งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Work “The ant and the bird”“The ant and the bird”“The ant and the bird”“The ant and the bird”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Work “The ant and the bird”“The ant and the bird”“The ant and the bird”“The ant and the bird”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Work “The ant and the bird”“The ant and the bird”“The ant and the bird”“The ant and the bird”

2 นำเสนอ นำเสนอ คุณครูบุษกร ฉิม มานิตย์ โดย โดย 1. เด็กหญิงชุติมา ใจดี เลขที่ 16 2. เด็กหญิงจอมใจ ซื่อสัตย์ เลขที่ 17 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2/3 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2/3

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเดาความหมายคำศัพท์จากข้อความรอบ ข้าง 2. เพื่อบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วโดยบอก รูปแบบของประโยค Past Simple Tense Past Simple Tense 3. ออกเสียงคำศัพท์ stress intonation ได้ถูกต้อง 4. มีนิสัยรักการอ่าน 5. สรุปสาระสำคัญที่ผู้เขียนต้องการบอกแก่ผู้อ่าน

4 วิธีดำเนินงาน 1. แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม นำเนื้อเรื่องนิทานอีสปไ ปศึกษากลุ่มละ 1 เรื่อง 2. แต่ละกลุ่มมาแสดงบทบาทสมมุติ เนื้อเรื่องที่ กลุ่มศึกษา 3. ให้โหวตว่ากลุ่มใดแสดงได้ดีที่สุด 4. แล้วนำเรื่องที่โหวตได้ชนะมาศึกษาพร้อมกัน ทั้งห้อง โดยช่วยกันสรุปออกเป็นประโยค 5. ช่วยกันบอกว่า คำกริยาใดเป็น Irregular Verb Regular Verb Helping Verb Regular Verb Helping Verb

5 ประโยชน์ที่ได้จากการทำ โครงงาน 1. ได้ Brain stroming 2. ได้ทำงานเป็น G G G Group Work 3. ได้ฝึกออกเสียง โดยทำซ้ำๆ 4. บอกชนิดของคำ (Part of Speech) ได้ 5. ได้แสดงความคิดเห็นอย่าง อิสระเสรี

6 “The ant and the bird” One summer day, an ant was thirsty. One summer day, an ant was thirsty. It walked to the stream to drink some water. It walked to the stream to drink some water. Before it could drink the water, it had slipped and fallen into the stream.

7 At the moment, there was a bird passing by. The bird saw the little ant struggling to the bank. The bird broke a twig and dropped it into the water near the ant. The ant got on the twig and could arrive at bank safely.

8 Several days later, there was a hunter passing by. Several days later, there was a hunter passing by. He saw a kind bird perching on a tree. He saw a kind bird perching on a tree. He aimed his bow towards the bird. He aimed his bow towards the bird. The ant rushed to the hunter’s foot The ant rushed to the hunter’s foot and bit him very hard. and bit him very hard.

9 The hunter jumped and cried painfully. So, the arrow missed the kind bird. “Whatever you are big or small, you can do useful things.”

10 THE END

11 เอกสารอ้างอิง 1. วรีวรรณ. นิทานอีสป มดกตัญญู. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์.2539 2. http:www.Google.com. 3. http:www.Sanook.com.


ดาวน์โหลด ppt Project Work “The ant and the bird”“The ant and the bird”“The ant and the bird”“The ant and the bird”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google