งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายเวียน ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความ เหมือนกันและส่งให้ผู้รับหลายคน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและข้อมูลผู้รับ โดยนำ เอกสารทั้ง 2 ส่วนมาผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายเวียน ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความ เหมือนกันและส่งให้ผู้รับหลายคน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและข้อมูลผู้รับ โดยนำ เอกสารทั้ง 2 ส่วนมาผนวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จดหมายเวียน ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความ เหมือนกันและส่งให้ผู้รับหลายคน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและข้อมูลผู้รับ โดยนำ เอกสารทั้ง 2 ส่วนมาผนวก (Merge) กัน

3 ขั้นตอนเตรียมเอกสารก่อนสร้าง จดหมายเวียน ก่อนที่จะสร้างจดหมายเวียนต้องเตรียมเอกสารที่ จะใช้ก่อน โดยแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ดังนี้ แบบฟอร์มจดหมาย ข้อมูลผู้รับ

4 การสร้างจดหมายเวียน สร้าง แบบฟอร์ม จดหมายและ บันทึกเป็น Letter.doc

5 การสร้างจดหมายเวียน ( ต่อ ) ไปที่แท็บ Mailing ( การส่งจดหมาย ) คลิกที่ Start Mail Merge ( เริ่มจดหมายเวียน )

6 การสร้างข้อมูลผู้รับ คลิกที่ Select Recipients เพื่อเลือกผู้รับ พิมพ์รายชื่อใหม่ ใช้รายชื่อที่มีอยู่แล้ว

7 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) Type New List ( พิมพ์รายชื่อใหม่ )

8 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) เพิ่ม Field ( เขต ข้อมูล ) คลิก Add พิมพ์ชื่อ Field

9 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) ลบ Field คลิก Field ที่ ต้องการลบ คลิก Delete 1 2

10 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) เปลี่ยนชื่อ Field คลิก Field ที่ ต้องการลบ คลิก Rename พิมพ์ชื่อ Field ใหม่ คลิก OK

11 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) 1 2

12 พิมพ์ข้อมูลผู้รับแต่ละคน หากต้องการเพิ่มข้อมูลผู้รับคนใหม่ให้คลิก New Entry

13 การสร้างข้อมูลผู้รับ ( ต่อ ) บันทึกรายชื่อผู้รับ ตั้งชื่อเป็น data.mdb 1 2

14 การผสานข้อมูล ผสานข้อมูลผู้รับกับจดหมาย

15 การผสานข้อมูล ( ต่อ ) เมื่อทำการเลือกไฟล์ข้อมูลผู้รับแล้ว แถบ เครื่องมือที่อยู่ในกรอบจะสามารถทำงานได้ ก่อนเลือกไฟล์ข้อมูล ผู้รับ หลังเลือก ไฟล์ข้อมูลผู้รับ

16 การผสานข้อมูล ( ต่อ ) แทรก Field ข้อมูลลงใน จดหมาย คลิก ตำแหน่ง ที่จะ แทรก คลิกที่ Insert Merge Field 1 2 3

17 การผสานข้อมูล ( ต่อ ) แทรก Field ข้อมูลจนครบ

18 การผสานข้อมูล ( ต่อ ) ดูผลลัพธ์ การผสาน ข้อมูล คลิก เพื่อดู รายชื่อ ถัดไป

19 การผนวกเอกสาร คลิก เพื่อผนวกเอกสารเข้าด้วยกัน เป็นการผนวกออกทาง แฟ้มงานใหม่ เป็นการผนวกออกทาง เครื่องพิมพ์ เป็นการผนวกออกทาง แสดงข้อมูลทุก record ที่ ผนวกไว้ แสดงเฉพาะข้อมูลของ record ปัจจุบัน กำหนดว่าต้องการผนวก record ที่เท่าไร


ดาวน์โหลด ppt จดหมายเวียน ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความ เหมือนกันและส่งให้ผู้รับหลายคน สร้างแบบฟอร์มจดหมายและข้อมูลผู้รับ โดยนำ เอกสารทั้ง 2 ส่วนมาผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google