งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 460,000 บาท เพื่อดำเนินงานอาหารสะอาดปลอดภัย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 460,000 บาท เพื่อดำเนินงานอาหารสะอาดปลอดภัย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 460,000 บาท เพื่อดำเนินงานอาหารสะอาดปลอดภัย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดเพชรบุรี

2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดเพชรบุรี วิสัยทัศน์ เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่ สากล

3 ประเด็นยุทธศาสตร์มี 4 ประเด็น 1.เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย 2.เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 3.เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชีวิตน่าเที่ยว 4.เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม

4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้รับ จัดสรรงบประมาณจำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการอาหารปลอดภัย ได้รับเงิน 1,789,400 บาท(อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 2.โครงการพัฒนากลไกบริหารจัดการ การป้องกัน และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ จังหวัด เพชรบุรี ได้รับเงิน700,000 บาท (อยู่ใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)

5 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกลุ่มจังหวัด โครงการงบประมาณ (บาท) 1.อาหารสะอาด รสชาติอร่อย77,000 2.ตลาดสดน่าซื้อ83,280 3.พัฒนาสาธารณสุข ในแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการ โรงแรมน่าอยู่น่าพัก(กิจกรรมเก็บ ตัวอย่างน้ำ เพื่อ ตรวจหาเชื้อลิจิโอเนลลา) 121,640 4.คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ35,000 5.พัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ76,340 6.อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.สำหรับพื้นที่ ท่องเที่ยว (อ.ชะอำ และ อ.แก่งกระจาน) 906,790 7.คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ22,000


ดาวน์โหลด ppt ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 460,000 บาท เพื่อดำเนินงานอาหารสะอาดปลอดภัย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google