งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มทส. ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้า สผ. ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ ศราวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มทส. ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้า สผ. ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ ศราวุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มทส. ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้า สผ. http://www.sut.ac.th/dpn ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้า สผ. http://www.sut.ac.th/dpn

2 2 คำสำคัญ  ให้โอกาส ให้อิสระในความคิด และให้การสนับสนุน จนถึงขั้นการมีจิตนาการ  กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

3 3

4 4

5 5

6 6 สรุปความรู้มี ๒ ประเภท ความรู้ฝังลึก Tacit Knowledge มีอยู่ในสมองคน ที่เชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม ไม่ สามารถ ถ่ายทอดออกมา ได้ ทั้งหมด ความรู้ชัด แจ้ง Explicit Knowledge มีอยู่ในตำรา ใน เอกสารวารสาร คู่มือ คำอธิบาย วีซีดี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล ฯลฯ

7 7

8 8 ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

9 9

10 10 เมื่อรู้จักธรรมชาติการเรียนรู้แล้ว จะจัดการอย่างไร ?

11 11 ย้อนกลับไปที่คำสำคัญ  ให้โอกาส ให้อิสระในความคิด และให้การสนับสนุน จนถึงขั้นการมีจิตนาการ <= KM Process  กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง <= Change Management Process

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 กระบวนการบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) กระบวนการ และเครื่องมือ (Process & Tools) การเรียนรู้ (Learnin g) การสื่อสาร (Communi cation) การวัดผล (Measure ments) การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล (Recognition and Reward) เป้าหมาย (Desired State) การเตรียมการและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)

17 17

18 18 เป้าหมาย 4 ประการของ KM ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิดทำงาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาวิธีทำงานใน รูปแบบใหม่ ๆ ทดลอง & เรียนรู้ นำเข้า K-how จากภายนอก อย่างเหมาะสม

19 19 ความรู้ งาน คน การจัดการ ความรู้ กรอบเรื่องที่จะนำมา จัดการความรู้

20 20 KM ส่วนใหญ่ ไป “ ผิดทาง ” ??? ให้ ความสำคัญ กับ “2P” People & Processes ให้ความสำคัญกับ “2T” Tool & Technology อย่าลืมว่า ต้อง “ สมดุล ”

21 21 เริ่มต้นกรอบแบบฟอร์มแผนฯ

22 22 ข้อ 1. รายชื่อคณะทำงาน KM ของหน่วยงาน  น นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้าคณะทำงาน นนางสาวอรุโณทัย ผลาพฤกษ์ คณะทำงาน นนายสมจิต มณีวงศ์ คณะทำงาน นนางสาวพัชรี ดงกระโทก คณะทำงาน นนางสาวจันทนี วีระชัย คณะทำงานและเลขานุการ

23 23 ข้อ 2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ก การบริการห้องสมุดและ สื่อการศึกษา  น นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา  ก การดำเนินงานสหกิจ ศึกษา  ก การเงินและบัญชี กกกการวางแผนและ งบประมาณ  ก การบริหารงานบุคคล  ก การให้บริการสาร บรรณและนิติการ  ก การตรวจสอบภายใน

24 24 KM Focus Area => เป้าหมาย KM KM Focus Area KM Focus Area เป้าหมาย KM (1) เป้าหมาย KM (2) เป้าหมาย KM (3)

25 25 ขอบเขต KM : ข้อ 1. การเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมด้านน้ำ การกำหนดขอบเขต KM และ เป้าหมาย KM ตัวอย่า ง เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 1. โรงพยาบาลภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กร สามารถจัดการความรู้ ด้านควบคุมคุณภาพน้ำเสียให้ได้ตามกฎหมาย หรือได้มาตรฐานที่สูง กว่า อย่างน้อย 3 โรงพยาบาล ภายในปี 2549 2. องค์กร สามารถจัดการความรู้ด้านการรักษา สภาพแวดล้อมของ แหล่งน้ำ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ให้ได้ ตามกฎหมายหรือได้มาตรฐานที่สูงกว่าในทุก แหล่งน้ำ ภายในปี 2549

26 26 ขอบเขต KM : การวางแผนและ งบประมาณ การกำหนดขอบเขต KM และ เป้าหมาย KM กรณีส่วน แผนงาน เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 1. ส่วนแผนงาน มีระบบการจัดทำงบประมาณ แบบกองทุน โดยเริ่มต้นใช้ในปี งปม 2552 และพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในปี งปม 2553

27 27

28 28 กิจกรรม (Activities) วิธีการสู่ความสำเร็จ (Mean to Achieve) ระยะเวลา (Timeline) ทรัพยากร (Resources) ผู้รับผิดชอบ (Responsible) การสื่อสาร การสร้างความตระหนัก ในความสำคัญของ KM - การจัดทำ KM News Letter - บอร์ด KM - Website KM - เขียนหนังสือ / บทความ Km - สติ๊กเกอร์ KM - กล่องรับความคิดเห็น 1 ก. พ.–30 เม. ย.48 งบประมาณ อุปกรณ์ / เครื่องใช้, กระดาษสี / โปสเตอร์, คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, KM Team และตัวแทน แต่ละหน่วยงาน KM Team ตัวอย่าง : องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติการ KM กระบวนการและ เครื่องมือ กระบวนการ - กำหนดเป้าหมาย (Desired state) - จัดทำ Work shop KM - จัดทำระบบการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน 20 เม. ย -31 พ. ค.48 - ข้อมูลการสำรวจความ ต้องการจัดการความรู้, - ข้อมูลการสอนงาน / สับเปลี่ยนงาน, ผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยง / ผู้อำนวยการและ KM Team กระบวนการจัดการ ความรู้ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35 THANK YOU for your attention…


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มทส. ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้า สผ. ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ ศราวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google