งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ชุดที่ 3 การสร้างกราฟ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ชุดที่ 3 การสร้างกราฟ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ชุดที่ 3 การสร้างกราฟ 1

2 Outlines  การสร้างกราฟการใช้ฟังก์ชัน ใน Excel  การออกแบบกราฟด้วยแท็บ Design การคำนวณ ต่าง Work Sheet การกำหนดโครงร่างของกราฟ ด้วยแท็บ Layout 3. การกำหนดโครงร่างของกราฟ ด้วยแท็บ Layout การจัดเรียงข้อมูล (Sorting)

3 1. การสร้างกราฟ 3 2 54 1 3 1. เลือกกลุ่ม ข้อมูลจะนำมา สร้างกราฟโดย ทำแถบสี 2. คลิกเลือกเมนู Insert 3. เลือกเมนูย่อย Charts 4. เลือกประเภท ของกราฟ 5. เลือกประเภท ย่อยของกราฟ

4 Outlines  การสร้างกราฟการใช้ฟังก์ชันใน Excel แท็บ  การออกแบบกราฟด้วยแท็บ Design  การกำหนดโครงร่างของกราฟด้วย แท็บ Layout

5 1. การสร้างกราฟ 5 ผลลัพธ์

6 2. การออกแบบกราฟด้วยแท็บ Design 2.1 การเปลี่ยนประเภทและรูปแบบของกราฟ ( เมนูย่อย Change Chart Type) 2.2 การสลับระหว่างแถวและคอลัมน์ ( เมนู ย่อย Switch Row/Column) 2.3 การเปลี่ยนแปลงช่วงของข้อมูลที่ แสดงผลในกราฟ ( เมนูย่อย Select Data) 2.4 การเปลี่ยนเค้าโครงสำหรับการแสดง กราฟ ( เมนูย่อย Quick Layout) 2.5 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกราฟ ( เมนู ย่อย Quick Styles) 2.6 การย้ายตำแหน่งของกราฟ ( เมนูย่อย Move Chart )

7 2.1 การเปลี่ยนประเภทและ รูปแบบของกราฟ 7 254 1 3 1. คลิกที่ รูปกราฟ 2. คลิกเลือกเมนู Design 3. เลือกเมนูย่อย Change Chart Type 4. เลือกประเภท ของกราฟ ประเภทใหม่ที่ ต้องการ 5. เลือกประเภท ย่อยของกราฟ ประเภทใหม่ที่ ต้องการ

8 2.2 การสลับระหว่างแถวและ คอลัมน์ 8 2 1 3 1. คลิกที่ รูปกราฟ 2. คลิกเลือกเมนู Design 3. เลือกเมนูย่อย Switch Row/Column

9 2.3 การเปลี่ยนแปลงช่วงของ ข้อมูลที่แสดงผลในกราฟ 9 2 1 3 1. คลิกที่ รูปกราฟ 2. คลิกเลือกเมนู Design 3. เลือกเมนูย่อย Select Data =Sheet1!$A $2:$C$9

10 2.3 การเปลี่ยนแปลงช่วงของข้อมูล ที่แสดงผลในกราฟ ( ต่อ ) 10 6 4 5 4. ลบข้อความ เดิมในช่อง Chart data range 5. เลือกกลุ่ม ข้อมูลใหม่โดยทำ แถบสี 6. คลิกปุ่ม OK =Sheet1!$A $2:$B$9

11 11 ผลลัพธ์ 2.3 การเปลี่ยนแปลงช่วงของข้อมูล ที่แสดงผลในกราฟ ( ต่อ )

12 2.4 การเปลี่ยนเค้าโครงสำหรับ การแสดงกราฟ 2 1 3 1. คลิกที่ รูปกราฟ 2. คลิกเลือก เมนู Design 3. เลือกเมนู ย่อย Quick Layout 4. เลือกรูปแบบ ของเค้าโครงที่ ต้องการ 4

13 2.5 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ กราฟ 13 1 2 1. คลิกที่ รูปกราฟ 2. คลิกเลือกเมนู Design 3. เลือกเมนูย่อย Quick Styles 4. เลือกรูปแบบ ของกราฟ 4 3

14 2.6 การย้ายตำแหน่งของกราฟ 14 1 2 3 2 3 1. คลิกที่รูปกราฟ 2. คลิกเลือกเมนู Design 3. เลือกเมนูย่อย Move Chart 4. เลือก sheet ที่ ต้องการย้ายกราฟ ไปไว้ 4.1 New sheet : กรณีต้องการย้าย กราฟไปไว้ยัง sheet ใหม่ โดยตั้ง ชื่อ sheet ใหม่ ตามที่ผู้ใช้ระบุ 4.2 Object in: กรณีต้องการย้าย กราฟไปไว้ยัง sheet เดิมที่สร้างไว้ แล้วใน workbook 5. คลิกปุ่ม OK 4.1 4.2 5

15 3. การกำหนดโครงร่างของ กราฟด้วยแท็บ Layout  Labels 3.1 การกำหนดหัวข้อของกราฟ ( เมนูย่อย Chart Title) 3.2 การกำหนดชื่อของแกน ( เมนูย่อย Axis Titles) 3.3 การกำหนดคำอธิบายเส้นหรือแท่งของ กราฟ ( เมนูย่อย Legend) 3.4 การแสดงค่าของข้อมูลในกราฟ ( เมนู ย่อย Data Labels) 3.5 การแสดงตารางข้อมูล ( เมนูย่อย Data Table)

16 3.1 การกำหนดหัวข้อของ กราฟ 2 1 3 1. คลิกที่ รูปกราฟ แท็บ 2. คลิกเลือก แท็บ Layout 3. เลือกเมนู ย่อย Chart Title 4. เลือก ตำแหน่งการ วางหัวข้อกราฟ 5. ดับเบิ้ลคลิก เพื่อพิมพ์หัวข้อ 4 5

17 3.2 การกำหนดชื่อของแกน 2 1 3 1. คลิกที่ รูปกราฟ 2. คลิกเลือก เมนู Layout 3. เลือกเมนู ย่อย Axis Titles 4. เลือกแกนที่ ต้องการกำหนด ชื่อแกน 5. เลือก ตำแหน่งการ วางชื่อแกน 6. ดับเบิ้ลคลิก เพื่อพิมพ์หัวข้อ 4 5  Primary Horizontal Axis Title : กรณีต้องการกำหนด หัวข้อในแนวแกน X  Primary Vertical Axis Title : กรณีต้องการกำหนด หัวข้อในแนวแกน Y 5 6

18 3.3 การกำหนดคำอธิบายเส้น หรือแท่งของกราฟ 2 1 3 1. คลิกที่รูปกราฟ 2. คลิกเลือกเมนู Layout 3. เลือกเมนูย่อย Legend 4. เลือกตำแหน่ง การแสดง คำอธิบายเส้นหรือ แท่งของกราฟ 4

19 3.4 การแสดงค่าของข้อมูลใน กราฟ 21 3 1. คลิกที่ รูปกราฟ 2. คลิกเลือก เมนู Layout 3. เลือกเมนู ย่อย Data Labels 4. เลือก ตำแหน่งการ แสดงค่าของ ข้อมูล 4

20 3.5 การแสดงตารางข้อมูล 21 3 1. คลิกที่ รูปกราฟ 2. คลิกเลือก เมนู Layout 3. เลือกเมนู ย่อย Data Tables 4. เลือก ตำแหน่งการ ตารางข้อมูล 4


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ชุดที่ 3 การสร้างกราฟ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google