งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการ เรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายสันติ ฉาดฉาน นายสันติ ฉาดฉานโรงเรียนวัดคุ้งยาง อำเภอสวรรคโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการ เรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายสันติ ฉาดฉาน นายสันติ ฉาดฉานโรงเรียนวัดคุ้งยาง อำเภอสวรรคโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการ เรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายสันติ ฉาดฉาน นายสันติ ฉาดฉานโรงเรียนวัดคุ้งยาง อำเภอสวรรคโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัยเขต 2

2 เรื่อง โครงสร้างและ ประเภทของฟัน สาระการเรียนรู้ หน้าที่ของฟันตัด ฟันเขี้ยว ฟัน กรามน้อย ฟันกราม และการใช้ฟันอย่างถูกวิธี

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. อธิบายหน้าที่ของฟัน ตัด ฟันเขี้ยวฟันกราม น้อย และฟันกรามแต่ ละชนิดได้ถูกต้อง 2. อธิบายการใช้ฟัน อย่างถูกวิธี 3. ปฏิบัติตนในการใช้ ฟันได้อย่างถูกวิธี

4 กระบวนการ เรียนรู้ 1. สนทนาซักถามกับนักเรียนด้วย คำถามต่อไปนี้ - ฟันธรรมชาติของคนเรามีกี่ชุด ( 2 ชุด ฟันน้ำนมฟันแท้ ) - ฟันธรรมชาติของคนเรามีกี่ชุด ( 2 ชุด ฟันน้ำนมฟันแท้ ) - ฟันแบ่งตามรูปร่างได้กี่ชนิด ( 4 ชนิด คือ ฟันตัด ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยและ ฟันกราม ) - ฟันแบ่งตามรูปร่างได้กี่ชนิด ( 4 ชนิด คือ ฟันตัด ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยและ ฟันกราม ) 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3 คนตามความ สมัครใจแบ่งหน้าที่ตามความ รับผิดชอบตามกระบวนกลุ่มสนทนา เรื่อง หน้าที่ของฟันแต่ละชนิด 3. นักเรียนนำเสนอผลการอภิปราย ( สุ่ม ประมาณ 2-3 กลุ่ม )

5 4. นักเรียนทั้งชั้นร่วมสรุปหน้าที่ของฟัน แต่ละชนิด 5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คน ร่วมสนทนาและอภิปรายคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลการใช้ฟันที่ถูกวิธีและไม่ ถูกวิธี 6. เสนอผลการวิเคราะห์จากการทำใน ข้อ 5 7. นักเรียนสร้างแนวทางการปฏิบัติตน ในการใช้ฟันอย่างถูกวิธีและนำ แนวทางไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทำ แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้ฟันของ ตนเอง 8. นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐาน จากบทเรียน

6 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียว ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียว

7 ข้อ 1. เราควรแปรงฟันอย่าง น้อยวันละกี่ครั้ง 5

8 5 ข้อ 2. ฟันแท้มี กี่ซี่

9 D 3. ฟันใด ที่เราใช้ เคี้ยวอาหาร 5

10 5 4. ข้อใดที่เป็นอาหารที่ มีประโยชน์

11 5. อวัยวะใด ที่ใช้รับรู้ รสอาหาร 5 ก. ลิ้น ข. ฟัน ค. ปาก ง. กระพุ้ง แก้ม

12 ฟันของมนุษย์เรา มี ทั้งหมด 2 ชุด คือ ฟันน้ำนม และฟัน แท้ ถูก ผิด 5


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการ เรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายสันติ ฉาดฉาน นายสันติ ฉาดฉานโรงเรียนวัดคุ้งยาง อำเภอสวรรคโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google