งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Prefix - Suffix Prefix แปลว่า “อุปสรรค”หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าคำอื่นแล้วทำให้คำคำนั้นมีความหมายผิดไปจากเดิม เราเรียกคำเช่นนี้ว่า “Prefix”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Prefix - Suffix Prefix แปลว่า “อุปสรรค”หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าคำอื่นแล้วทำให้คำคำนั้นมีความหมายผิดไปจากเดิม เราเรียกคำเช่นนี้ว่า “Prefix”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Prefix - Suffix Prefix แปลว่า “อุปสรรค”หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าคำอื่นแล้วทำให้คำคำนั้นมีความหมายผิดไปจากเดิม เราเรียกคำเช่นนี้ว่า “Prefix” = อุปสรรค ในภาษาอังกฤษอุปสรรคที่ใช้กันมากและมักพบเห็นบ่อย ๆ มีอยู่ 10 ตัว คือ

2 1. –Un (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม เช่น Suitable เหมาะสม unsuitable ไม่เหมาะสม Countable นับได้ uncountable นับไม่ได้

3 2. –Im (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
เมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม เช่น Pure บริสุทธิ์ impure ไม่บริสุทธิ์ polite สุภาพ impolite ไม่สุภาพ

4 3. –In (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) เท่านั้น
เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายDirect ตรง indirect ไม่ตรง Expensive แพง inexpensive ไม่แพง

5 4. –Re (อีก) ใช้สำหรับเติมหน้าคำกริยา (verb) หรือคำนามที่มาจากกริยาเท่านั้น
เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายว่า “ทำอีก” เช่น write เขียน rewrite เขียนใหม่ speak พูด respeak พูดอีก

6 5. –Dis (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้ากริยา (verb) หรือเติมหน้าคุณศัพท์ (Adjective)
และเมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้ามlike ชอบ dislike ไม่ชอบ agree เห็นด้วย disagree ไม่เห็นด้วย

7 6. –Mis (ผิด) ใช้สำหรับนำหน้าหรือเติมหน้าคำกริยา (verb) เท่านั้น
เมื่อเติมแล้วทำให้กริยาตัวนั้น มีความหมายว่า “กระทำผิด” เช่น write เขียน miswrite เขียนผิด spell สะกดตัว misspell สะกดตัวผิด

8 7. –Pre (ก่อน) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม (Noun) หรือกริยา (verb) เมื่อเติมแล้วทำให้นามนั้นมีความหมายว่า “ก่อน , หรือทำก่อน” เช่น history ประวัติศาสตร์ prehistory ก่อนประวัติศาสตร์ university มหาวิทยาลัย pre university ก่อนมหาวิทยาลัย

9 8. –Tri (สาม) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม tri เข้าข้างหน้าแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายว่า “สาม” ขึ้นมาทันทีเช่น คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค tri แล้ว คำแปล angle เหลี่ยม triangle รูปสามเหลี่ยมCycle จักรยาน tricycle รถสามล้อ

10 9. –Bi (สอง) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม bi เข้าข้างหน้าแล้วทำให้คำนั้นมีความหมาย“สอง”ขึ้นมาทันที เช่น cycle จักรยาน bicycle จักรยานสองล้อ polar ขั้วโลก bipolar มีสองขั้วโลก

11 10. –En อุปสรรคตัวนี้ไม่มีคำแปลเป็นเอกเทศ เพียงแต่ว่าเมื่อนำไปเติมข้างหน้าคำนามหรือคำคุณศัพท์แล้วทำให้คำนั้นกลับเป็นกริยา (verb) ขึ้นมาทันที เช่น camp ค่ายพัก encamp ตั้งค่าย sure แน่ใจ ensure รับประกัน

12 Suffix Suffix เป็นส่วนของคำที่เติม เพื่อให้รากศัพท์มีความหมายชัดเจนขึ้นเช่น"ful" แปลว่า เต็มไปด้วย เพราะฉะนั้น careful จึงแปลว่า เต็มไปด้วยเช่น careful beautiful useful meaningful ดังนั้นคำที่ลงท้ายด้วย "_ful" บอกเราว่าเต็มไปด้วย เช่น คำที่ meaningful คือ คำที่มากด้วยความหมาย คำที่ลงท้ายด้วย suffix ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนชนิดของตัว (part of speech) เช่น คำนาม, คำคุณศัพท์, คำกริยา และคำกริยาวิเศษณ์

