งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายเวียน ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความ เหมือนกันและส่งให้ผู้รับหลายคน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและข้อมูลผู้รับ โดยนำ เอกสารทั้ง 2 ส่วนมาผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายเวียน ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความ เหมือนกันและส่งให้ผู้รับหลายคน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและข้อมูลผู้รับ โดยนำ เอกสารทั้ง 2 ส่วนมาผนวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จดหมายเวียน ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความ เหมือนกันและส่งให้ผู้รับหลายคน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและข้อมูลผู้รับ โดยนำ เอกสารทั้ง 2 ส่วนมาผนวก (Merge) กัน

3 ขั้นตอนเตรียมเอกสารก่อนสร้าง จดหมายเวียน ก่อนที่จะสร้างจดหมายเวียนต้องเตรียมเอกสารที่ จะใช้ก่อน โดยแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ดังนี้ แบบฟอร์มจดหมาย ข้อมูลผู้รับ

4 การสร้างจดหมายเวียน สร้าง แบบฟอร์ม จดหมายและ บันทึกเป็น Letter.doc

5 การสร้างจดหมายเวียน ( ต่อ ) ไปที่แท็บ Mailing ( การส่งจดหมาย ) คลิกที่ Start Mail Merge ( เริ่มจดหมายเวียน )

6 การสร้างข้อมูลผู้รับ คลิกที่ Select Recipients เพื่อเลือกผู้รับ พิมพ์รายชื่อใหม่ ใช้รายชื่อที่มีอยู่แล้ว

7 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) Type New List ( พิมพ์รายชื่อใหม่ ) 1 2 3 4

8 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) เพิ่ม Field ( เขต ข้อมูล ) คลิก Add พิมพ์ชื่อ Field

9 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) ลบ Field คลิก Field ที่ ต้องการลบ คลิก Delete 1 2

10 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) เปลี่ยนชื่อ Field คลิก Field ที่ ต้องการลบ คลิก Rename พิมพ์ชื่อ Field ใหม่ คลิก OK 1 2 3 4

11 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) 1 2

12 พิมพ์ข้อมูลผู้รับแต่ละคน หากต้องการเพิ่มข้อมูลผู้รับคนใหม่ให้คลิก New Entry

13 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) บันทึกรายชื่อผู้รับ ตั้งชื่อเป็น data.mdb 1 2

14 การผสานข้อมูล ผสานข้อมูลผู้รับกับจดหมาย 1 2 4 3

15 การผสานข้อมูล ( ต่อ ) เมื่อทำการเลือกไฟล์ข้อมูลผู้รับแล้ว แถบ เครื่องมือที่อยู่ในกรอบจะสามารถทำงานได้ ก่อนเลือกไฟล์ข้อมูล ผู้รับ หลังเลือก ไฟล์ข้อมูลผู้รับ

16 การผสานข้อมูล ( ต่อ ) แทรก Field ข้อมูลลงใน จดหมาย คลิก ตำแหน่ง ที่จะ แทรก คลิกที่ Insert Merge Field 1 2 3

17 การผสานข้อมูล ( ต่อ ) แทรก Field ข้อมูลจนครบ

18 การผสานข้อมูล ( ต่อ ) ดูผลลัพธ์ การผสาน ข้อมูล คลิก เพื่อดู รายชื่อ ถัดไป

19 การผนวกเอกสาร คลิก เพื่อผนวกเอกสารเข้าด้วยกัน เป็นการผนวกออกทาง แฟ้มงานใหม่ เป็นการผนวกออกทาง เครื่องพิมพ์ เป็นการผนวกออกทาง E-mail แสดงข้อมูลทุก record ที่ ผนวกไว้ แสดงเฉพาะข้อมูลของ record ปัจจุบัน กำหนดว่าต้องการผนวก record ที่เท่าไร


ดาวน์โหลด ppt จดหมายเวียน ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความ เหมือนกันและส่งให้ผู้รับหลายคน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและข้อมูลผู้รับ โดยนำ เอกสารทั้ง 2 ส่วนมาผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google