งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Theory in Knowledge Management (KM 701)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Theory in Knowledge Management (KM 701)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Theory in Knowledge Management (KM 701)
Assignment1 1.1 การจัดการความรู้คืออะไร? Right Knowledge Right People Right Time Right Location ใช้ในทางที่ถูกต้อง ความคาดหวังองค์กร ความคาดหวังของบุคคล Human Paper Object Environment regularity Accessibility Identify and Capture Knowledge Management Apply / Using Store Technology Paper Model เข้าถึงความรู้ได้ง่าย รูปแบบน่าสนใจ Knowledge transfer Distribution รวดเร็ว ถูกต้อง Share การจัดการความรู้ในความหมายของข้าพเจ้าคือ การแยกแยะ และการจับความรู้ ทั้งจากตัวบุคคล เอกสาร ตำรา วัตถุสิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น ระเบียบ เข้าใจง่าย ใช้ภาษาง่ายๆ นำมารวบรวมจัดเก็บไว้ โดยใช้เทคโนโลยี หรือ เอกสารหลักฐาน หรือ การจำลอง โดยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่าย และมีรูปแบบน่าสนใจ มีการเคลื่อนย้ายความรู้สู่ตัวบุคคล มีการกระจายความรู้ให้ผู้ที่สนใจ และต้องการนำไปใช้ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีการนำไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ ให้ถูกกับสิ่งที่ต้องความรู้ ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา ถูกสถานที่ และนำไปใช้ใน ทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร เช่น การพัฒนางาน การสร้างมูลค่าในผลผลิต และการให้บริการ เป็นไปตามความคาดหวังของบุคคล เช่น การพัฒนาตนเอง การเพิ่มมูลค่าแก่ตนเอง และการดำรงชีพอย่างเหมะสม

2 1.2 ความรู้คืออะไร มีกี่ประเภท ยกตัวอย่างประกอบ
การผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงสิ่งที่ได้รับการสั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้าวิจัย ที่นำไปสู่การกำหนดกรอบความคิด สำหรับการประมิน ความเข้าใจ และการนำสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกัน สารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนื้อหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ผสมผสานกับประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท สำหรับการประเมินค่า และการนำเอาประสบการณ์ กับสารสนเทศใหม่ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจำและการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจำที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน ไปจนถึงความจำในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความรู้ในความคิดเห็นของข้าพเจ้าคือ การจดจำในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทักษะ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ที่เป็นข้อเท็จจริง รวมถึงสิ่งที่ได้ศึกษา ค้นคว้า ความรู้ มี 2 ประเภท ได้แก่ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ( Tacit Knowledge ) คือ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ อธิบายออกมาได้ยาก แต่สามารถพัฒนาและแบ่งปันได้ ความรู้ที่ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge ) คือความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร ซีดี วีซีดี เป็นต้น ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ที่ไม่ได้เขียนไว้ในตำรา การปลูกหญ้า การปลูกต้นหญ้าต้องทุบหน้าดินให้ละเอียด และให้ดินแน่น เรียบ เวลาปลูกต้นหญ้า ให้รดน้ำไปทีละแถว นำหญ้าลงบริเวณที่เรารดน้ำ แล้วให้เดินถอยหลัง ถ้าหากเรารดน้ำทั่วบริเวณเวลาเดินเข้าไปเพื่อปลูกหญ้า จักทำให้เกิดหลุม ทำให้พื้นหญ้าไม่เรียบ หลังจากปลูกต้นหญ้าถอยหลังไปแล้ว ให้ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งเพื่อให้ต้นหญ้าได้แนบกับพื้นดิน ทีละแถวๆ ไป อรพินท์ สอนไว


ดาวน์โหลด ppt Theory in Knowledge Management (KM 701)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google