งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรอบรม การวัดประสิทธิภาพและผลิตภาพของการผลิตสินค้าเกษตร ผศ. ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรอบรม การวัดประสิทธิภาพและผลิตภาพของการผลิตสินค้าเกษตร ผศ. ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรอบรม การวัดประสิทธิภาพและผลิตภาพของการผลิตสินค้าเกษตร ผศ. ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Lecture 5: ขอบเขตเนื้อหา การเพิ่มผลผลิต และการเติบโตการเพิ่มผลผลิต การวัดการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีตัวเลขดัชนี ตัวเลขดัชนี Laspeyres, Paasche, Fisher, Tornqvist การแยกค่าการเพิ่มผลผลิตด้วยวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม

3 การวัดการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิต (productivity) = ปริมาณผลผลิต (outputs) ปริมาณปัจจัยการผลิต (inputs) ถ้ากระบวนการผลิตประกอบไปด้วยผลผลิตและปัจจัยการผลิตจำนวนมากกว่า หนึ่งชนิด การเพิ่มผลผลิตที่วัดได้ หมายถึง การเพิ่มผลผลิตของปัจจัย การผลิตรวม (total factor productivity, TFP)

4 การเติบโตการเพิ่มผลผลิตของปัจจัยการผลิตรวม ถ้ากระบวนการผลิตประกอบไปด้วยผลผลิตและปัจจัยการผลิตจำนวนหนึ่งชนิด การเติบโตการเพิ่มผลผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (total factor productivity growth, TFP growth) ระหว่างช่วงเวลาที่ 1 และ 2 คือ ตัวอย่าง สัปดาห์ที่ 1 นาย ก ทำความสะอาดหน้าต่าง 10 บาน ภายใน 8 ชม สัปดาห์ที่ 2 นาย ก ทำความสะอาดหน้าต่าง 20 บาน ภายใน 12 ชม TFP เพิ่มขึ้น = 1.66-1.25 = 0.41 TFP growth เพิ่มขึ้นเท่ากับ 33%

5 การวัดการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีตัวเลขดัชนี ในระยะเริ่มต้น การเพิ่มผลผลิตวัดโดยการใช้วิธี ตัวเลขดัชนี (index number) TFP index = Output index Input index ตัวเลขดัชนีที่นิยมใช้ได้แก่ 1. Laspeyres 2. Paasche 3. Fisher 4. Tornqvist ตัวเลขดัชนีทั้ง 4 แตกต่างกันตรงการให้คำนิยามเกี่ยวกับค่าน้ำหนักที่กำหนด และระยะเวลาที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ กำหนดผลผลิตจำนวน N ชนิด และระยะเวลาที่ใช้ คือ s และ t p is และ q is คือ ราคาและปริมาณสินค้าของผลผลิตที่ i ณ เวลา s p it และ q it คือ ราคาและปริมาณสินค้าของผลผลิตที่ i ณ เวลา t

6 ตัวเลขดัชนีราคา Laspeyres กำหนดระยะเวลา s เป็นฐานในการคำนวณหาค่าน้ำหนัก ตัวเลขดัชนีราคา Laspeyres หาได้จากความสัมพันธ์ ตัวอย่าง Periodq1q1 q2q2 p1p1 p2p2 14712932718 24722902817

7 ตัวเลขดัชนีราคา Paasche กำหนดระยะเวลา t เป็นฐานในการคำนวณหาค่าน้ำหนัก ตัวเลขดัชนีราคา Paasche หาได้จากความสัมพันธ์ ตัวอย่าง Periodq1q1 q2q2 p1p1 p2p2 14712932718 24722902817

8 ตัวเลขดัชนีราคา Fisher ตัวเลขดัชนีราคา Fisher หาได้จากความสัมพันธ์ จากตัวอย่างที่ผ่านมา

9 ตัวเลขดัชนีราคา Tornqvist ตัวเลขดัชนีราคา Tornqvist หาได้จากความสัมพันธ์ จากตัวอย่างที่ผ่านมา

