งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล EWI เพื่อการพัฒนากิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล EWI เพื่อการพัฒนากิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล EWI เพื่อการพัฒนากิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาในพื้นที่

2 Environmental (Community) Context
EWIs Next Steps การนำข้อมูล EWI และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ ในการป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาในสถานบริการ ARV Provider Factors Client Factors Environmental (Community) Context Data Quality

3 What’s next when EWI’re not pass
Reassure? Set priority? Group indicator? Route cause analysis? HIVDR prevention activity? Monitoring and annual survey

4 โครงการพัฒนางานข้อมูลและกิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาในพื้นที่
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ดำเนินการ วิธีดำเนินการกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยงานร่วมดำเนินการ

5 กลุ่มตัวชี้วัดสัญญาณเตือนเชื้อดื้อยา (Thailand)
กลุ่มตัวชี้วัดสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับสูตรยาต้านไวรัสที่ได้รับ: initiated first line ARV regimen และ switched ARV regimen กลุ่มตัวชี้วัดสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับการมารับบริการการรักษาต่อเนื่อง กลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ หรือรับประทานยาที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง กลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ของการรักษา กลุ่มตัวชี้วัดที่เป็นการประเมินผลลัพธ์ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับโอกาสเกิดการรักษาล้มเหลว (ART Prescribing Practice) - EWI#1และ EWI#3 (Visit adherence) - EWI# 2 และ EWI# 5 (Drug adherence)-EWI# 4, EWI#6 และ EWI#7 (Treatment Outcome)- EWI#8 และ EWI#9 (Treatment Failure or failure Rate) – FRI#1 FRI#2

6 ตัวอย่างกิจกรรม พัฒนารูปแบบการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย การขยายพื้นที่สำรวจ EWI ภาคสนาม การวิเคราะห์หาสาเหตุจากข้อมูล -> กิจกรรมพัฒนางาน พิจารณาจากกลุ่มตัวชี้วัด พัฒนางานที่ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีมาตราฐาน เช่น การประเมินการรับประทานยาต้านไวรัส การจัดระบบบริหารจัดการยา


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล EWI เพื่อการพัฒนากิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google