งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล
4/5/2017 ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) การประมวลผลข้อมูล (Data processing) ข้อมูล (Data) และ ข้อสนเทศ (Information) การจัดองค์กรของข้อมูล (Data organization) วัฏจักรการประมวลผลข้อมูล ประเภทของการประมวลผล การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ ระบบเลขฐานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การแทนอักขระ การแทนจำนวนเลข

2 4/5/2017 ซอฟต์แวร์ โปรแกรม + ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผลโดยโปรแกรม + เอกสารประกอบ โปรแกรม (Program) เป็นชุดของคำสั่งที่เขียนเป็นขั้นตอนและมีความสอดคล้องกันเป็นลำดับ เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ โปรแกรมถูกเขียนขึ้นโดย ภาษาคอมพิวเตอร์

3 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ถูกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) User Application program System program Hardware

4 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
4/5/2017 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมจัดการอุปกรณ์และหน่วยต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) เช่น DOS, WINDOWS, UNIX, Linux เป็นต้น โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำหรับการเรียงลำดับข้อมูล (Sort) โปรแกรมเกี่ยวกับการสำเนาข้อมูล (Copy) เป็นต้น และหมายรวมถึงตัวแปลภาษาต่างๆ (Language Translators)

5 ระบบปฏิบัติการ(Operating System)
4/5/2017 ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการคอยควบคุมดูแลการทำงานของคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา หน้าที่หลัก เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง แปลคำสั่ง และรับไปดำเนินการ ควบคุมดูแลการจัดการแฟ้มข้อมูล, การจัดสรรหน่วยความจำ, การใช้ฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆ

6 โปรแกรมประยุกต์(Application Program)
4/5/2017 โปรแกรมประยุกต์(Application Program) โปรแกรมที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการประมวลผลตามที่ผู้เขียนต้องการ เช่น โปรแกรมจัดการระบบบัญชี ระบบคลังสินค้า การประมวลผลคำ (Word processor) เขียน หรือ พัฒนาโดยภาษาคอมพิวเตอร์ จัดเป็น 2 กลุ่ม โปรแกมที่เขียนขึ้นเอง (User-written program) โปรแกรมสำเร็จรูป (Program package)

7 การทำงานระหว่าง Hardware กับ Software
USER COMMAND LANGUAGE PROCESSOR USER System Software EDITORS FILE SYSTEM COMPUTER HARDWARE LANGUAGE PROCESSOR WORD PROCESSOR, GRAPHICS PACKAGE, GRAMES CPU MEMORY DEVICE COMMUNICATION SUPPORT LOADER APPLICATION PROGRAMS USER USER

8 4/5/2017 โปรแกรม เป็นชุดของคำสั่งที่เขียนเป็นขั้นตอนและมีความสอดคล้องกันเป็นลำดับ เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ โปรแกรมถูกเขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอร์

9 ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)
4/5/2017 ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) ภาษาระดับสูง (High Level Language) ภาษาระดับสูงมาก (Fourth Generation Language)

10 ภาษาเครื่อง (Machine Language)
4/5/2017 ภาษาเครื่อง (Machine Language) อยู่ในรูปเลขฐานสอง หน่วยควบคุม(CU) ใน CPU สามารถตีความและปฏิบัติงานได้ทันที อ้างถึงข้อมูลที่ตำแหน่งใดๆ ก็ได้ ต้องสั่งงานทุกขั้นตอน

11 ภาษาแอสแซมบลี(Assembly Language)
4/5/2017 ภาษาแอสแซมบลี(Assembly Language) กำหนดสัญลักษณ์ให้กับกลุ่มของเลขฐานสอง เช่น แทนด้วย AR , 4 Symbolic Language Assembler หมายถึง โปรแกรมซึ่งทำหน้าที่แปลชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นคำสั่งในรูปของภาษาเครื่อง

12 ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี Assembler L 3,A L 4,B AR 3,4 ST 3,C
Machine Language Source statements

13 ภาษาระดับสูง (High Level Language)
4/5/2017 ภาษาระดับสูง (High Level Language) สื่อความหมายและใช้งานง่าย ลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษ 1 คำสั่งอาจประกอบด้วยภาษาเครื่องหลายคำสั่ง โปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลชุดคำสั่งภาษาระดับสูงให้เป็นคำสั่งภาษาเครื่อง เรียกว่า Compiler

14 ตัวแปลภาษาซี C Compiler C = A + B; 01011000 00110000 11000000 00000000
Machine Language

15 ระบุเพียงแค่ความต้องการแล้วภาษาจะสร้างโปรแกรม ให้เอง SQL, DB2
4/5/2017 ภาษาระดับสูงมาก (4 GL) ระบุเพียงแค่ความต้องการแล้วภาษาจะสร้างโปรแกรม ให้เอง SQL, DB2

16 Single CPU, Multiple CPU Multiple Program in Memory
4/5/2017 ศัพท์ที่ควรทราบ Time Sharing Multiprogramming Single CPU, Multiple CPU Multiple Program in Memory Single (Multiple) Program in Execution

17 บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware)
ระดับผู้บริหาร (Administration) Electronic Data Processing manager :EDP Manager MIS manager ระดับเทคนิค (Technical) System Analyst and Designer Programmer :- Application/System programmer Webmaster ระดับปฏิบัติการ (Operation) Computer Operator Keypunch Operator, Data Entry


ดาวน์โหลด ppt ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google