งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาชนบท  รศ. ดุษฎีณ ลำปาง  รศ. รำ ไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาชนบท  รศ. ดุษฎีณ ลำปาง  รศ. รำ ไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาชนบท  รศ. ดุษฎีณ ลำปาง  รศ. รำ ไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย  รศ. กฐินศรีมงคล  รศ. ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์ 2. การติดต่อสื่อสารทางการเกษตร  ผศ. วราภา คุณาพร 3. การบริหารจัดการด้านการส่งเสริม การเกษตรและพัฒนาชนบท  ศ. ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  ผศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนากิจ  ผศ. ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 4. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักวิจัย

2 1. การส่งเสริมและพัฒนาชนบท 1. การยอมรับและแพร่กระจายเทคโนโลยี ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา อาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงระบบ ชลประทานขนาดใหญ่ ภายใต้เงินกู้ ภาคการเกษตร (ASPL) ( โครงการ ชลประทานแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ) ( นำเสนอแล้ว ) 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการใช้ สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรใน พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วย ส้มป่อย ( นำเสนอแล้ว ) 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการปลูก สตรอเบอร์รี่ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิโครงการหลวง ( นำเสนอ แล้ว ) ผลงานวิจัยระหว่างปี 2547 - 48 มีดังนี้

3 2. การบริหารจัดการด้านส่งเสริมฯ และพัฒนาชนบท 1. ผลจากการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพ เกษตรหลังการพักชำระหนี้ของเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ( นำเสนอแล้ว ) 2. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ ผลิตลำไยปลอดสารภายใต้ระบบการ ผลิตที่ลดต้นทุนและได้ลำไยที่มีคุณภาพ 3. แนวทางการพัฒนาเครือข่าย กลุ่ม / องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

4 อื่นๆ 1. การถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดแบบครบ วงจรและยั่งยืน 2. ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ปัญหา ความยากจนแบบมีส่วนร่วมภาคเหนือ ตอนบน

5 แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 1. มูลนิธิโครงการหลวง 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. สกว. 4. ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาชนบท  รศ. ดุษฎีณ ลำปาง  รศ. รำ ไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google