งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Prefix - Suffix Prefix แปลว่า “ อุปสรรค ” หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้า ข้างหน้าคำอื่นแล้วทำให้คำคำ นั้นมีความหมายผิดไปจากเดิม เราเรียกคำเช่นนี้ว่า “Prefix”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Prefix - Suffix Prefix แปลว่า “ อุปสรรค ” หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้า ข้างหน้าคำอื่นแล้วทำให้คำคำ นั้นมีความหมายผิดไปจากเดิม เราเรียกคำเช่นนี้ว่า “Prefix”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Prefix - Suffix Prefix แปลว่า “ อุปสรรค ” หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้า ข้างหน้าคำอื่นแล้วทำให้คำคำ นั้นมีความหมายผิดไปจากเดิม เราเรียกคำเช่นนี้ว่า “Prefix” = อุปสรรค ในภาษาอังกฤษ อุปสรรคที่ใช้กันมากและมักพบ เห็นบ่อย ๆ มีอยู่ 10 ตัว คือ

2 1. –Un ( ไม่ ) ใช้สำหรับเติมหน้า คำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมี ความหมายตรงกันข้าม เช่น Suitable เหมาะสม unsuitable ไม่เหมาะสม Countable นับได้ uncountable นับไม่ได้

3 2. –Im ( ไม่ ) ใช้สำหรับเติม หน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) เมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้นมี ความหมายตรงกันข้าม เช่น Pure บริสุทธิ์ impure ไม่ บริสุทธิ์ polite สุภาพ impolite ไม่ สุภาพ

4 3. –In ( ไม่ ) ใช้สำหรับเติม หน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) เท่านั้น เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมี ความหมาย Direct ตรง indirect ไม่ตรง Expensive แพง inexpensive ไม่แพง

5 4. –Re ( อีก ) ใช้สำหรับเติม หน้าคำกริยา (verb) หรือ คำนามที่มาจากกริยาเท่านั้น เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมี ความหมายว่า “ ทำอีก ” เช่น write เขียน rewrite เขียนใหม่ speak พูด respeak พูดอีก

6 5. –Dis ( ไม่ ) ใช้สำหรับเติม หน้ากริยา (verb) หรือเติม หน้าคุณศัพท์ (Adjective) และเมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้น มีความหมายตรงกันข้าม like ชอบ dislike ไม่ชอบ agree เห็นด้วย disagree ไม่ เห็นด้วย

7 6. –Mis ( ผิด ) ใช้สำหรับ นำหน้าหรือเติมหน้าคำกริยา (verb) เท่านั้น เมื่อเติมแล้วทำให้กริยาตัวนั้น มีความหมายว่า “ กระทำผิด ” เช่น write เขียน miswrite เขียนผิด spell สะกดตัว misspell สะกด ตัวผิด

8 7. –Pre ( ก่อน ) ใช้สำหรับเติม หน้าคำนาม (Noun) หรือกริยา (verb) เมื่อเติมแล้วทำให้นามนั้น มีความหมายว่า “ ก่อน, หรือทำ ก่อน ” เช่น history ประวัติศาสตร์ prehistory ก่อน ประวัติศาสตร์ university มหาวิทยาลัย pre university ก่อนมหาวิทยาลัย

9 8. –Tri ( สาม ) ใช้สำหรับเติม หน้าคำนาม และเมื่อเติม tri เข้าข้างหน้าแล้วทำให้คำนั้น มีความหมายว่า “ สาม ” ขึ้นมา ทันทีเช่น คำเดิม คำแปล เติม อุปสรรค tri แล้ว คำแปล angle เหลี่ยม triangle รูปสามเหลี่ยม Cycle จักรยาน tricycle รถสามล้อ

10 9. –Bi ( สอง ) ใช้สำหรับเติม หน้าคำนาม และเมื่อเติม bi เข้าข้างหน้าแล้วทำให้คำนั้น มีความหมาย “ สอง ” ขึ้นมา ทันที เช่น cycle จักรยาน bicycle จักรยานสองล้อ polar ขั้วโลก bipolar มีสองขั้ว โลก

11 10. –En อุปสรรคตัวนี้ไม่มีคำ แปลเป็นเอกเทศ เพียงแต่ว่า เมื่อนำไปเติมข้างหน้าคำนาม หรือคำคุณศัพท์แล้วทำให้คำ นั้นกลับเป็นกริยา (verb) ขึ้นมาทันที เช่น camp ค่าย พัก encamp ตั้งค่าย sure แน่ใจ ensure รับประกัน

12 Suffix Suffix เป็นส่วนของคำที่เติม เพื่อให้ รากศัพท์มีความหมายชัดเจนขึ้น เช่น "ful" แปลว่า เต็มไปด้วย เพราะฉะนั้น careful จึงแปลว่า เต็ม ไปด้วยเช่น careful beautiful useful meaningful ดังนั้นคำที่ลงท้ายด้วย "_ful" บอกเราว่าเต็มไปด้วย เช่น คำที่ meaningful คือ คำที่มากด้วย ความหมาย คำที่ลงท้ายด้วย suffix ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนชนิดของตัว (part of speech) เช่น คำนาม, คำคุณศัพท์, คำกริยา และคำกริยา วิเศ ษณ์

