งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3-1 บทที่ 3 Windows OUTLINE – เข้าใจไฟล์และ โฟลเดอร์ – วิธีค้นหาข้อมูลใน Windows Windows Explorer My Computer –Windows Explorer การดูรายละเอียด ใน Windows.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3-1 บทที่ 3 Windows OUTLINE – เข้าใจไฟล์และ โฟลเดอร์ – วิธีค้นหาข้อมูลใน Windows Windows Explorer My Computer –Windows Explorer การดูรายละเอียด ใน Windows."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3-1 บทที่ 3 Windows OUTLINE – เข้าใจไฟล์และ โฟลเดอร์ – วิธีค้นหาข้อมูลใน Windows Windows Explorer My Computer –Windows Explorer การดูรายละเอียด ใน Windows Explorer คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์ และโฟลเดอร์ – การเปิดไฟล์และ โฟลเดอร์ – การเปลี่ยนชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์ – การสร้างไฟล์และ โฟลเดอร์ – การย้าย / สำเนาไฟล์ และโฟลเดอร์ – การลบไฟล์และ โฟลเดอร์ – การกู้ไฟล์และ โฟลเดอร์ – การลบถาวร การทำไอคอน short cut

2 3-2 ไฟล์และโฟลเดอร์ ไฟล์ ต่างๆ

3 3-3 วิธีค้นหาข้อมูลใน Windows My Computer – เป็นวิธีที่แสดงการเก็บไฟล์ และ โฟลเดอร์โดย อ้างอิงถึงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โดยอ้าง ถึงไดว์ – วิธีทำ ที่ Desktop ให้ double click ที่ไอคอน My compute double click ที่ไดว์ที่ต้องการ double click ที่โฟลเดอร์ที่ต้องการ เลือกไฟล์ที่ต้องการโดย double click ที่ชื่อ ไฟล์นั้น

4 3-4 วิธีค้นหาข้อมูลใน Windows Windows Explorer การเข้า Windows Explorer – ที่ ปุ่ม Start --> คลิกเมาส์ขวา ---> เลือก Explorer จะได้หน้าจอของ Windows Explorer – หน้าจอของ Windows Explorer มี 2 ซีก ด้านซ้ายแสดงข้อมูลเป็นลำดับขั้น มี เครื่องหมาย + - หน้าไดว์หรือโฟลเดอร์ แสดงถึงข้อมูลย่อย ด้านขวาแสดงชื่อไฟล์ที่เลือกจาก ด้านซ้าย

5 3-5

6 3-6 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์ การเปิดไฟล์และโฟลเดอร์ – เมื่ออยู่เปิด Windows Explorer สามารถ เปิดไฟล์ซีกซ้ายโดย Double click ที่ชื่อ ไฟล์ที่ต้องการเปิด การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ – ที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้ คลิกเมาส์ขวา --> เลือกคำสั่ง RENAME---> พิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการ --> กด Enter

7 3-7 การตั้งชื่อไฟล์ ไฟล์มีความยาวไม่เกิน 120 ตัวอักษร ใช้เฉพาะ 25 ตัวแรก ไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อ ไม่มีอักขระพิเศษดังนี้ “ / \ [] : | ;, สามารถใส่นามสกุลหรือส่วนขยาย (Extension) ได้ไม่เกิน 3 ตัว ต้องมีจุด ขั้นระหว่างชื่อกับนามสกุล A:\comp100\homework\ex1.dat ส่วนขยายไฟล์ ชื่อ - จุดเชื่อม ชื่อไดว์ path(directory, subdirectory)

8 3-8 การตั้งชื่อไฟล์ เครื่องหมายที่ใช้แทนชื่อไฟล์เป็นกลุ่ม (Wildcard Character) –? แทนอักขระใดก็ได้ 1 หรือ 0 ที่ตำแหน่ง ? เช่น TEST?.DAT หมายถึง TEST.DAT TEST1.DAT TEST2.DAT –* แทนอักขระใดๆก็ได้ที่ตำแหน่ง * นั้น เช่น EXEM*.DAT อาจหมายถึง EXEM.DAT EXEM1.DAT EXEM12.DAT หรือ EXEMPLE.DAT กรณี *.* หมายถึงทุกไฟล์ทุกนามสกุล

9 3-9 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์ การสร้าง โฟลเดอร์ – ที่หน้าจอ Windrows Explorer ---> เลือก File ---> New-->Folder จะได้โฟลเดอร์ ใหม่ทางด้านซ้าย --> พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ ต้องการ การเคลื่อนย้าย หรือ สำเนาไฟล์ / โฟลเดอร์ – ใช้วิธี Drag and Drop – ใช้วิธี Cut and Paste

10 3-10 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์ ใช้วิธี Drag and Drop – เลือกไฟล์ต้นฉบับ -- กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ -- ลากไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ – หมายเหตุ ถ้าทำสำเนาให้กดปุ่ม Ctrl ขณะ ลากเมาส์ ใช้วิธี Cut and Paste – เลือกไฟล์ต้นฉบับ -- กดปุ่ม Cut-- นำเมาส์ ไปวางยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ -- กดปุ่ม Paste

11 3-11 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์ การลบไฟล์และโฟลเดอร์ – เลือกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ -- กดเมาส์ขวา -- เลือก Delete-- กด Enter – การลบด้วยคำสั่ง Delete เป็นการนำไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ไปพักยัง Recycle bin หรือ ถังขยะยังไม่ได้ลบจริง หากต้องการใช้ สามารถกู้คืนมาได้โดย

12 3-12 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์ การกู้ไฟล์และโฟลเดอร์ – คลิก Recycle bin -- ที่ฝั่งซ้ายมือเลือก ไฟล์ที่ต้องการกู้ -- กดเมาส์ขวา -- เลือก Restore การลบไฟล์และโฟลเดอร์ถาวร – เนื่องจาก Recycle bin มีเนื้อที่จำกัด ควรมี การลบข้อมูลออกบาง – ที่ไอคอน Recycle bin-- กดเมาส์ขวา -- เลือก Empty Recycle bin-- Yes


ดาวน์โหลด ppt 3-1 บทที่ 3 Windows OUTLINE – เข้าใจไฟล์และ โฟลเดอร์ – วิธีค้นหาข้อมูลใน Windows Windows Explorer My Computer –Windows Explorer การดูรายละเอียด ใน Windows.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google