งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MRCF system กับการพัฒนาการผลิตแตงโมหาด สำราญ ปี 2557 โดย สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MRCF system กับการพัฒนาการผลิตแตงโมหาด สำราญ ปี 2557 โดย สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MRCF system กับการพัฒนาการผลิตแตงโมหาด สำราญ ปี 2557 โดย สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120 โทรศัพท์ 0-7520-8785 E-mail: trg_hatsamran@doae.go.th http://hatsamran.trang.doae.go.th/

2 สถานการณ์การผลิตแตงโม อำเภอหาดสำราญ ข้อมูลทั่วไปอำเภอ หาดสำราญ อ. หาดสำราญอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดตรัง สภาพ ทั่วไป เป็นภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันออก และพื้นราบ จนถึงที่ราบลุ่ม จนไปถึงชายฝั่งทะเลอันดามัน มี ชายหาดจำนวน 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 224 ตร. กม. (140,000 ไร่ ) แบ่งเขตการ ปกครอง เป็น 3 ตำบล ได้แก่ หาดสำราญ บ้าหวี และ ตะเสะ มีประชากร 16,140 คน 4,095 ครัวเรือน ครัวเรือน เกษตรกร 3,595 ครัวเรือน ประชากรส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ได้แก่ ทำ สวนยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ผลไม้ พืชผัก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ประมงชายฝั่ง

3 ข้อมูลทั่วไปของ แตงโม แตงโม ( อังกฤษ : watermelon; ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrullus lanatus) จัดเป็นผลไม้ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เรียก บักโม ภาคเหนือเรียก บะเต้า จังหวัดตรัง เรียก แตงจีน ถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารี ทวีปแอฟริกา ชาวอียิปต์เป็นชาติแรกที่ปลูกแตงโมเมื่อสี่พันปี มาแล้ว ชาวจีนเริ่มปลูกแตงโมที่ซินเกียง สมัยราชวงศ์ถัง และ ชาวมัวร์ ได้นำแตงโมไปสู่ทวีปยุโรป และเข้าสู่ทวีปอเมริกา พร้อมกับชาวแอฟริกาที่ถูกขายเป็นทาส สำหรับประเทศไทยมี การปลูกแตงโมทั่วทุกภูมิภาค และปลูกได้ทุกฤดูกาล

4 ประวัติความเป็นมาการปลูกแตงโม ของอำเภอหาดสำราญ การปลูกแตงโมในพื้นที่อำเภอหาดสำราญมีการปลูกมายาวนาน แต่ ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน มีแต่การบอกเล่าต่อกันมาว่ามีการปลูกต่อเนื่องกัน มาหลายทศวรรษ โดยมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา จากรุ่นสู่รุ่น โดยอดีต การปลูกแตงโมจะปลูกปลายฤดูฝน ช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะปลูก บนที่ดอนริมชายหาด ซึ่งดินยังมีความชื่นอยู่ และอาศัยน้ำฝน และอีก ส่วนหนึ่งจะปลูกในพื้นที่นาข้าว เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ จะปลูกในแปลงนาในที่ลุ่ม และใช้แหล่งน้ำจาก ขุดบ่อน้ำตื้นสี่เหลี่ยมขนาดเล็กในแปลงนา ซึ่งในรอบปีจะมีการปลูก เพียงรอบเดียวเท่านั้น ในปัจจุบันเกษตรกรในอำเภอหาดสำราญได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ทางการเกษตรเป็นสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทำให้มีการปลูกแตงโม ตลอดทั้งปี โดยปลูกแซมในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีอายุน้อย และได้พัฒนาเป็นการปลูกในเชิงการค้ามากยิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปลูกแตงโม ทำให้มีผลผลิตจำหน่ายทั้งปี แต่อย่างไรก็ ตามพื้นที่ปลูกแตงโมก็ลดลง เพราะถูกทดแทนโดยพื้นที่ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นไม้ยืนต้น ทำให้พื้นที่ที่สามารถปลูกแตงโมได้ น้อยลง

5 ตำบล ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เกษตรกร พท. ปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต ( ตั น ) ราคามูลค่าเกษตรกร พท. ปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต ( ตั น ) ราคามูลค่าเกษตรกร พท. ปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต ( ตั น ) ราคามูลค่า ( ราย )( บาท / กก.)( บาท )( ราย )( บาท / กก.)( บาท )( ราย )( บาท / กก.)( บาท ) หาดสำราญ 45169419.1114.615010425811.52.9632143355124.25 ตะเสะ 2891225.7112.482829071911.58.2753074120.89 บ้าหวี 73260644.8227.097839497711.511.2337173429125.14 รวม 146520 1,289.604414.18156788195434.522.46743468583610.28 ตาราง แสดงข้อมูลการปลูกแตงโม อำเภอหาดสำราญ ปี 55 - 57

6 M: Mapping การศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมเข้า ทำงานในพื้นที่โดยเน้นการใช้ข้อมูลแผน ที่ จัดทำฐานข้อมูล ผู้ปลูกแตงโมอำเภอ หาดสำราญ ลงในแผน ที่ เพื่อเป็นข้อมูลใน การวางแผนการ จัดการส่งเสริมในพื้นที่ เช่น การรวมกลุ่ม จัดหาแหล่งน้ำ การ วางแผนด้านการตลาด การจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต แตงโม ฯลฯ

7 R : Remote Sensing R : Remote Sensing การประสานงาน และให้บริการเกษตรกรด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระยะไกล องค์ความรู้แตงโม ในเว็บไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ หาดสำราญ อกม./ ผู้นำ เกษตรกร เกษตรกร / กลุ่ม เกษตรกรผู้ผลิต แตงโม สำนักงานเกษตร อำเภอหาดสำราญ สำนักงานเกษตร จังหวัดตรัง การ สื่อสาร โทรศัพ ท์ / เอกสาร รายงาน R C และ F การ สื่อสาร โทรศัพ ท์ / เอกสาร ราย งาน

8 C : Community Participation ใช้วิธีการจัดเวทีชุมชน ในการทำงานและร่วมดำเนินงานกับ เกษตรกร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบมี ส่วนร่วม เกษตรกรผู้ผลิตแตงโม หาดสำราญ แผนพัฒนา / แก้ไข ปัญหาแตงโม อำเภอ หาดสำราญ โครงการ / กิจกรรม เพื่อ พิจารณาแก้ไขปัญหา แตงโมหาดสำราญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายที่ต้องการ ตามที่ ระบุไว้โครงการ / กิจกรรม ข้อมูล สารสนเ ทศ แตงโม หาด สำราญ เวที ชุมช น แบบ มี ส่วน ร่วม ประม วลผล ความ สำเร็จ บูรณ าการ สร้าง ความ มีส่วน ร่วม ทบทว นผล ดำเนิ น การ

9 F : Specific Field Service การเข้าทำงานในพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน Mapping Remote Sensing Community Participation ข้อมูล สารสนเทศ แตงโมหาด สำราญ กระบวนการ / ผลการ วิเคราะห์ ข้อมูล / สถานการณ์ ของแตงโม หาดสำราญ ประเด็นการ พัฒนา / แก้ไขปัญหา แตงโม แผนปฏิบัติ งานใน ประเด็นการ พัฒนาแต่ละ ประเด็น การนำไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนโดยอาศัย กระบวนการมีส่วนร่วม แตงโมหาด สำราญได้รับ การพัฒนา / แก้ปัญหา

10 จบ การ นำเส นอ ขอบ คุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt MRCF system กับการพัฒนาการผลิตแตงโมหาด สำราญ ปี 2557 โดย สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google