งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุของความขัดแย้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุของความขัดแย้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุของความขัดแย้ง
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การสร้างลัทธิหรือความเชื่อ จากอุดมการณ์ เพื่อผลประโยชน์ คอรัปชั่น

2 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทย
* อัตราเติบโต รายได้ประชาชาติ (พันล้านบาท) 4,626 7,105 54% รายได้ประชาชาติต่อคน (บาท) 75, ,117 41% ค่าแรงขั้นต่ำ (กทม.) (บาท/วัน) % ภาษีเงินได้นิติบุคคล (พันล้านบาท) % * มูลค่าแท้จริง (ปรับอัตราเงินเฟ้อ) โดย 1998 เป็นปีฐาน

3 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทย
เจ้าของทุนได้รับส่วนแบ่งจากการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด ภาคเกษตรและแรงงานคนไม่ชำนาญ ได้รับส่วนแบ่งน้อย (Worse off) (คนส่วนใหญ่ของประเทศ = 70%) แรงงานไม่ชำนาญ มีอัตราเพิ่มสูง แต่มีส่วนแบ่งรายได้น้อย แรงงานไม่ชำนาญ ส่วนใหญ่ทำงานในเมือง ได้สัมผัสกับความไม่เป็นธรรมและระบบอภิสิทธิชนโดยตรง ภาคการผลิตและบริการที่ไม่เป็นทางการมีจำนวนเพิ่มมาก และมีรายได้คล้ายคลึงกับแรงงานไม่ชำนาญ ผู้มีอำนาจและมีโอกาส เอาเปรียบผู้ด้อยอำนาจและด้อยโอกาส ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมีจริง

4 แนวทางการแก้ปัญหา สร้างโอกาสและเน้นการกระจายรายได้ กระบวนการงบประมาณ
กระบวนการภาษี รัฐสวัสดิการ ธรรมาภิบาล สร้างความเป็นธรรมในสังคม ลดคอรัปชัน ลดระบบอภิสิทธิชน ฯลฯ

5 กระบวนการงบประมาณ โครงสร้างงบประมาณปี 2553 – 2554
โครงสร้างงบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,700,000 2,070,000 (สัดส่วนต่อ GDP) (17.5%) (20.0%) รายจ่ายประจำ 1,434,710 1,662,604 (สัดส่วนต่องบประมาณ) (84.4%) (80.3%) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ,346 (สัดส่วนต่องบประมาณ) (1.5%) รายจ่ายลงทุน , ,495 (สัดส่วนต่องบประมาณ) (12.6%) (16.6%) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ , ,555 (สัดส่วนต่องบประมาณ) (3.0%) (1.5%)

6 กระบวนการงบประมาณ โครงสร้างงบประมาณปี 2553 – 2554 2553 2554
รายรับ (ล้านบาท) 1,700,000 2,070,000 รายได้ 1,350,000 1,650,000 เงินกู้ , ,000 GDP 9,726,200 10,358,400

7 การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ 7.8% การสร้างความมั่นคงรัฐ 9.0%
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ 7.8% การสร้างความมั่นคงรัฐ 9.0% การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 30.2% การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 10.6% การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.8% การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 0.9% การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 0.4% การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14.7% ค่าดำเนินการภาครัฐ 24.6%

8 ศักยภาพการแข่งขันของไทย
อันดับที่ 26 จาก 57 ประเทศทั่วโลก (2009) ประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ Productivity & Efficiency อันดับ 50 Labor Market อันดับ 7 Finance อันดับ 22 Management Practice อันดับ 15 Attitude & Value อันดับ 19

9 ศักยภาพการแข่งขันของไทย
โครงสร้างพื้นฐาน Basic Infrastructure อันดับ 29 Technological Infrastructure อันดับ 36 Scientific Infrastructure อันดับ 40 Health & Environment อันดับ 50 Education อันดับ 47

10 โครงสร้างการจ่ายภาษี
(หน่วย : ล้านบาท) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาด 68, , ,594 ภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมทั้งระบบ 300, , ,414 สัดส่วน (%) ภาษีทีเสียต่อบริษัทในตลาด ภาษีที่เสียต่อบริษัทนอกตลาด

11 วัตถุประสงค์การเก็บภาษีของรัฐบาล
เพื่อหารายได้ เพื่อลดปัญหา bad externalities เพื่อสนับสนุนการส่งออกและการเติบโต เพื่อปัองกันอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อการกระจายรายได้ให้เท่าเทียมกัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

12 ปัญหาคอรัปชันในประเทศทย
คอรัปชันเป็นศัตรูของการพัฒนาความก้าวหน้าของมวลมนุษย์

13 ผลกระทบของคอรัปชัน เกิดความเสียหาย ไม่เป็นธรรม ผู้บริสุทธิ์เสียเปรียบ
กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์ การใช้ทรัพยากรขาดประสิทธิภาพ ผู้บริสุทธิ์ต้องรับภาระภาษี ผู้บริสุทธิ์ต้องซื้อของแพง ระบบการค้าขายไม่มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมที่เลวร้ายต่อสังคม ทำลายความสงบสุข

14 ผลสำรวจปัญหาการทุจริตในประเทศไทย

15 ผลสำรวจปัญหาการทุจริตในประเทศไทย

16 ผลสำรวจปัญหาการทุจริตในประเทศไทย

17 ผลสำรวจปัญหาการทุจริตในประเทศไทย

18 ผลสำรวจปัญหาการทุจริตในประเทศไทย

19 การแก้ปัญหาคอรัปชัน ทัศนคติผู้นำ ปลูกฝังทัศนคติทุกวงการและทุกระดับ
ช่วยกันต่อต้านคอรัปชัน การบังคับใช้กฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุของความขัดแย้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google