งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราคาเงาของแรงงาน และอัตราการคิดลดสำหรับสังคม มาโนช โพธาภรณ์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราคาเงาของแรงงาน และอัตราการคิดลดสำหรับสังคม มาโนช โพธาภรณ์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราคาเงาของแรงงาน และอัตราการคิดลดสำหรับสังคม มาโนช โพธาภรณ์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

2 ราคาเงาของแรงงาน (shadow wage rate) ราคาเงาที่เหมาะสมควรสะท้อนต้นทุนค่าเสีย โอกาสของสังคมต่อการใช้แรงงาน ในประเทศกำลังพัฒนา นักวิชาการเชื่อว่า ตลาดแรงงานแบ่งออกเป็นสองส่วน (dualism) คือ ตลาดแรงงานในเมืองและตลาดแรงงานใน ชนบท – ในชนบทมีการว่างานอย่างเปิดเผย การว่างงานแฝง และการว่างงานตามฤดูกาล – เมื่อมีโครงการของรัฐในเขตเมืองทำให้เกิดการจ้าง งาน โดยแรงงานดังกล่าวมาจากภาคชนบื คำถาม คือต้นทุนค่าเสียโอกาส หรือราคาเงาที่ควรใช้ในการ ประเมินโครงการควรเป็นเท่าใด

3 ราคาเงาของแรงงาน ( ต่อ ) ๒ แนวทาง แนวทางแรก – ในกรณีที่มีการว่างงาน หรือการทำงานไม่เต็มที่ใน ภาคชนบท แรงงานที่นำเข้ามาใช้อาจไม่ก่อให้เกิด การสูญเสียผลผลิตใดๆ หรืออาจสูญเสียน้อยมาก ดังนั้นต้นทุนค่าเสียโอกาสของแรงงานจึงมีค่า เท่ากับศูนย์หรือน้อยมาก ( สมมติให้เท่ากับ M ) แม้ โครงการรัฐจะมีการจ่ายค่าแรงในอัตราที่สูงแต่ควร ใช้ราคาเงาข้างต้นในการประเมินต้นทุนของ โครงการ แนวคิดนี้มาจาก Arthur Lewis

4 ราคาเงาของแรงงาน ( ต่อ ) แนวทางที่สอง – ความเห็นแย้งจาก Todaro และ Harris หากค่าจ้างใน เมืองต่างจากชนบท จะมีการโบกย้ายแรงงานโดย ทุกๆตำแหน่งที่ว่าง ๑ คนจะมีคนชนบทโยกย้ายมา มากกว่า ๑ คน โดยคนงานแต่ละคนมีความคาดหวัง ถึงโอกาสที่ตนจะได้งาน – การโดยย้ายจะสิ้นสุดลงเมื่อรายได้ที่คนงานคาดหวัง จะได้รับ * มีค่าเท่ากับค่าจ้าง ( โดยที่ * รายได้ที่คนงาน คาดหวังจะได้รับ = ค่าจ้างในเมือง X ค่าความน่าจะ เป็นในการได้งาน ) – ดังนั้นค่าเสียโอกาสไม่เพียงแต่จะวัดจากผลผลิตของ คนงานคนนั้นจะทำได้ในชนบท แต่ต้องรวมถึง ผลผลิตของคนงานอื่นๆด้วย ( ที่ออกมาแต่ไม่ได้งาน ) – ตามข้อเขียนของ Todaro และ Harris ต้นทุนค่าเสีย โอกาสของแรงงานมีค่าเท่ากับอัตราค่าจ้างใน ตลาดแรงงานในเมือง ( สมมติเท่ากับ w)

5 ราคาเงาของแรงงาน ( ต่อ ) แนวทางอื่นๆ ให้ราคาเงาอยู่ระหว่าง m และ w (Little & Mirrless และ UNIDO) ราคาเงาของแรงงานในประเทศไทย –Dualism ไม่ใช่ลักษณะสำคัญของตลาดแรงงานไทย ( เช่น อ เยาวเรศ ทับพันธุ์ ) ตลาดแรงงานเชื่อมประสานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเมืองและชนบท การว่างงานที่ยาวนานมีน้อย มาก ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้แรงงาน ระหว่างฤดูฝนและแล้ง ( โดยเอาเด็กและผู้หญิงมาทำ ในฤดูฝน และถอนตัวอย่างสมัครใจในฤดูแล้งไป ทำงานนอกภาคเกษตร หรือในเมือง ) – ไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนให้ใช้ราคาเงาอื่นที่ไม่ใช่ ราคาค่าจ้างตลาดในโครงการของรัฐ

6 อัตราการคิดลดสำหรับสังคม (social rate of discount) มี ๒ แนวทาง –Social rate of time preference (SRTP) หรือ อัตราการชดเชยค่าบริโภคต่างเวลาของสังคม ราคาของการอคอย –Social opportunity cost rate (SOCR) หรืออัตรา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียโอกาสจากการที่รํฐนำเอาทรัพยากรของ สังคมมาใช้กับโครงการรัฐ ทำให้เอกชนไม่ สามารถเอาไปใช้ในการลงทุนภาคเอกชน


ดาวน์โหลด ppt ราคาเงาของแรงงาน และอัตราการคิดลดสำหรับสังคม มาโนช โพธาภรณ์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google