งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(1) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล c องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ c ฮาร์ดแวร์ (Hardware) c ซอฟต์แวร์ (Software) c บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) c การประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(1) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล c องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ c ฮาร์ดแวร์ (Hardware) c ซอฟต์แวร์ (Software) c บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) c การประมวลผลข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (1) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล c องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ c ฮาร์ดแวร์ (Hardware) c ซอฟต์แวร์ (Software) c บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) c การประมวลผลข้อมูล (Data processing) c ข้อมูล (Data) และ ข้อสนเทศ (Information) c การจัดองค์กรของข้อมูล (Data organization) c วัฏจักรการประมวลผลข้อมูล c ประเภทของการประมวลผล c การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ c ระบบเลขฐานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง c การแทนอักขระ c การแทนจำนวนเลข

2 (2) การประมวลผลข้อมูล การกระทำหรือการจัดการกับข้อมูล ใน ลักษณะต่างๆ เช่น การคำนวณ การ เรียงลำดับ การคัดเลือก เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือข้อสนเทศที่มี ความหมายและเป็นประโยชน์ตามต้องการ

3 (3) ข้อมูล (Data) ] ข้อเท็จจริง (Facts) ที่ใช้สำหรับกิจการอย่างใด อย่างหนึ่ง ] ข้อมูลอาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข เช่น จำนวน ปริมาณ ระยะทาง ราคา ฯลฯ ] ข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานภาพการสมรส ฯลฯ ] ยังมีความหมายรวมถึงข่าวสารที่ยังไม่ได้มีการ ประมวลผล ] การเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งข้อมูล (data source)

4 (4) ประเภทของข้อมูล ] ข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ได้จาก แหล่งกำเนิดข้อมูลโดยตรง เรียกว่าข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) ] ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาแล้ว เรียกว่า ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

5 (5) ข้อสนเทศ(Information) ] ผลลัพธ์หรือสิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลใน รูปแบบต่างๆ ] ข้อมูลขององค์กรหนึ่งอาจผ่านการประมวลผล ข้อมูลหลายงาน ] ข้อสนเทศที่ได้จึงมีได้หลายรูปแบบและหลาย ความหมาย และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน ] ข้อสนเทศจะถูกใช้ในการพิจารณาเพื่อการ ตัดสินใจ

6 (6) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ข้อมูล ข้อสนเ ทศ ประมวลผล การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ ประมวลผล เรียกว่า Electronic Data Processing (EDP)

7 (7) ตัวอย่างของการประมวลผลข้อมูล ใบสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลปฐมภูมิ ตรวจสอบและหา ผลรวมจำนวน สินค้าแยกตามชนิด ในแต่ละเดือน จำนวน สินค้าที่ ขายได้ใน แต่ละ เดือน ข้อมูลทุติยภูมิ จำนวน สินค้าที่ ขายได้ แยกตาม ชนิด มูลค่าของ สินค้าที่ ขายได้ใน แต่ละเดือน หาผลคูณระหว่าง ราคาสินค้ากับ จำนวนแยกตาม ชนิดของสินค้า

8 (8) แหล่งที่มาของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูลขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบหลาย อย่าง เช่นขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราต้องการ ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงานเป็นต้น ซึ่งอาจ แยกที่มาของข้อมูลออกเป็น 2 ทางใหญ่ๆ ดังนี้ 1) แหล่งข้อมูลภายในหน่วยงาน (Internal Source) 2) แหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงาน (External Source)

9 (9) คุณสมบัติของข้อสนเทศที่ดี 1) ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) 2) ความทันเวลา (Timeliness) 3) ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Completeness) 4) ความกระทัดรัด (Conciseness) 5) ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy)

10 (10) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล c องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ c ฮาร์ดแวร์ (Hardware) c ซอฟต์แวร์ (Software) c บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) c การประมวลผลข้อมูล (Data processing) c ข้อมูล (Data) และ ข้อสนเทศ (Information) c การจัดองค์กรของข้อมูล (Data organization) c วัฏจักรการประมวลผลข้อมูล c ประเภทของการประมวลผล c การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ c ระบบเลขฐานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง c การแทนอักขระ c การแทนจำนวนเลข

11 (11) การจัดองค์กรของข้อมูล (Data Orgaization) ] Bit หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดทางคอมพิวเตอร์ มีค่า เป็น 0 หรือ 1 ] Byte ประกอบไปด้วยหลาย ๆ บิต เช่น 8 บิต เป็น 1 ไบต์ ] Word ประกอบไปด้วยหลาย ๆ ไบต์ เช่น 1 เวิร์ด เท่ากับ 4 ไบต์ ] Character ซึ่งได้แก่ตัวเลข 0-9 ตัวอักษร A-Z และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ จะสัมพันธ์กับไบต์ ] เขตข้อมูล (Field) หมายถึงกลุ่มของ Character ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปรวมกันแล้วมีความหมาย เช่น เลขประจำตัว ชื่อพนักงาน

