งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างจดหมายเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างจดหมายเวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างจดหมายเวียน

2 จดหมายเวียน ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความเหมือนกันและส่งให้ผู้รับหลายคน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและข้อมูลผู้รับ โดยนำเอกสารทั้ง 2 ส่วนมาผนวก (Merge) กัน

3 ขั้นตอนเตรียมเอกสารก่อนสร้างจดหมายเวียน
ก่อนที่จะสร้างจดหมายเวียนต้องเตรียมเอกสารที่จะใช้ก่อน โดยแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ดังนี้ แบบฟอร์มจดหมาย ข้อมูลผู้รับ

4 การสร้างจดหมายเวียน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและบันทึกเป็น Letter.doc

5 การสร้างจดหมายเวียน (ต่อ)
ไปที่แท็บ Mailing (การส่งจดหมาย) คลิกที่ Start Mail Merge (เริ่มจดหมายเวียน)

6 การสร้างข้อมูลผู้รับ
คลิกที่ Select Recipients เพื่อเลือกผู้รับ พิมพ์รายชื่อใหม่ ใช้รายชื่อที่มีอยู่แล้ว

7 การสร้างข้อมูลผู้รับ (ต่อ)
Type New List (พิมพ์รายชื่อใหม่) 1 2 4 3

8 การสร้างข้อมูลผู้รับ (ต่อ)
เพิ่ม Field (เขตข้อมูล) คลิก Add พิมพ์ชื่อ Field

9 การสร้างข้อมูลผู้รับ (ต่อ)
ลบ Field คลิก Field ที่ต้องการลบ คลิก Delete 2 1

10 การสร้างข้อมูลผู้รับ (ต่อ)
เปลี่ยนชื่อ Field คลิก Field ที่ต้องการลบ คลิก Rename พิมพ์ชื่อ Field ใหม่ คลิก OK 1 2 3 4

11 การสร้างข้อมูลผู้รับ (ต่อ)
2 1

12 การสร้างข้อมูลผู้รับ (ต่อ)
พิมพ์ข้อมูลผู้รับแต่ละคน หากต้องการเพิ่มข้อมูลผู้รับคนใหม่ให้คลิก New Entry

13 การสร้างข้อมูลผู้รับ (ต่อ)
บันทึกรายชื่อผู้รับ ตั้งชื่อเป็น data.mdb 1 2

14 การผสานข้อมูล 1 2 ผสานข้อมูลผู้รับกับจดหมาย 3 4

15 การผสานข้อมูล (ต่อ) เมื่อทำการเลือกไฟล์ข้อมูลผู้รับแล้ว แถบเครื่องมือที่อยู่ในกรอบจะสามารถทำงานได้ ก่อนเลือกไฟล์ข้อมูลผู้รับ หลังเลือกไฟล์ข้อมูลผู้รับ

16 การผสานข้อมูล (ต่อ) 2 1 3 แทรก Field ข้อมูลลงในจดหมาย
คลิกตำแหน่งที่จะแทรก คลิกที่ Insert Merge Field 2 1 3

17 การผสานข้อมูล (ต่อ) แทรก Field ข้อมูลจนครบ

18 การผสานข้อมูล (ต่อ) ดูผลลัพธ์การผสานข้อมูล คลิก คลิก
เพื่อดูรายชื่อถัดไป

19 การผนวกเอกสาร คลิก เพื่อผนวกเอกสารเข้าด้วยกัน
คลิก เพื่อผนวกเอกสารเข้าด้วยกัน เป็นการผนวกออกทางแฟ้มงานใหม่ เป็นการผนวกออกทางเครื่องพิมพ์ เป็นการผนวกออกทาง แสดงข้อมูลทุก record ที่ผนวกไว้ แสดงเฉพาะข้อมูลของ record ปัจจุบัน กำหนดว่าต้องการผนวก record ที่เท่าไร


ดาวน์โหลด ppt การสร้างจดหมายเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google