13 1. NOUN-FORMING SUFFIXES MEANING" a person or a thing
SUFFIX MEANING EXAMPLE an, -ean, -ian person or thing that is of or belongs to ประชาชนหรือ สิ่งของของประเทศนั้น

14 1.ant, -ent person or thing that does the action ผู้กระทำ servant
2.-ee person to whom the action is done ผู้รับการกระทำ trainee -

15 3.eer person concerned with ผู้เกี่ยวข้อง auctioneer -er, -or person or thing that does something
ผู้กระทำ dancer, screw driver - 4.ess female เพศหญิง actress -

16 5.ist person who believes in the ideas, principles, or teaching ผู้เชื่อในความคิด หลักการ คำสอน ; person who is skilful in.. ผู้เชี่ยวชาญ Nationalist Buddhist receptionist guitarist 6.-ster person of a certain type คนกลุ่มเดียวกัน youngster - 7.y, -ie dear/ little person or thingผู้เป็นที่รัก สิ่งของเล็ก ๆ น่ารัก daddy, auntie

17 2. NOUN-FORMING SUFFIXES (Suffixes ที่แสดง "คำนาม")
SUFFIX MEANING EXAMPLE

18 1.-acy , -cy state or quality of bankruptcy การล้มละลาย
2.-age activity courage ความกล้าหาญ 3.-al action arrival การมาถึง 4.-ance, -ence action, state or quality importance ความสำคัญ 5.-ary, -ery, -ry place where something is made, done or sold with library ห้องสมุด

19 6.-ate state electorate กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
7.-ation, -tion, -ion action, state, condition examination การสอบ cracy, ocracy government, society democracy ประชาธิปไตย 8.-dom state of being ภาวะ freedom เสรีภาพ 9.-ful amount จำนวน handful จำนวน1 กำมือ 10.-hood state or time of being ภาวะ เป็น priesthood สมณเพศ

20 11.-phobia fear ความกลัว hydrophobia โรคกลัวน้ำ
12.-ic, -ics arts and sciences ศิลป ศาสตร์ physics ฟิสิกส์ 13.-ide chemical compound สารเคมี cyanide ไซยาไนด์ 14.-ing action การกระทำ gliding การร่อน 15.-ism idea, principles or teachings หลักการ คำสอน Buddhism พุทธศาสน

21 16.-ity state, condition, quality สภาพ คุณภาพ humidity ความร้อนชื้น
17.-let, -ette small kind of เล็ก ๆ booklet หนังสือเล่มเล็ก 18.-logy, -ology principles or teaching ศาสตร์ วิชา geology ธรณีวิทยา 19.-ment result of ผลของการกระทำ management การจัดการ 20.-ness state; condition ภาวะ goodness ความดี 21.-ship state or quality of ภาวะ คุณสมบัติ leadership ภาวะผู้นำ

22 3.ADJECTIVE-FORMING SUFFIXES (Suffixes ที่แสดง "คำคุณศัพท์")
SUFFIX MEANING EXAMPLE -able, -ible capable of; having; changeable -al, -ial of; concerning; related to mental

23 -an, -ean, -ian of; belonging of American
-ant, -ent causing pleasant -ate full of affectionate -ed having surprised -en made of wooden -er comparative bigger -ese belonging to; origin Japanese -ful full of; causing careful

24 4. ADVERB-FORMING SUFFIXES (Suffixes ที่แสดง "คำกริยาวิเศษณ์")
SUFFIX MEANING EXAMPLE

25 -ly in a manner of (ในอากัปกริยาที่ระบุ) quickly
-ward(s) in direction of ในทิศทาง forwards -wise in direction of ในทิศทาง c lockwise

26 5. VERB-FORMING SUFFIXES(suffixes ที่แสดง "คำกริยา")
SUFFIX MEANING EXAMPLE

27 -ate act as; cause to become ทำให้ activate -ed simple past tense; past participle looked
-en to make something… ทำ whiten ify cause; make something… ทำ magnify -ing present participle reading ize (-ise) to make or put something in the stated condition ทำให้ centralize เขียนโดย am_econ ที่ 10:50 หลังเที่ยง


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Prefix - Suffix Prefix แปลว่า “อุปสรรค”หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าคำอื่นแล้วทำให้คำคำนั้นมีความหมายผิดไปจากเดิม เราเรียกคำเช่นนี้ว่า “Prefix”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google