13 1. NOUN-FORMING SUFFIXES MEANING" a person or a thing (Suffix ที่เติมแล้วเป็นคำนาม ที่ หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ ) SUFFIX MEANING EXAMPLE an, -ean, -ian person or thing that is of or belongs to ประชาชนหรือ สิ่งของของ ประเทศนั้น

14 1.ant, -ent person or thing that does the action ผู้กระทำ servant 2.-ee person to whom the action is done ผู้รับการกระทำ trainee -

15 3.eer person concerned with ผู้เกี่ยวข้อง auctioneer -er, -or person or thing that does something ผู้กระทำ dancer, screw driver - 4.ess female เพศหญิง actress -

16 5.ist person who believes in the ideas, principles, or teaching ผู้เชื่อ ในความคิด หลักการ คำสอน ; person who is skilful in.. ผู้เชี่ยวชาญ Nationalist Buddhist receptionist guitarist 6.-ster person of a certain type คน กลุ่มเดียวกัน youngster - 7.y, -ie dear/ little person or thing ผู้ เป็นที่รัก สิ่งของเล็ก ๆ น่ารัก daddy, auntie

17 2. NOUN-FORMING SUFFIXES (Suffixes ที่แสดง " คำนาม ") SUFFIX MEANING EXAMPLE

18 1.-acy, -cy state or quality of bankruptcy การล้มละลาย 2.-age activity courage ความ กล้าหาญ 3.-al action arrival การมาถึง 4.-ance, -ence action, state or quality importance ความสำคัญ 5.-ary, -ery, -ry place where something is made, done or sold with library ห้องสมุด

19 6.-ate state electorate กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ เลือกตั้ง 7.-ation, -tion, -ion action, state, condition examination การสอบ cracy, ocracy government, society democracy ประชาธิปไตย 8.-dom state of being ภาวะ freedom เสรีภาพ 9.-ful amount จำนวน handful จำนวน 1 กำมือ 10.-hood state or time of being ภาวะ เป็น priesthood สมณเพศ

20 11.-phobia fear ความกลัว hydrophobia โรคกลัวน้ำ 12.-ic, -ics arts and sciences ศิลป ศาสตร์ physics ฟิสิกส์ 13.-ide chemical compound สารเคมี cyanide ไซยาไนด์ 14.-ing action การกระทำ gliding การร่อน 15.-ism idea, principles or teachings หลักการ คำสอน Buddhism พุทธศาสน

21 16.-ity state, condition, quality สภาพ คุณภาพ humidity ความร้อนชื้น 17.-let, -ette small kind of เล็ก ๆ booklet หนังสือเล่มเล็ก 18.-logy, -ology principles or teaching ศาสตร์ วิชา geology ธรณีวิทยา 19.-ment result of ผลของการกระทำ management การจัดการ 20.-ness state; condition ภาวะ goodness ความดี 21.-ship state or quality of ภาวะ คุณสมบัติ leadership ภาวะผู้นำ

22 3.ADJECTIVE-FORMING SUFFIXES (Suffixes ที่แสดง " คำคุณศัพท์ ") SUFFIX MEANING EXAMPLE -able, -ible capable of; having; changeable -al, -ial of; concerning; related to mental

23 -an, -ean, -ian of; belonging of American -ant, -ent causing pleasant -ate full of affectionate -ed having surprised -en made of wooden -er comparative bigger -ese belonging to; origin Japanese -ful full of; causing careful

24 4. ADVERB-FORMING SUFFIXES (Suffixes ที่แสดง " คำกริยา วิเศษณ์ ") SUFFIX MEANING EXAMPLE

25 -ly in a manner of ( ในอากัป กริยาที่ระบุ ) quickly -ward(s) in direction of ใน ทิศทาง forwards -wise in direction of ในทิศทาง c lockwise

26 5. VERB-FORMING SUFFIXES(suffixes ที่แสดง " คำกริยา ") SUFFIX MEANING EXAMPLE

27 -ate act as; cause to become ทำให้ activate -ed simple past tense; past participle looked -en to make something… ทำ whiten -ify cause; make something… ทำ magnify -ing present participle reading - ize (-ise) to make or put something in the stated condition ทำให้ centralize เขียนโดย am_econ ที่ 10:50 หลังเที่ยง 10:50 หลังเที่ยง


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Prefix - Suffix Prefix แปลว่า “ อุปสรรค ” หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้า ข้างหน้าคำอื่นแล้วทำให้คำคำ นั้นมีความหมายผิดไปจากเดิม เราเรียกคำเช่นนี้ว่า “Prefix”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google