12 (12) การจัดองค์กรของข้อมูล(ต่อ) ] ระเบียนข้อมูล (Record) ได้แก่ ฟิลด์ตั้งแต่ 1 ฟิลด์ขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแล้วมี ความหมายที่หมายถึงรายละเอียดของสิ่งที่สนใจ เช่น ชื่อ เลขประจำตัว ยอดขายของพนักงาน 1 คน รวมกันเป็นข้อมูลของพนักงานขาย 1 เรคคอร์ด ] แฟ้ม (File) หมายถึงกลุ่มข้อมูลตั้งแต่ 1 เรคคอร์ด ที่เป็นข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น เรคคอร์ดเกี่ยวกับ พนักงานขายทั้งหมดในหน่วยงานหนึ่งรวมกันเป็น แฟ้มข้อมูล เรียกได้ว่าเป็น แฟ้มหนักงานขาย ] ฐานข้อมูล (Database) ได้แก่ ข้อมูลหลายๆ แฟ้มที่เกี่ยวข้องกันมาเก็บรวมกันเป็นฐานข้อมูล เช่น แฟ้มพนักงานขาย แฟ้มสินค้า แฟ้มรายการขาย แฟ้มลูกค้า รวมเป็นฐานข้อมูลของบริษัท

13 (13) แผนภาพการจัดองค์กรข้อมูล Data Item Database File Record Field Character Bit

14 (14) 58.752835 511.251940 39.52337 38.751740 Dept#Emp#HourRate File Record Field ตัวอย่าง แฟ้ม ระเบียนและเขตข้อมูล

15 (15) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล c องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ c ฮาร์ดแวร์ (Hardware) c ซอฟต์แวร์ (Software) c บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) c การประมวลผลข้อมูล (Data processing) c ข้อมูล (Data) และ ข้อสนเทศ (Information) c การจัดองค์กรของข้อมูล (Data organization) c วัฏจักรการประมวลผลข้อมูล c ประเภทของการประมวลผล c การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ c ระบบเลขฐานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง c การแทนอักขระ c การแทนจำนวนเลข

16 (16) วัฏจักรการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Cycle) Source Document Input (Data) Processing Output (information) Storage / Report Feedback

17 (17) ขั้นตอนพื้นฐานในการประมวลผล การประมวลผลข้อมูล มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล (Data collection and preparation) 2) การประมวลผลข้อมูล 3) การจัดการกับผลลัพธ์ (Information manipulation)

18 (18) การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อมที่จะทำการ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ นั่นคือการเปลี่ยน สภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ การ ทำงานในขั้นตอนนี้ ได้แก่  การให้รหัส คือการกำหนดรหัสแทนข้อมูล  การแปลงสภาพ คือ การเปลี่ยนตัวกลางที่ ใชับันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปที่เครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนำไป ประมวลผลได้ เช่น ดิสก์เกตต์ เทป ฯลฯ

19 (19) ลักษณะการประมวลผล ] การประมวลผลแบบแบทช์ (Batch Processing) ] การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing)

20 (20) การประมวลผลแบบแบทช์ (Batch Processing) ] การประมวลผลโดยการรวบรวมข้อมูลเป็น กลุ่ม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ กำหนด ] รวบรวมข้อมูลกลุ่มสร้างเป็นแฟ้มข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction File) ] เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนด นำแฟ้มข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลงเข้าประมวลผลครั้งเดียว พร้อมกัน ] โดยนำไปปรับปรุงกับแฟ้มข้อมูลหลัก (Master File) เพื่อให้แฟ้มข้อมูลหลักมีความ ทันสมัยอยู่เสมอ

21 (21) การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing) ] ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะถูก นำไปปรับปรุงกับข้อมูลหลักโดยทันที ] ระบบจะต้องมีเทอร์มินอลที่ติดต่อกับระบบ เครื่องเพื่อป้อนข้อมูลทันทีผ่านระบบสื่อสาร ข้อมูล ] การประมวลผลแบบนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการ เสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามเหตุการณ์ เช่น ใน ระบบจองตั๋วเครื่องบิน หรือกรณีที่ผู้โดยสาร คืนตั๋วจะต้องปรับปรุงผลทันทีเพื่อที่จะได้ขาย ให้ลูกค้ารายอื่นได้

22 (22) การแทนรหัสข้อมูล ] รหัส (Code) หมายถึงสัญลักษณ์ในการแทนข่าวสาร หรือข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม ] รหัสมีความจำเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการติดต่อ ระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ] การประมวลผลข้อมูลโดยเขียนคำสั่งควบคุมให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานที่เราต้องการ หรือส่ง ข้อมูลเข้าไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล ] ตัวอย่างเช่น การให้รหัสแก่ข้อมูลเพศของนักศึกษา โดยกำหนดเป็น ‘ F ’ แทนเพศหญิง ‘ M ’ แทนเพศชาย


ดาวน์โหลด ppt (1) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล c องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ c ฮาร์ดแวร์ (Hardware) c ซอฟต์แวร์ (Software) c บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) c การประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google