งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development จัดทำโดย นางสาวศิริพร ดำรงวงษ์ 54070324 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development จัดทำโดย นางสาวศิริพร ดำรงวงษ์ 54070324 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development จัดทำโดย นางสาวศิริพร ดำรงวงษ์ 54070324 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

2 2 - การเติบโตของประชากร 2.4 คน - การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) 390,000 ลบ. ม. - การละลายของธารน้ำแข็ง 1,629 ลบ. ม. - การลดลงของปริมาณก๊าซออกซิเจน (O 2 ) ใน อากาศ 710 ตัน - การสูญหายของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 2,300 ตร. ม. - การบริโภคโค กระบือ 3 ตัว หมู 7 ตัว ไก่ 1,100 ตัว รวมเป็น จำนวนเนื้อสัตว์ทั้งสิ้น 6.9 ตัน - การสูญหายของพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ 5,100 ตร. ม. - การผลิตรถยนต์ 1.3 คัน - การผลิตโทรทัศน์ 4.2 เครื่อง -532 คนไปแมคโดนัลด์ และรับประทาน แฮมเบอร์เกอร์มากกว่า 500 ชิ้น การเปลี่ยนแปลงของโลกใน 1 วินาที

3 3 สถานการณ์ความยั่งยืน ของโลก ที่มา :TBCSD,2546 ค. ศ.2000 (2543) มีจำนวน 6 พันล้านคน และคาดว่า …. ค. ศ.2025 (2568) มีจำนวน 7.9 พันล้านคน ค. ศ.2050 (2593) มีจำนวน 9.3 พันล้านคน  ประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้น

4 4

5 5

6 6

7 แนวคิดการทำให้ทันสมัย Modernization Approach

8 Modernization Approach : Modernization คือ การสร้างภาวะ “สมัยใหม่” (Modern) เข้าไป สอดแทรก / สวมรอย / แทนที่ “ภาวะดั้งเดิม” ของสิ่งที่ต้องการพัฒนา ทั้งนี้คำที่ใช้ย่อมมีพลวัตรของ การสร้าง “คำ - ความหมาย” Ex: Westernization / Development / Globalization / Japanization / Korianization / Fashionista ฯลฯ

9 แนวคิดการกระจายความสมัยใหม่ Development Diffusion Approach

10 Development Diffusion Approach : Development Diffusion Approach คือ การกระจายภาวะ “สมัยใหม่” (Modern) จากพื้นที่ที่ “ทันสมัยแล้ว” ไปสู่ พื้นที่ที่ยังไม่ทันสมัย (ล้าหลัง / ไม่พัฒนา / โลกที่สาม / ประเทศใต้ / ฯลฯ)

11 Development Diffusion Approach : ฐานความเชื่อของแนวคิดนี้ คือ การพัฒนาต้องเริ่มจาก พื้นที่ที่ทันสมัย พื้นที่ล้าหลัง เพราะ พื้นที่ล้าหลัง “ไม่สามารถ” พัฒนาตัวเองได้ หรือ สามารถพัฒนาได้แต่ต้อง “ใช้เวลานาน”

12 แนวคิดลำดับขั้นของการเจริญเติบโต Stages of Growth Approach

13 Stages of Growth Approach : เป็นแนวคิดบนฐานความเชื่อ ที่ว่า ทุกพื้นที่ย่อมต้องมี “ลำดับขั้นในการเจริญเติบโต” เหมือนกัน หมดทุกแห่ง เพียงแต่ อาจจะใช้ระยะเวลาสั้น – ยาวต่างกัน ดังเช่นกรณีแนวคิด Prismatic – Sala Model ของ Fred Rigges

14 Stages of Growth Approach : ลักษณะของลำดับขั้นการเจริญเติบโต ดังนี้ สังคมล้าหลัง สังคมเปลี่ยนผ่าน สังคมสมัยใหม่

15 http://www.tei.or.th/bep/th_bep_greenlabel_main.html

16 16 WBCSD members

17 Member Organizations


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development จัดทำโดย นางสาวศิริพร ดำรงวงษ์ 54070324 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google