งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อรรถชัย จินตะเวช ศูนย์สารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวคิดสำหรับการใช้ ระบบสารสนเทศใน สโมสร - ชมรมเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อรรถชัย จินตะเวช ศูนย์สารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวคิดสำหรับการใช้ ระบบสารสนเทศใน สโมสร - ชมรมเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อรรถชัย จินตะเวช ศูนย์สารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวคิดสำหรับการใช้ ระบบสารสนเทศใน สโมสร - ชมรมเกษตร

2 ข้อมูลที่น่าสนใจใน USA: $100,000 ต่อนักเรียนจบ ม.ปลาย มีนักเรียน ม.ปลายไม่จบการศึกษา 500,000 คนต่อปี นักโทษ 2 ล้านคน เป็นนักเรียน ม.ปลายไม่จบ การศึกษา 1.66 ล้านคน นักโทษ 1 คน ใช้เงินเลี้ยงดู $25,000 ต่อปี

3 ยุค/คลื่นเวลากิจกรรมมนุษย์ ยุคหิน 1,000,000 BC- 6,000 BC ล่าสัตว์-เก็บอาหาร เกษตรกรรม 6,000 BC – 1750 AD เขตกรรม+เลี้ยง สัตว์+ประมง+ป่าไม้ อุตสาหกรรม 1750 AD - 1975 AD ทำงานในโรงงาน ข้อมูล/ข่าวสาร 1975 เป็นต้นมาสร้าง-ใช้-วิเคราะห์- สื่อสาร ข้อมูล ยุคและคลื่นทั้งสามลูก

4 เปรียบเทียบร้อยละของผลิตภาพ (Productivity) ต่อ คนทำงานหนึ่งคน ระหว่างปี 1900-2000 1200% 600% - 200% การเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา http://www.coe.ilstu.edu/rpriegle/welcome.htm

5 ผลผลิตข้าว (กิโลกรัม/ไร่) และประชากร ๐ 800 Thailand KK = 1.8 Million CM = 1.6 Million 1974 OAE, 1975-2001 1984 19942001 400

6 เรื่องมันมีอยู่ว่า : งาน-หน้าที่ของเรา ระดับสโมสร-ชมรม-บุคลากร ในแต่ละหน่วยงาน นิเวศวิทยาสารสนเทศ (Information Ecology) ทำสโมสร-ชมรมของนักศึกษาเกษตรให้เป็น องค์กรการเรียนรู้ร่วมกัน สรุป การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศฯ มีพื้นฐานบนงาน

7 ๑. งานของเรา

8 งานของคณะฯ ให้การศึกษาแบบให้ปริญญาบัตร ระดับ ตรี โท เอก (สอน) พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยกระบวนการวิจัย (วิจัย) ให้บริการวิชาการ แบบไม่ให้ปริญญาบัตร (บริการวิชาการ-คน) อื่น ๆ ตามที่รัฐบาล-จังหวัด-มหาวิทยาลัย- คณะฯ มอบหมาย

9 งานขององค์กร ชมรม ภาคการศึกษาที่ ๑ –ปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ –ปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ภาคฤดูร้อน

10 ถามว่าทำงานแล้วมี ปัญหาไหม ? มีแน่นอน แต่เป็นปัญหา (สภาพที่ไม่พึงต้องการ) ตาม เป้าหมาย-วัตถุประสงค์ของคณะฯ มหาฯ จะมีการแก้ไขอย่างไร ทางแก้แต่ละทางมี ผลกระทบ (consequence) อย่างไร และ ต้องใช้ข้อมูล-ข่าวสาร-องค์ความรู้ เกี่ยวกับ คน ธรรมชาติขององค์กร ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ ตามเวลา

11 จะต้องมียุทธศาสตร์ เป็นการคิด-ดำเนินการที่มีโครงสร้างเพื่อให้ได้ ตามจุดประสงค์ว่าสโมสร ชมรม ของเราจะเป็น อย่างไรในเวลา ๓-๕ ปี ต้องเตรียมคนในองค์กร -นักศึกษา ใช้กรอบดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ต้องใช้ข้อมูล-ข่าวสาร-องค์ความรู้ เกี่ยวกับ คน ธรรมชาติขององค์กร

