งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง

2 ผู้จัดทำโครงงาน 1. น.ส. เกตุสิรินทร์ ทาทองพระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2. น.ส. จิรัสยา วันขามป้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3. น.ส. อภิญญา กรองบริสุทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

3 อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู สุทธิพร พลพยัคฆ์กุล คุณครู สุภาลักษณ์ ศรีมูล

4 ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันต้นหม้อข้าวหม้อแกงลงถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่มีอยู่ในไทยหายาก และใกล้จะสูญพันธุ์ จึงต้องมีการอนุรักษ์พันธุ์ไว้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทำได้ยาก จะพบปัญหาการติดเชื้อต่างๆ ทำให้เนื้อเยื่อไม่สามารถงอกได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เมล็ดในการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ พวกเราจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อ สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ในการพัฒนาการขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ และเพื่อประโยชนต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

5 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารที่เหมาะสมกับการฟอกฆ่าเชื้อของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เหมาะสมที่สุดต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง

6 สมมติฐาน 1. ถ้าอัตราส่วนของสารฆ่าเชื้อมีผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงดังนั้น อัตราส่วนของสาร NaDCC 30 mg. /100ml. จะเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด 2. ถ้าสูตรอาหารมีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชดั้งนั้นสูตรอาหาร A มีประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดดีที่สุด

7 ขอบเขตของการศึกษา 1.สถานที่ : ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโรงเรียนขุนยวมวิทยา 2.ระยะเวลา : ระยะเวลาตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง ตุลาคม ตัวแปรในการทดลอง ขั้นตอนที่ 1 ฟอกฆ่าเชื้อแบคทีเรียในต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรต้น อัตราส่วนของสาร NaDcc ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ตัวแปรควบคุม - ปริมาณของ H2O2 - เวลาในการฟอกเชื้อ - ขนาดของขวด - ปริมาตรน้ำกลั่น - ปริมาณของน้ำตาล

8 ชั้นตอนที่ 2 การศึกษาสารอาหารที่เหมาะสมกับเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรต้น สูตรอาหาร ตัวแปรตาม การงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรควบคุม - พันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง - อายุของเมล็ด - ความเข้มของแสง

9 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน กิจกรรมในการดำเนินงาน
แผนการปฏิบัติงาน ปฏิทินการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2557 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน กิจกรรมในการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน ก.ค. เขียนเค้าโครงโครงงาน ได้เค้าโครงโครงงาน สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน ก.ค. นำเสนอเค้าโครงโครงงาน ได้คำแนะนำจากคณะอาจารย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ก.ค. ถึงสัปดาห์ที่ 1-2 เดือน ส.ค. ค้นคว้าเอกสาร ได้ข้อมูลในการศึกษา ทำการฟองฆ่าเชื้อในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ทราบว่าอัตราส่วนใดเหมาะสมที่สุดในการฟองฆ่าเชื้อ ทำการเพาะเมล็ดพืชโดยเปรียบเทียบอาหารที่มีในแต่ละสูตร ทราบว่าเมล็ดพืชเหมาะสมกับอาหารสูตรใด สรุปผลการทดลอง ได้ข้อสรุปจากการทดลอง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ส.ค. นำเสนอโครงงานผ่าน Website ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติ

10 วิธีการทดลอง

11

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 2.ทราบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 3.นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบปลอดเชื้อ

13 เอกสารอ้างอิง http://botanyschool.ning.com/ http://th.wikipedia.org

14 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ
เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง จำนวน 500 เมล็ด คำแนะนำในการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อจากสารเคมีและสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google