งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาชนบท  รศ. ดุษฎี ณ ลำปาง  รศ. รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย  รศ. กฐิน ศรีมงคล  รศ.ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์ 2. การติดต่อสื่อสารทางการเกษตร  ผศ. วราภา คุณาพร 3. การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา ชนบท  ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  ผศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนากิจ  ผศ.ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 4. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักวิจัย

2 ผลงานวิจัยระหว่างปี 2547 - 48 มีดังนี้
1. การส่งเสริมและพัฒนาชนบท การยอมรับและแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่ ภายใต้เงินกู้ภาคการเกษตร (ASPL) (โครงการชลประทานแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา) (นำเสนอแล้ว) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (นำเสนอแล้ว) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการปลูกสตรอเบอร์รี่ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิโครงการหลวง (นำเสนอแล้ว)

3 2. การบริหารจัดการด้านส่งเสริมฯ และพัฒนาชนบท
2. การบริหารจัดการด้านส่งเสริมฯ และพัฒนาชนบท ผลจากการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรหลังการพักชำระหนี้ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (นำเสนอแล้ว) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตลำไยปลอดสารภายใต้ระบบการผลิตที่ลดต้นทุนและได้ลำไยที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาเครือข่าย กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

4 อื่นๆ การถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดแบบครบวงจรและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมภาคเหนือตอนบน

5 แหล่งสนับสนุนงบประมาณ
มูลนิธิโครงการหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สกว. ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google