งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th MS SQLServer 7 เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th MS SQLServer 7 เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th
MS SQLServer 7 เสรี ชิโนดม

2 การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Enterprise Manager ในSQL Server 7.0
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ .เข้าสู่ SQL Enterprise Manager ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ SQL แล้วคลิกเมาส์ที่เมนูคำสั่ง Databases ให้คลิกที่เมาส์ที่เมนู New Database จะปรากฏหน้าต่างของ New Database ที่ช่อง Name พิมพ์ชื่อฐานข้อมูลลงไปแล้วคลิกเมาส์ที่ปุ่ม ปุ่ม OK

3

4 การใช้ SQL Enterprise Manager ลบฐานข้อมูล
1. เข้าสู่ SQL Enterprise Manager ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ SQL แล้วคลิกเมาส์ที่เมนูคำสั่ง Databases 2. ให้คลิกที่ชื่อของฐานข้อมูลที่จะลบ แล้วคลิกเมาส์ที่เมนู Delete เพื่อลบฐานข้อมูล

5

6 The SQL Create Table Statement
คำสั่ง create table จะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับตารางในระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะต้องใส่ชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ (field) ชนิดของคอลัมน์โดยสามารถใส่ได้หลายคอลัมน์ รูปแบบคำสั่ง CREATE TABLE <table name> (<column name-1> <data type> [size][constraint] , <column name-2> <data type> [size][constraint] , ….. <column name-n> <data type> [size][constraint] );

7 CREATE TABLE เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างตาราง (เป็นคีย์เวิร์ด)
table name เป็นชื่อของตารางที่จะสร้าง column name เป็นชื่อของคอลัมน์ภายในตาราง โดยจะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ และใช้เครื่องหมาย, (คอมม่า) ขั้นระหว่างคอลัมน์อื่นๆ data type เป็นประเภทชนิดของข้อมูล จะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ ผู้ผลิตระบบฐานข้อมูลแต่ละบริษัท

8 ตัวอย่างการสร้างตาราง
CREATE TABLE LOGON ( LGID numeric identity, LGNAME varchar(20) not null, PASSWD varchar(20) not null, SEX varchar(10) not null, LGGROUP tinyint not null, COMMENT varchar(128) null constraint PK_LOGON primary key (LGID) )

9 CREATE TABLE authors ( key_authors INT(5) DEFAULT '0' NOT NULL IDENTITY ,author_name VARCHAR(50) NOT NULL ,author_phone VARCHAR(20) NOT NULL ,PRIMARY KEY (key_authors) )

10 การสร้างตารางโดยใช้SQL Server Query Analyzer
เปิด SQL Server Query Analyzer จะเข้าสู่หน้าต่าง Microsoft SQL Server Query Analyzer ในช่อง DB เลือก เลือก ชื่อฐานข้อมูล แล้วพิมพ์คำสั่งสร้างฐานข้อมูลลงไปในแถบ Query เสร็จแล้วกดคีย์ Ctrl+E เพื่อรันคำสั่งเหล่านี้ถ้าถูกต้องก็จะมีข้อความ “The command(s) completed successfully.”

11 การแสดง database & Table
show database ; การแสดง table ใช้คำสั่ง show tables ;

12 The SQL Alter Table Statement
alter table { table_name } add column { field_name } { field_data_type }; alter table { table_name } change column {existing_field_name} { new_field_name } { new_field_data_type }; alter table { table_name } drop column { existing_field_name}

13 Using Add Column Option
แสดงการใช้คำสั่ง alter table เพิ่มฟิลดชื่อ temp_field ลงในตาราง _message ใช้คำสั่งดังนี้ mysql > use php_book; Database changed mysql > alter table _messages add column -> temp_field -> integer; mysql > describe _messages;

14 Using Change Column Option
mysql > use php_book; Database changed mysql > alter table _messages change column temp_field -> temp_field -> varchar(25); เรียกดูโครงสร้าง mysql > describe _messages;

15 Using Drop Column Option
การลบคอลัมน์ออกจากตารางสามารถทำได้ โดยใช้คำสั่ง alter table ดังนี้ mysql > use php_book; Database changed mysql > alter table _messages drop column -> temp_field;

16 The SQL Drop Table Statement
การลบตารางออกจากฐานข้อมูลจะง่ายกว่าการลบคอลัมน์โดยกำหนดชื่อตารางที่จะลบ โดยใช้คำสั่งดังนี้ mysql > use php_book; Database changed mysql > drop table _messages;

