งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายสันติ ฉาดฉาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง อำเภอสวรรคโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2

2 เรื่อง โครงสร้างและประเภทของฟัน
สาระการเรียนรู้ หน้าที่ของฟันตัด ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อย ฟันกราม และการใช้ฟันอย่างถูกวิธี

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายหน้าที่ของฟันตัด ฟันเขี้ยวฟันกรามน้อย และฟันกรามแต่ละชนิดได้ถูกต้อง 2. อธิบายการใช้ฟันอย่างถูกวิธี 3. ปฏิบัติตนในการใช้ฟันได้อย่างถูกวิธี

4 กระบวนการเรียนรู้ 1. สนทนาซักถามกับนักเรียนด้วยคำถามต่อไปนี้
- ฟันธรรมชาติของคนเรามีกี่ชุด ( 2 ชุด ฟันน้ำนมฟันแท้) - ฟันแบ่งตามรูปร่างได้กี่ชนิด ( 4 ชนิด คือ ฟันตัด ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยและฟันกราม) 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3คนตามความสมัครใจแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามกระบวนกลุ่มสนทนาเรื่อง หน้าที่ของฟันแต่ละชนิด 3. นักเรียนนำเสนอผลการอภิปราย(สุ่มประมาณ2-3กลุ่ม)

5 4.นักเรียนทั้งชั้นร่วมสรุปหน้าที่ของฟันแต่ละชนิด
5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คน ร่วมสนทนาและอภิปรายคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลการใช้ฟันที่ถูกวิธีและไม่ถูกวิธี 6. เสนอผลการวิเคราะห์จากการทำในข้อ 5 7. นักเรียนสร้างแนวทางการปฏิบัติตน ในการใช้ฟันอย่างถูกวิธีและนำแนวทางไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทำแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้ฟันของตนเอง 8. นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานจากบทเรียน

6 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
กิจกรรม ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

7 ข้อ 1. เราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง
5 ข้อ 1. เราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง ก. 1 ครั้ง ข. 2 ครั้ง ง. 4 ครั้ง ค. 3 ครั้ง

8 5 ข้อ 2. ฟันแท้มีกี่ซี่ ข. 28 ซี่ ก.20 ซี่ ง. 38 ซี่ ค. 32 ซี่

9 3. ฟันใด ที่เราใช้เคี้ยวอาหาร
5 3. ฟันใด ที่เราใช้เคี้ยวอาหาร ข.ฟันเขี้ยว ก.ฟันกราม D ง.ฟันหน้าล่าง ค.ฟันหน้า

10 4. ข้อใดที่เป็นอาหารที่มีประโยชน์
5 ข.ปลาทอด ก. ผลไม้ ค.ผักต้ม ง.ถูกทุกข้อ

11 5. อวัยวะใด ที่ใช้รับรู้รสอาหาร
ก. ลิ้น ข. ฟัน ง. กระพุ้งแก้ม ค. ปาก

12 ฟันของมนุษย์เรา มีทั้งหมด 2 ชุด คือ ฟันน้ำนม และฟันแท้
5 ฟันของมนุษย์เรา มีทั้งหมด 2 ชุด คือ ฟันน้ำนม และฟันแท้ ถูก ผิด


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google