งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MS SQLServer 7 เสรี ชิโนดม การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Enterprise Manager ใน SQL Server 7.0  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ . เข้าสู่ SQL Enterprise.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MS SQLServer 7 เสรี ชิโนดม การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Enterprise Manager ใน SQL Server 7.0  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ . เข้าสู่ SQL Enterprise."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MS SQLServer 7 เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th

2 การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Enterprise Manager ใน SQL Server 7.0  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ . เข้าสู่ SQL Enterprise Manager ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ SQL แล้วคลิกเมาส์ที่เมนูคำสั่ง Databases  ให้คลิกที่เมาส์ที่เมนู New Database จะปรากฏ หน้าต่างของ New Database ที่ช่อง Name พิมพ์ ชื่อฐานข้อมูลลงไปแล้วคลิกเมาส์ที่ปุ่ม ปุ่ม OK

3

4 การใช้ SQL Enterprise Manager ลบฐานข้อมูล  การใช้ SQL Enterprise Manager ลบ ฐานข้อมูล 1. เข้าสู่ SQL Enterprise Manager ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ SQL แล้วคลิกเมาส์ที่เมนูคำสั่ง Databases 2. ให้คลิกที่ชื่อของฐานข้อมูลที่จะลบ แล้วคลิก เมาส์ที่เมนู Delete เพื่อลบฐานข้อมูล

5

6 The SQL Create Table Statement  คำสั่ง create table จะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ ตารางในระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะต้องใส่ชื่อ ตาราง ชื่อคอลัมน์ (field) ชนิดของคอลัมน์ โดยสามารถใส่ได้หลายคอลัมน์  รูปแบบคำสั่ง CREATE TABLE ( [size][constraint], [size][constraint], ….. [size][constraint] );

7  CREATE TABLE เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง ตาราง ( เป็นคีย์เวิร์ด )  table name เป็นชื่อของตารางที่จะสร้าง  column name เป็นชื่อของคอลัมน์ภายใน ตาราง โดยจะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ และ ใช้เครื่องหมาย, ( คอมม่า ) ขั้นระหว่างคอลัมน์ อื่นๆ  data type เป็นประเภทชนิดของข้อมูล จะมี ความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ ผู้ผลิต ระบบฐานข้อมูลแต่ละบริษัท

8 ตัวอย่างการสร้างตาราง CREATE TABLE LOGON ( LGID numeric identity, LGNAME varchar(20) not null, PASSWD varchar(20) not null, SEXvarchar(10) not null, LGGROUP tinyint not null, COMMENT varchar(128) null constraint PK_LOGON primary key (LGID) )

9 CREATE TABLE authors ( key_authors INT(5) DEFAULT '0' NOT NULL IDENTITY,author_name VARCHAR(50) NOT NULL,author_phone VARCHAR(20) NOT NULL,PRIMARY KEY (key_authors) )

10 การสร้างตารางโดยใช้ SQL Server Query Analyzer  เปิด SQL Server Query Analyzer จะเข้าสู่ หน้าต่าง Microsoft SQL Server Query Analyzer ในช่อง DB เลือก เลือก ชื่อ ฐานข้อมูล แล้วพิมพ์คำสั่งสร้างฐานข้อมูลลง ไปในแถบ Query  เสร็จแล้วกดคีย์ Ctrl+E เพื่อรันคำสั่งเหล่านี้ ถ้าถูกต้องก็จะมีข้อความ “The command(s) completed successfully.”

11 การแสดง database & Table  การแสดง database ใช้คำสั่ง show database ;  การแสดง table ใช้คำสั่ง show tables ;

12 The SQL Alter Table Statement  คำสั่ง alter table ใช้สำหรับเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงคอลัมน์ในตาราง รูปแบบ มี ดังนี้  alter table { table_name } add column { field_name } { field_data_type };  alter table { table_name } change column {existing_field_name} { new_field_name } { new_field_data_type };  alter table { table_name } drop column { existing_field_name}

13 Using Add Column Option  แสดงการใช้คำสั่ง alter table เพิ่มฟิลดชื่อ temp_field ลงในตาราง email_message ใช้ คำสั่งดังนี้ mysql > use php_book; Database changed mysql > alter table email_messages add column -> temp_field -> integer; mysql > describe email_messages;

14 Using Change Column Option mysql > use php_book; Database changed mysql > alter table email_messages change column temp_field -> temp_field -> varchar(25);  เรียกดูโครงสร้าง mysql > describe email_messages;

15 Using Drop Column Option  การลบคอลัมน์ออกจากตารางสามารถทำได้ โดยใช้คำสั่ง alter table ดังนี้ mysql > use php_book; Database changed mysql > alter table email_messages drop column -> temp_field;

16 The SQL Drop Table Statement  การลบตารางออกจากฐานข้อมูลจะง่ายกว่า การลบคอลัมน์โดยกำหนดชื่อตารางที่จะลบ โดยใช้คำสั่งดังนี้ mysql > use php_book; Database changed mysql > drop table email_messages;

