งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุของความขัดแย้ง  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  การสร้างลัทธิหรือความเชื่อ  จากอุดมการณ์  เพื่อผลประโยชน์  คอรัปชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุของความขัดแย้ง  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  การสร้างลัทธิหรือความเชื่อ  จากอุดมการณ์  เพื่อผลประโยชน์  คอรัปชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุของความขัดแย้ง  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  การสร้างลัทธิหรือความเชื่อ  จากอุดมการณ์  เพื่อผลประโยชน์  คอรัปชั่น

2 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ในสังคมไทย  รายได้ประชาชาติ ( พันล้านบาท )4,6267,105 54%  รายได้ประชาชาติต่อคน ( บาท )75,503 106,11741%  ค่าแรงขั้นต่ำ ( กทม.) ( บาท / วัน )162159 -1.6%  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( พันล้านบาท )99.8320 320% * มูลค่าแท้จริง ( ปรับอัตราเงินเฟ้อ ) โดย 1998 เป็นปี ฐาน 1998 2009* อัตราเติบโต

3 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทย  เจ้าของทุนได้รับส่วนแบ่งจากการพัฒนา เศรษฐกิจมากที่สุด  ภาคเกษตรและแรงงานคนไม่ชำนาญ ได้รับส่วน แบ่งน้อย (Worse off) ( คนส่วนใหญ่ของประเทศ = 70%)  แรงงานไม่ชำนาญ มีอัตราเพิ่มสูง แต่มีส่วนแบ่ง รายได้น้อย  แรงงานไม่ชำนาญ ส่วนใหญ่ทำงานในเมือง ได้ สัมผัสกับความไม่เป็นธรรมและระบบอภิสิทธิชน โดยตรง  ภาคการผลิตและบริการที่ไม่เป็นทางการมี จำนวนเพิ่มมาก และมีรายได้คล้ายคลึงกับ แรงงานไม่ชำนาญ  ผู้มีอำนาจและมีโอกาส เอาเปรียบผู้ด้อยอำนาจ และด้อยโอกาส ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมีจริง

4 แนวทางการแก้ปัญหา สร้างโอกาสและเน้นการกระจาย รายได้  กระบวนการงบประมาณ  กระบวนการภาษี  รัฐสวัสดิการ  ธรรมาภิบาล  สร้างความเป็นธรรมในสังคม  ลดคอรัปชัน  ลดระบบอภิสิทธิชน  ฯลฯ

5 กระบวนการงบประมาณ โครงสร้างงบประมาณปี 2553 – 2554  โครงสร้างงบประมาณ ( ล้านบาท ) 2553 2554  วงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,700,000 2,070,000 ( สัดส่วนต่อ GDP) (17.5%) (20.0%)  รายจ่ายประจำ 1,434,710 1,662,604 ( สัดส่วนต่องบประมาณ ) (84.4%) (80.3%)  รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - 30,346 ( สัดส่วนต่องบประมาณ ) - (1.5%)  รายจ่ายลงทุน 214,369 344,495 ( สัดส่วนต่องบประมาณ ) (12.6%) (16.6%)  รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 50,921 32,555 ( สัดส่วนต่องบประมาณ ) (3.0%) (1.5%)

6 กระบวนการงบประมาณ โครงสร้างงบประมาณปี 2553 – 2554 2553 2554  รายรับ ( ล้านบาท ) 1,700,000 2,070,000  รายได้ 1,350,000 1,650,000  เงินกู้ 350,000 420,000  GDP9,726,200 10,358,400

7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ 7.8%  การสร้างความมั่นคงรัฐ 9.0%  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อม ล้ำทางสังคม 30.2 %  การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพและยั่งยืน 10.6 %  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 1.8%  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ นวัตกรรม 0.9%  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 0.4%  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14.7 %  ค่าดำเนินการภาครัฐ 24.6 %

8 ศักยภาพการแข่งขัน ของไทย  อันดับที่ 26 จาก 57 ประเทศทั่วโลก (2009)  ประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ Productivity & Efficiency อันดับ 50 Labor Market อันดับ 7 Finance อันดับ 22 Management Practice อันดับ 15 Attitude & Value อันดับ 19

9 ศักยภาพการแข่งขัน ของไทย  โครงสร้างพื้นฐาน Basic Infrastructure อันดับ 29 Technological Infrastructure อันดับ 36 Scientific Infrastructure อันดับ 40 Health & Environment อันดับ 50 Education อันดับ 47

10 โครงสร้างการจ่ายภาษี ( หน่วย : ล้านบาท ) 2549 2550 2551 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาด 68,076 85,773 70,594 ภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมทั้งระบบ 300,524 328,468310,414 สัดส่วน (%) 22.65 26.11 22.74 ภาษีทีเสียต่อบริษัทในตลาด 128.45 159.43 131.46 ภาษีที่เสียต่อบริษัทนอกตลาด 0.71 0.72 0.72

11 วัตถุประสงค์การเก็บ ภาษีของรัฐบาล  เพื่อหารายได้  เพื่อลดปัญหา bad externalities  เพื่อสนับสนุนการส่งออกและการเติบโต  เพื่อปัองกันอุตสาหกรรมภายในประเทศ  เพื่อการกระจายรายได้ให้เท่าเทียมกัน  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

12 ปัญหาคอรัปชันใน ประเทศทย คอรัปชันเป็นศัตรูของ การพัฒนา ความก้าวหน้าของมวล มนุษย์

13 ผลกระทบของคอรัปชัน  เกิดความเสียหาย ไม่เป็นธรรม  ผู้บริสุทธิ์เสียเปรียบ  กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์  การใช้ทรัพยากรขาดประสิทธิภาพ  ผู้บริสุทธิ์ต้องรับภาระภาษี  ผู้บริสุทธิ์ต้องซื้อของแพง  ระบบการค้าขายไม่มีมาตรฐาน  สร้างวัฒนธรรมที่เลวร้ายต่อสังคม  ทำลายความสงบสุข

14 ผลสำรวจปัญหาการทุจริตในประเทศไทย

15

16

17

18

19 การแก้ปัญหาคอรัปชัน  ทัศนคติผู้นำ  ปลูกฝังทัศนคติทุกวงการและทุกระดับ  ช่วยกันต่อต้านคอรัปชัน  การบังคับใช้กฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุของความขัดแย้ง  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  การสร้างลัทธิหรือความเชื่อ  จากอุดมการณ์  เพื่อผลประโยชน์  คอรัปชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google