12 ๒. Information Ecology (InfoEcology)

13 หลักการของ InfoEcology ใช้สารสนเทศในการทำแผน-ปฏิบัติงาน- ประเมินผลงาน-ปรับปรุงงานต่อไป ทุกท่านใช้ระบบในการตัดสินใจทำตาม หน้าที่ ใช้เสริม-สนับสนุนบุคลากร ไม่ใช่การ ทดแทน ใช้ทำงานเมื่อประสบปัญหาแบบ วัน-ต่อ- วัน ระยะกลาง และระยะยาว

14 สภาพแวดล้อมขององค์กร งาน - โครงสร้าง - เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมข้อมูล - ข่าวสาร (Information Environment) Strategy, Politics, Culture, Staff, Process, Architecture ผู้ใช้งาน องค์ประกอบ InfoEcology สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร งาน - ข่าวสาร - เทคโนโลยี

15 ประโยชน์ของ InfoEcology ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บุคลากร ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะกลาง-ยาว ช่วยการสื่อสารของบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอบรม สนับสนุนการพัฒนาองค์กร ยกระดับ มาตรฐาน

16 ข้อควรระวังของ InfoEcology ด้านการออกแบบ (Design Flaws) การกำหนดและการสร้างความเข้าใจหน้าที่ ของบุคลากรทุกท่านในองค์กร ต้องลงทุนเรื่องเครื่องมือต่อเนื่อง ทุนสูง และเป็นเวลานาน กว่าจะเห็นผล

17 ๓. ทำสโมสร-ชมรมของ นักศึกษาเกษตรให้เป็น องค์กรการเรียนรู้ร่วมกัน

18 หลัก ๆ คือ ใช้บันทึกงาน-หน้าที่ของเรา ขององค์กร นักศึกษา ของชมรมต่าง ๆ สนับสนุนการร่วมงานของนักศึกษาทุกคน มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน ใช้เพื่อสนับสนุน ไม่ใช้เพื่อทดแทนบุคลากร มีการพัฒนาต่อเนื่อง ตามเนื้องานขององค์กร ของเรา เชื่อมกับของมหาวิทยาลัย ของ ความก้าวหน้าองค์ความรู้ทางการเกษตร

19 จะทำอย่างไร เริ่มจากทำระบบด้วยกัน ทำร่วมกัน หารือ คิด ขีดเขียน ร่วมกัน และหารือ รอง คณบดี, ผู้ช่วยฯ คณาจารย์ ทำไปทีละน้อย ค่อยๆ ทำ ทำในส่วนที่ น.ศ. เกษตรส่วนใหญ่ร่วมทำได้ เพราะเหนื่อยน้อย เบื้องต้นใช้กรอบประกันคุณภาพฯ ขยายเป็น เรื่องงานตามต่าง ๆ ของสโมสร ชมรม กิจกรรม ของเรา

20 แนวในการร่วมกันทำ ช่วยกันสร้างโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา เก็บหลักฐานการดำเนินงาน –แผน รายภาคการศึกษา รายปี และรายหลายปี –การดำเนินงาน –การประเมินผลการดำเนินงาน –การปรับปรุง สร้างตัวอย่างใหม่ ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ น.ศ. เกษตร สถาบันอื่น ๆ ในด้านกิจกรรม สโมสร ชมรม ฯลฯ

21 ๔. สรุป

22 สรุป ๑ : งาน-หน้าที่ของเรา องค์การนักศึกษา ชมรม เกษตร นิเวศวิทยาสารสนเทศ (Information Ecology) ทำให้งานของเราดีขึ้น ต่อเนื่อง เป็นธรรมชาติ สนุก และใช้งานได้ต่อไป สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับสังคมนักศึกษาเกษตร ม.เชียงใหม่ สร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่ผู้ปกครอง และ นักศึกษาใหม่ บัณฑิตใหม่ ฯลฯ เหมือนดูแลสุขภาพตนเอง

23 สรุป ๒ : I hear, I forget I see, I remember I do, I understand


ดาวน์โหลด ppt อรรถชัย จินตะเวช ศูนย์สารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวคิดสำหรับการใช้ ระบบสารสนเทศใน สโมสร - ชมรมเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google