17 The SQL Insert Statement  คำสั่ง insert ใช้สำหรับเพิ่มเรคอร์ดลงใน ตาราง มีรูปแบบคำสั่งดังนี้ insert into { table_name } ( { column_list } ) values ( { value_list } )  สตริงก์ที่ใช้ในคำสั่ง insert จะต้องปิดล้อม ด้วยเครื่องหมาย single quote และจำนวน ของค่าใน value_list จะต้องเท่ากับจำนวน คอลัมน์ใน column_list

18 ตัวอย่าง  ให้พิมพ์คำสั่งเพิ่มข้อมูลดังต่อไปนี้ mysql > create table test ( -> a integer,b VARCHAR(10) -> ); mysql > insert into test -> (a, b) -> values -> ( 134, ‘aaa’ );

19 The SQL Update Statement  คำสั่ง update เป็นคำสั่งใช้สำหรับ เปลี่ยนแปลงสารสนเทศในตาราง มีรูปแบบ คำสั่งดังนี้ update { table_name } set { column_name } = { expression }… where { where_clause }  คำสั่ง update ที่ใช้กันมากคือเพิ่มฟิลด์ในเร คอร์ด

20 ตัวอย่าง mysql> create table test (a integer); mysql> insert into test (a) values (134); mysql> insert into test (a) values (100); mysql> select * from test; mysql> update test set a = a+1; Query OK, 2 rows affected (0.00 sec) Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0 mysql> select * from test;

21 ตัวอย่าง  update employees set salary = salary * 1.15;  เราสามารถใช้คำสั่ง update กับอนุประโยค where ได้ดังนี้ update employees set salaary = salary * 1.15 where last_name = ‘medinets’ ;  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันอื่นๆ ได้อีกเช่น update employees set last_name = upper(last_name);

22 The SQL Select Statement  คำสั่ง select จะใช้สำหรับการแสดงคอลัมน์ (field) หรือกลุ่มของคอลัมน์ที่เราต้องการดู ข้อมูล รูปแบบการใช้งานคือ select {field_list}from {table_list} from {table_list} where {where_clause} <------ filters group by {column_list} <----- aggregates order by {column_list} <------ sorts having {having_cluase} <------ filters after aggregation

23 The Field List  คำสั่ง select ที่ง่ายที่สุดคือ SELECT * FROM Table_name ;  คำสั่งจะแสดงทุกฟิลด์ของเรคอร์ดที่อยู่ใน ตาราง ถ้าต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะ จะต้องระบุฟิลด์ด้วยดังตัวอย่าง  SELECT str_name_first, int_age FROM Select01;

24 The Where Clause  อนุประโยค where ใช้แสดงข้อมูลแบบมี เงื่อนไข ดังเช่น  SELECTstr_name_first, int_age FROMselect01 WHERE UPPER(str_name_first) LIKE ‘F%’ ;  SELECTstr_name_first, int_age FROMselect01 WHERE UPPER(str_name_first) LIKE ‘F%’ OR UPPER(str_name_first) LIKE ‘G%’ ;

25 The Order By Clause  อนุประโยค Order by. ใช้สำหรับแสดง ผลลัพธ์โดยการจัดเรียงข้อมูล ดังตัวอย่าง เป็นการจัดเรียงชื่อจากน้อยไปมาก SELECT str_name_first, int_age FROM select01 ORDER BY str_name_first;  หากต้องการเรียกจากมากไปน้อยจะต้องระบุ ด้วยคำว่า DESC ดังนี้ SELECT str_name_first, int_age FROM select01 ORDER BY Str_name_first DESC;

26 The Group By Clause  ตัวอย่างการใช้ group by SELECT str_name_first,count(*) FROM select01 GROUP BY str_name_first;  เราสามารถหาค่าสูงสุดของอายุ SELECT str_name_first,MAX(int_age) AS OLDEST_PERSON FROM select01 GROUP BY str_name_first ;

27 The Having Clause  อนุประโยค HAVING จะใช้ร่วมกับอนุ ประโยค group by เสมอ เพื่อต้องการให้ แสดงข้อมูลที่ได้ผ่านการจัดกลุ่มโดย GROUP BY เพียงบางส่วนตามเงื่อนไข เช่น  SELECT str_name_first, MAX(int_age) AS OLDEST_PERSON FROM select01 GROUP BY str_name_first HAVING OLDEST_PERSON > 65;  SELECT str_name_first,MAX(int_age) AS OLDEST_PERSON FROM select01 WHERE int_age > 65 GROUP BY str_name_first ;

28 The SQL Delete Statement  คำสั่ง DELETE ใช้ลบข้อมูลในแต่ละแถว ของตาราง มีรูปแบบคือ  DELETE FROM {table_name} WHERE {where_clause} ;  คำสั่ง delete เป็นคำสั่งที่สำคัญ ต้องใช้อย่าง ระวัง เรคอร์ดที่ลงลบออกแล้วจะเรียกคืน ไม่ได้ ดังตัวอย่าง DELETE FROM select01 WHERE UPPER(str_name_first) = ‘Charles’;  หรือ SELECT COUNT(*) FROM select01 WHERE UPPER(str_name_first) = ‘Charles’;


ดาวน์โหลด ppt MS SQLServer 7 เสรี ชิโนดม การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Enterprise Manager ใน SQL Server 7.0  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ . เข้าสู่ SQL Enterprise.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google