งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. ณัฏฐ์ คำภีระ เลขที่ 2 ด. ช. ศุภกานต์ จรัสวรภัทร เลขที่ 9 ด. ญ. โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด. ญ. พรยมล อินธิศักดิ์ เลขที่ 23 ด. ญ. วิริญจ์ อินทะนงลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. ณัฏฐ์ คำภีระ เลขที่ 2 ด. ช. ศุภกานต์ จรัสวรภัทร เลขที่ 9 ด. ญ. โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด. ญ. พรยมล อินธิศักดิ์ เลขที่ 23 ด. ญ. วิริญจ์ อินทะนงลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ด. ช. ณัฏฐ์ คำภีระ เลขที่ 2 ด. ช. ศุภกานต์ จรัสวรภัทร เลขที่ 9 ด. ญ. โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด. ญ. พรยมล อินธิศักดิ์ เลขที่ 23 ด. ญ. วิริญจ์ อินทะนงลักษณ์ เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

3 แอฟริกาเป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาว ยุโรปรู้จักมานาน แต่เป็นทวีปที่มีสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่สูง ทางตอนเหนือและตอนใต้มี ภูมิอากาศแห้งแล้งเป็นทะเลทราย ส่วนภาคกลาง เป็นเขตป่าดิบ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการตั้งถิ่นฐาน ทำให้ชาว ยุโรปให้ความสนใจทวีปนี้น้อย ประกอบกับชน พื้นเมือง ส่วนใหญ่มีการพัฒนาทางวิชาการและ เทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยและเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงทำให้แอฟริกาเป็นทวีปที่มีความล้าหลังกว่าทวีป อื่นๆ แต่ปัจจุบันเป็นที่ราบกันทั่วไปว่าแอฟริกาเป็น ทวีปที่อุดมด้วยทรัพยากรน้ำมัน เพชร ทองคำ และ สัตว์ป่า ทั้งยังเป็นแหล่งของพืชผลเมืองร้อน และ เป็นตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของโลก

4 ทวีปแอฟริกา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทวีปมืด หรือกาฬทวีป ( Dark continent ) เพราะในสมัยก่อนทวีปนี้มีความลึกลับอยู่มาก เนื่องจาก สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจดินแดนภายในทวีป และ แม้ในปัจจุบันทวีปแอฟริกาก็ยังล้าหลังอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการ สมัยใหม่ ในยุคที่มีการแสวงหาอาณานิคม ชาวยุโรปให้ความสนใจแต่ทวีปเอเชีย เพราะเข้าใจว่าทวีปเอเชียเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่อุดมด้วยทรัพยากรและเป็น ตลาดการค้าใหญ่ ภายหลังความคิดเช่นนี้ได้เปลี่ยนไป โดยชาวยุโรปได้หันมาให้ ความสนใจต่อทวีปแอฟริกามากขึ้น ทั้งนี้เพราะทวีปแอฟริกาเป็นดินแดนที่อยู่ กึ่งกลางของเส้นทางติดต่อระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป และทวีปยุโรปกับ ออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังพบว่าทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งผลิตพืชผลเมืองร้อนและมี แร่ธาตุมากมาย ทั้งยังเป็นทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีจำนวน ประชากรมากกว่าทวีปยุโรป แอฟริกาจึงเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของโลกแห่ง หนึ่ง

5

6

7

8 ขนาด ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ 30.3 ล้านตาราง กิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทวีป เอเชีย ที่ตั้ง ทวีปแอฟริกามีเส้นศูนย์สูตร (0 องศา ) ลากผ่านกลาง ทวีป ทำให้มีดินแดนอยู่ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้อย่าง ละครึ่ง มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ มีดังนี้ ละติจูด ระหว่าง 37 องศาเหนือ ลงมาถึง 34 องศา ใต้ ลองจิจูด ระหว่าง 51 องศาตะวันออก ถึง 17 องศาตะวันตก

9

10 ทิศเหนือ จรดทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน

11 ทิศใต้ จรดมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

12 ทิศตะวันตก จรดมหาสมุทรแอตแลนติก

13 ทิศตะวันออก จรดมหาสมุทรอินเดียและทะเลแดง

14


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. ณัฏฐ์ คำภีระ เลขที่ 2 ด. ช. ศุภกานต์ จรัสวรภัทร เลขที่ 9 ด. ญ. โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด. ญ. พรยมล อินธิศักดิ์ เลขที่ 23 ด. ญ. วิริญจ์ อินทะนงลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google