งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Management Identif y and Captur e Store Share Apply / Using Theory in Knowledge Management (KM 701) Assignment1 1.1 การจัดการความรู้คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Management Identif y and Captur e Store Share Apply / Using Theory in Knowledge Management (KM 701) Assignment1 1.1 การจัดการความรู้คืออะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Management Identif y and Captur e Store Share Apply / Using Theory in Knowledge Management (KM 701) Assignment1 1.1 การจัดการความรู้คืออะไร ? - Human - Paper - Object - Environment ------------------- - regularity - Accessibility - Technology - Paper - Model ------------------------- - เข้าถึงความรู้ได้ง่าย - รูปแบบน่าสนใจ - Knowledge transfer -Distribution ------------------------- - รวดเร็ว - ถูกต้อง - Right Knowledge - Right People - Right Time - Right Location --------------------- ---- - ใช้ในทางที่ ถูกต้อง --------------------- --- - ความคาดหวัง องค์กร - ความคาดหวัง ของบุคคล การจัดการความรู้ในความหมายของข้าพเจ้าคือ  การแยกแยะ และการจับความรู้ ทั้งจากตัวบุคคล เอกสาร ตำรา วัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น ระเบียบ เข้าใจง่าย ใช้ภาษาง่ายๆ  นำมารวบรวมจัดเก็บไว้ โดยใช้เทคโนโลยี หรือ เอกสารหลักฐาน หรือ การจำลอง โดยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่าย และมีรูปแบบน่าสนใจ  มีการเคลื่อนย้ายความรู้สู่ตัวบุคคล มีการกระจายความรู้ให้ผู้ที่สนใจ และ ต้องการนำไปใช้ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  มีการนำไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ ให้ถูกกับสิ่งที่ต้องความรู้ ถูกคน ถูกที่ ถูก เวลา ถูกสถานที่ และนำไปใช้ใน ทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร เช่น การ พัฒนางาน การสร้างมูลค่าในผลผลิต และการให้บริการ เป็นไปตามความคาดหวังของบุคคล เช่น การพัฒนา ตนเอง การเพิ่มมูลค่าแก่ตนเอง และการดำรงชีพอย่างเหมะสม

2 1.2 ความรู้คืออะไร มีกี่ประเภท ยกตัวอย่างประกอบ ความรู้คือ  การผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ ความเข้าใจ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงสิ่งที่ได้รับการสั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้าวิจัย ที่นำไปสู่การกำหนดกรอบความคิด สำหรับการประ มิน ความเข้าใจ และการนำสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มา ผสมรวมกัน  สารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนื้อหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ผสมผสานกับประสบการณ์ ค่านิยม ความ รอบรู้ในบริบท สำหรับการประเมินค่า และการนำเอาประสบการณ์ กับสารสนเทศใหม่ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน  การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจำและการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจำที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระ แก่กัน ไปจนถึงความจำในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ความรู้ในความคิดเห็นของข้าพเจ้าคือ การจดจำในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทักษะ ประสบการณ์ ความ คิดเห็น ที่เป็นข้อเท็จจริง รวมถึงสิ่งที่ได้ศึกษา ค้นคว้า ความรู้ มี 2 ประเภท ได้แก่  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ( Tacit Knowledge ) คือ ความรู้ที่เกิด จากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ อธิบายออกมา ได้ยาก แต่สามารถพัฒนาและแบ่งปันได้  ความรู้ที่ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge ) คือความรู้ที่เป็นเหตุ เป็นผล สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร ซีดี วีซีดี เป็นต้น ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ซึ่งเป็น ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ที่ไม่ได้เขียน ไว้ในตำรา  การปลูกหญ้า การปลูกต้นหญ้าต้องทุบหน้าดินให้ละเอียด และ ให้ดินแน่น เรียบ เวลาปลูกต้นหญ้า ให้รดน้ำไปทีละแถว นำหญ้า ลงบริเวณที่เรารดน้ำ แล้วให้เดินถอยหลัง ถ้าหากเรารดน้ำทั่ว บริเวณเวลาเดินเข้าไปเพื่อปลูกหญ้า จักทำให้เกิดหลุม ทำให้พื้น หญ้าไม่เรียบ หลังจากปลูกต้นหญ้าถอยหลังไปแล้ว ให้ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้ง เพื่อให้ต้นหญ้าได้แนบกับพื้นดิน ทีละแถวๆ ไป อรพินท์ สอนไว


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Management Identif y and Captur e Store Share Apply / Using Theory in Knowledge Management (KM 701) Assignment1 1.1 การจัดการความรู้คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google