งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(1) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) การประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(1) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) การประมวลผลข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (1) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) การประมวลผลข้อมูล (Data processing) ข้อมูล (Data) และ ข้อสนเทศ (Information) การจัดองค์กรของข้อมูล (Data organization) วัฏจักรการประมวลผลข้อมูล ประเภทของการประมวลผล การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ ระบบเลขฐานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การแทนอักขระ การแทนจำนวนเลข

2 (2) ซอฟต์แวร์ โปรแกรม + ข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ประมวลผลโดยโปรแกรม + เอกสาร ประกอบ โปรแกรม (Program) เป็นชุดของคำสั่ง ที่เขียนเป็นขั้นตอนและมีความสอดคล้อง กันเป็นลำดับ เพื่อสั่งให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ โปรแกรมถูกเขียนขึ้นโดย ภาษาคอมพิวเตอร์

3 (3) ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ถูกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) Hardware System program Application program User

4 (4) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมจัดการอุปกรณ์และหน่วย ต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ –โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) เช่น DOS, WINDOWS, UNIX, Linux เป็นต้น –โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) เป็น โปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำหรับการเรียงลำดับ ข้อมูล (Sort) โปรแกรมเกี่ยวกับการสำเนาข้อมูล (Copy) เป็นต้น และหมายรวมถึงตัวแปลภาษา ต่างๆ (Language Translators)

5 (5) ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการคอยควบคุมดูแลการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา หน้าที่หลัก – เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง – แปลคำสั่ง และรับไปดำเนินการ – ควบคุมดูแลการจัดการแฟ้มข้อมูล, การจัดสรร หน่วยความจำ, การใช้ฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆ

6 (6) โปรแกรมประยุกต์( Application Program ) โปรแกรมที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการประมวลผลตามที่ผู้เขียนต้องการ เช่น โปรแกรมจัดการระบบบัญชี ระบบคลังสินค้า การ ประมวลผลคำ (Word processor) เขียน หรือ พัฒนาโดยภาษาคอมพิวเตอร์ จัดเป็น 2 กลุ่ม –โปรแกมที่เขียนขึ้นเอง (User-written program) –โปรแกรมสำเร็จรูป (Program package)

7 (7) การทำงานระหว่าง Hardware กับ Software USER COMMAND LANGUAGE PROCESSOR System Software COMPUTER HARDWARE CPU MEMORY DEVICE EDITORS FILE SYSTEM LANGUAGE PROCESSOR COMMUNICATION SUPPORT APPLICATION PROGRAMS LOADER WORD PROCESSOR, GRAPHICS PACKAGE, GRAMES USER

8 (8) โปรแกรม เป็นชุดของคำสั่งที่เขียนเป็นขั้นตอนและมี ความสอดคล้องกันเป็นลำดับ เพื่อสั่งให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ ภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมถูกเขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอร์

9 (9) ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) ภาษาระดับสูง (High Level Language) ภาษาระดับสูงมาก (Fourth Generation Language)

10 (10) ภาษาเครื่อง (Machine Language) อยู่ในรูปเลขฐานสอง หน่วยควบคุม(CU) ใน CPU สามารถ ตีความและปฏิบัติงานได้ทันที อ้างถึงข้อมูลที่ตำแหน่งใดๆ ก็ได้ ต้องสั่งงานทุกขั้นตอน 01011000 00110000 11000000 00000000 01011000 01000000 11000000 00000100 00011010 00110100 01010000 00110000 11000000 00001000

11 (11) ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language) กำหนดสัญลักษณ์ให้กับกลุ่มของเลขฐานสอง เช่น 00011010 00110100 แทนด้วย AR 3, 4 Symbolic Language Assembler Assembler หมายถึง โปรแกรมซึ่งทำหน้าที่ แปลชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้ เป็นคำสั่งในรูปของภาษาเครื่อง

12 (12) ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี L 3,A L 4,B AR 3,4 ST 3,C 01011000 00110000 11000000 00000000 01011000 01000000 11000000 00000100 00011010 00110100 01010000 00110000 11000000 00001000 Machine Language Source statements AssemblerAssembler

13 (13) ภาษาระดับสูง (High Level Language) สื่อความหมายและใช้งานง่าย ลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษ 1 คำสั่งอาจประกอบด้วยภาษาเครื่องหลายคำสั่ง โปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลชุดคำสั่งภาษาระดับสูง ให้เป็นคำสั่งภาษาเครื่อง เรียกว่า Compiler

14 (14) ตัวแปลภาษาซี C = A + B; 01011000 00110000 11000000 00000000 01011000 01000000 11000000 00000100 00011010 00110100 01010000 00110000 11000000 00001000 Machine Language C C o m p il e r

15 (15) ภาษาระดับสูงมาก (4 GL) ระบุเพียงแค่ความต้องการแล้วภาษา จะสร้างโปรแกรม ให้เอง SQL, DB2

16 (16) ศัพท์ที่ควรทราบ Time Sharing Multiprogramming –Single CPU, Multiple CPU –Multiple Program in Memory –Single (Multiple) Program in Execution

17 (17) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) ระดับผู้บริหาร (Administration) –Electronic Data Processing manager :EDP Manager –MIS manager ระดับเทคนิค (Technical) –System Analyst and Designer –Programmer :- Application/System programmer –Webmaster ระดับปฏิบัติการ (Operation) –Computer Operator –Keypunch Operator, Data Entry


ดาวน์โหลด ppt (1) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) การประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google