17 The SQL Insert Statement
insert into { table_name } ( { column_list } ) values ( { value_list } ) สตริงก์ที่ใช้ในคำสั่ง insert จะต้องปิดล้อมด้วยเครื่องหมาย single quote และจำนวนของค่าใน value_list จะต้องเท่ากับจำนวนคอลัมน์ใน column_list

18 ตัวอย่าง ให้พิมพ์คำสั่งเพิ่มข้อมูลดังต่อไปนี้
mysql > create table test ( -> a integer ,b VARCHAR(10) -> ); mysql > insert into test -> (a, b) -> values -> ( 134, ‘aaa’ );

19 The SQL Update Statement
update { table_name } set { column_name } = { expression }… where { where_clause } คำสั่ง update ที่ใช้กันมากคือเพิ่มฟิลด์ในเรคอร์ด

20 ตัวอย่าง mysql> create table test (a integer);
mysql> insert into test (a) values (134); mysql> insert into test (a) values (100); mysql> select * from test; mysql> update test set a = a+1; Query OK, 2 rows affected (0.00 sec) Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0

21 ตัวอย่าง update employees set salary = salary * 1.15;
เราสามารถใช้คำสั่ง update กับอนุประโยค where ได้ดังนี้ update employees set salaary = salary * 1.15 where last_name = ‘medinets’ ; นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันอื่นๆได้อีกเช่น update employees set last_name = upper(last_name);

22 The SQL Select Statement
คำสั่ง select จะใช้สำหรับการแสดงคอลัมน์ (field) หรือกลุ่มของคอลัมน์ที่เราต้องการดูข้อมูล รูปแบบการใช้งานคือ select {field_list}from {table_list} from {table_list} where {where_clause} < filters group by {column_list} <----- aggregates order by {column_list} < sorts having {having_cluase} < filters after aggregation

23 The Field List คำสั่ง select ที่ง่ายที่สุดคือ
SELECT * FROM Table_name ; คำสั่งจะแสดงทุกฟิลด์ของเรคอร์ดที่อยู่ในตาราง ถ้าต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะจะต้องระบุฟิลด์ด้วยดังตัวอย่าง SELECT str_name_first , int_age FROM Select01;

24 The Where Clause อนุประโยค where ใช้แสดงข้อมูลแบบมีเงื่อนไข ดังเช่น
SELECTstr_name_first, int_age FROM select01 WHERE UPPER(str_name_first) LIKE ‘F%’ ; SELECT str_name_first, int_age FROM select01 WHERE UPPER(str_name_first) LIKE ‘F%’ OR UPPER(str_name_first) LIKE ‘G%’ ;

25 The Order By Clause อนุประโยค Order by .ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์โดยการจัดเรียงข้อมูล ดังตัวอย่างเป็นการจัดเรียงชื่อจากน้อยไปมาก SELECT str_name_first, int_age FROM select01 ORDER BY str_name_first; หากต้องการเรียกจากมากไปน้อยจะต้องระบุด้วยคำว่า DESC ดังนี้ SELECT str_name_first, int_age FROM select01 ORDER BY Str_name_first DESC;

26 The Group By Clause ตัวอย่างการใช้ group by
SELECT str_name_first ,count(*) FROM select01 GROUP BY str_name_first; เราสามารถหาค่าสูงสุดของอายุ SELECT str_name_first ,MAX(int_age) AS OLDEST_PERSON FROM select01 GROUP BY str_name_first ;

27 The Having Clause อนุประโยค HAVING จะใช้ร่วมกับอนุประโยค group by เสมอ เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลที่ได้ผ่านการจัดกลุ่มโดย GROUP BY เพียงบางส่วนตามเงื่อนไข เช่น SELECT str_name_first , MAX(int_age) AS OLDEST_PERSON FROM select01 GROUP BY str_name_first HAVING OLDEST_PERSON > 65; SELECT str_name_first,MAX(int_age) AS OLDEST_PERSON FROM select01 WHERE int_age > 65 GROUP BY str_name_first ;

28 The SQL Delete Statement
DELETE FROM {table_name} WHERE {where_clause} ; คำสั่ง delete เป็นคำสั่งที่สำคัญ ต้องใช้อย่างระวัง เรคอร์ดที่ลงลบออกแล้วจะเรียกคืนไม่ได้ ดังตัวอย่าง DELETE FROM select01 WHERE UPPER(str_name_first) = ‘Charles’; หรือ SELECT COUNT(*) FROM select01


ดาวน์โหลด ppt เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th MS SQLServer 7 เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google