งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอศ. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลต่อ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอศ. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลต่อ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอศ. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลต่อ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค  วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ พัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาและการ ฝึกอบรมวิชาชีพให้มี คุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายและ ส่งเสริมความร่วมมือ พัฒนาระบบบริหาร จัดการอาชีวศึกษา ขยายโอกาสทาง การศึกษาวิชาชีพและ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมวิชาชีพ มี คุณภาพ มาตรฐาน มีงาน ทำ และดำรงชีวิตอย่างมี ความสุขในสังคม ผลิตและพัฒนา กำลังคนสอดคล้องกับ ความต้องการของ ตลาดแรงงาน และ ท้องถิ่น ระบบบริหารจัดการมี คุณภาพมาตรฐานตาม เกณฑ์การบริหาร จัดการภาครัฐ ประชาชนได้รับการศึกษา วิชาชีพอย่างทั่วถึงและ เสมอภาค จัดอาชีวศึกษาเพื่อ สร้างเสริมความมั่นคง ของรัฐ ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายได้รับ การศึกษาและฝึกอบรม วิชาชีพ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้รับ การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ พัฒนาครูและบุคลากร อาชีวศึกษา เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู้เรียน สร้างมาตรฐานและ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ สอน และการวัดผล และประเมินผล ส่งเสริมการประกัน คุณภาพสถานศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาสถานศึกษา และสถาบันการ อาชีวศึกษาให้ได้ มาตรฐานมีความเป็น เลิศทางวิชาชีพ สร้างเสริม ประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการ บริการสังคม ส่งเสริมให้นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะการ เป็นผู้ประกอบการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมและ สนับสนุนความ ร่วมมือในการจัด อาชีวศึกษาและการ ฝึกอบรมวิชาชีพทั้ง ในและต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็ง ในการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือใน การจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม วิชาชีพ พัฒนาฐานข้อมูล ความร่วมมือ พัฒนาศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน การ จัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม วิชาชีพ ของ สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ และเครือข่าย จัดและพัฒนา โครงสร้างการ บริหารงานให้เป็นไป ตามกฎหมายการ อาชีวศึกษา และ กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบบริหาร จัดการตาม หลักเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐและ ธรรมาภิบาล พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระจายอำนาจการ บริหารจัดการสู่ สถานศึกษาและ สถาบัน ผลักดันการจัดตั้ง สถาบันการ อาชีวศึกษา พัฒนาระบบติดตาม และประเมินผลให้มี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนำ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการและ การให้บริการ เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญกำลังใจ ส่งเสริมและ พัฒนาการจัด อาชีวศึกษาและการ ฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วย รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพให้ประชาชนใน การสร้างงานสร้าง รายได้ จัดการศึกษาวิชาชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส คน พิการ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการสร้าง รายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมและ พัฒนาการจัด อาชีวศึกษาและการ ฝึกอบรมวิชาชีพใน เขตชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมและ พัฒนาการจัด อาชีวศึกษาและการ ฝึกอบรมวิชาชีพใน พื้นที่ชายแดน และ เขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ ส่งเสริมและ พัฒนาการจัด อาชีวศึกษาและการ ฝึกอบรมวิชาชีพตาม โครงการพระราชดำริ ส่งเสริมและ พัฒนาการจัด อาชีวศึกษาร่วมกับ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ อันดี ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ การวิจัยเชิงนโยบาย การ วิจัยเพื่อตอบสนองความ ต้องการของสถาน ประกอบการ ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการและการ เรียนการสอน ส่งเสริมให้นำความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช้ พัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนาระบบบริหาร จัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัดการความรู้ อาชีวศึกษา ทั้งใน ประเทศและระดับ นานาชาติ ( ร่าง ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2

3


ดาวน์โหลด ppt สอศ. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลต่อ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google