอกฆ่าเชื้อของ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหาร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เหมาะสมที่สุด ต่อการงอกของเมล็ด หม้อข้าวหม้อแกงลิง

6 สมมติฐาน 1. ถ้าอัตราส่วนของสารฆ่าเชื้อมีผลต่อ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเมล็ด หม้อข้าวหม้อแกงลิงดังนั้น อัตราส่วนของสาร NaDCC 30 mg. /100ml. จะเป็นอัตราส่วนที่ เหมาะสมที่สุด 2. ถ้าสูตรอาหารมีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชดั้งนั้นสูตรอาหาร A มีประสิทธิภาพในการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดดีที่สุด

7 ขอบเขตของการศึกษา 1. สถานที่ : ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโรงเรียนขุนยวมวิท ยา 2. ระยะเวลา : ระยะเวลาตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง ตุลาคม ตัวแปรในการทดลอง ขั้นตอนที่ 1 ฟอกฆ่าเชื้อแบคทีเรียในต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรต้นอัตราส่วนของสาร NaDcc ตัวแปรตามประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ตัวแปรควบคุม - ปริมาณของ H2O2 - เวลาใน การฟอกเชื้อ - ขนาดของขวด - ปริมาตรน้ำ กลั่น - ปริมาณของน้ำตาล

8 ชั้นตอนที่ 2 การศึกษาสารอาหารที่เหมาะสมกับ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรต้นสูตรอาหาร ตัวแปรตามการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรควบคุม - พันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง - อายุของเมล็ด - ความเข้มของแสง

9 แผนการปฏิบัติงาน ปฏิทินการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557 ระยะเวลาที่ใช้ในการ ดำเนินงาน กิจกรรมในการดำเนินงานผลที่คาดว่าจะได้รับ สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน ก. ค. เขียนเค้าโครงโครงงาน ได้เค้าโครงโครงงาน สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน ก. ค. นำเสนอเค้าโครงโครงงาน ได้คำแนะนำจากคณะ อาจารย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ก. ค. ถึงสัปดาห์ที่ 1-2 เดือน ส. ค. ค้นคว้าเอกสาร ได้ข้อมูลในการศึกษา ทำการฟองฆ่าเชื้อใน อัตราส่วนที่แตกต่างกัน ทราบว่าอัตราส่วนใด เหมาะสมที่สุดในการฟองฆ่า เชื้อ ทำการเพาะเมล็ดพืชโดย เปรียบเทียบอาหารที่มีในแต่ ละสูตร ทราบว่าเมล็ดพืชเหมาะสม กับอาหารสูตรใด สรุปผลการทดลอง ได้ข้อสรุปจากการทดลอง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ส. ค. นำเสนอโครงงานผ่าน Website ได้ข้อเสนอแนะและแนว ทางการปฏิบัติ

10 วิธีการทดลอง

11

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 2. ทราบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 3. นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบปลอดเชื้อ

13 เอกสารอ้างอิง

14 สิ่งที่ต้องการความ ช่วยเหลือ เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง จำนวน 500 เมล็ด คำแนะนำในการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ด หม้อข้าวหม้อแกงลิง

15 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วน น้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตร อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google