10 ตัวเลขดัชนีปริมาณผลผลิต ตัวเลขดัชนีปริมาณผลผลิตทั้ง 4 หาได้จากความสัมพันธ์

11 ตัวเลขดัชนีปริมาณผลผลิต จากตัวอย่างที่ผ่านมา

12 ตัวอย่างการวัด TFP growth จากตัวอย่างที่ผ่านมา หา TFP growth โดยใช้ตัวเลขดัชนี Tornqvist ระหว่างช่วงเวลาที่ 1 และ 2 TFP growth ลดลง 9.3% ระหว่างช่วงเวลาที่ 1 และ 2 Periodq1q1 q2q2 p1p1 p2p2 x1x1 x2x2 x3x3 w1w1 w2w2 w3w3 147129327181456739 100 2472290281716675394111097 34772783417162784342114103 45332773220178894246121119 55672893423177935146142122

13 การวัดการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีตัวเลขดัชนี ข้อดี 1. สามารถทำการคำนวณได้ง่าย โดยใช้ข้อมูลของราคาและปริมาณการผลิตที่ เกิดขึ้นจริงในการคำนวณ 2. ต้องการข้อมูลทางด้านการผลิตอย่างน้อยเพียง 2 จุดเท่านั้นในการคำนวณ ข้อเสีย ไม่สามารถหาองค์ประกอบต่างๆที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิต ต่อมาได้พัฒนาวิธีที่เรียกว่า การวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม (stochastic frontier analysis) ซึ่งเป็นการกำหนดฟังก์ชันที่นำมาใช้เพื่อ เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีการผลิตสำหรับกระบวนการผลิต โดยอาศัยเทคนิคการหาค่าเหมาะสม (non-parametric technique) และเทคนิคการประเมินค่าตัวแปร (parametric technique)

14 การแยกค่าการเติบโตการเพิ่มผลผลิต พิจารณากระบวนการผลิตที่ประกอบไปด้วยเชตของผลผลิต M ชนิดและปัจจัย การผลิต K ชนิด ภายใต้สมมติฐานที่ว่าระยะที่ผลได้ต่อขนาดลดลง หน่วยผลิตทำการผลิต (x t,y t ) ที่เวลา t และผลิต (x t+1,y t+1 ) ที่เวลา t+1 เทคโนโลยีการผลิตที่เวลา t ถูกแทนด้วย S t และที่เวลา t+1 ถูกแทนด้วย S t+1

15 การแยกค่าการเพิ่มผลผลิตวิธีวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม พิจารณากระบวนการผลิตที่ประกอบไปด้วยผลผลิต 1 ชนิดและปัจจัยการ ผลิต K ชนิด ฟังก์ชันเส้นพรมแดนการผลิตที่มีรูปแบบ Translog สามารถ แสดงได้ดังนี้ โดยที่ y nt, x nt คือ ผลผลิตและปัจจัยการผลิตของหน่วยผลิตที่ n ที่เวลา t

16 การแยกค่าการเพิ่มผลผลิตวิธีวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม การเพิ่มผลผลิตประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ ภายหลังจากที่ตัวแปรต่างๆที่อยู่ในเส้นพรมแดนการผลิตถูกประเมิน องค์ประกอบต่างๆของการเพิ่มผลผลิตสามารถคำนวณได้ดังนี้

17 การแยกค่าการเพิ่มผลผลิตวิธีวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม พิจารณากระบวนการผลิตที่ประกอบไปด้วยผลผลิต M ชนิดและปัจจัยการ ผลิต K ชนิด ฟังก์ชันระยะทางปัจจัยการผลิตที่มีรูปแบบ Translog สามารถ แสดงได้ดังนี้ จากคุณสมบัติการเป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ลำดับที่ 1 ในปัจจัยการผลิต จะได้ ฟังก์ชันระยะทางผลผลิตสามารถเขียนใหม่ได้เป็น

18 การแยกค่าการเพิ่มผลผลิตวิธีวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม -u ntกำหนด -d nt i = v nt -u nt ทำให้สามารถประเมินค่าตัวแปรต่างๆโดยวิธีวิเคราะห์ เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม ภายหลังจากที่ตัวแปรต่างๆที่อยู่ในเส้นพรมแดนการผลิตถูกประเมิน องค์ประกอบต่างๆของการเพิ่มผลผลิตสามารถคำนวณได้ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรอบรม การวัดประสิทธิภาพและผลิตภาพของการผลิตสินค้าเกษตร ผศ. ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google