งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน และพัฒนายุวเกษตรกร. 1. การพิจารณาจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกร ในโรงเรียน ปัจจุบันภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด เกือบร้อยละร้อย เป็น กลุ่มยวุเกษตรกรในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน และพัฒนายุวเกษตรกร. 1. การพิจารณาจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกร ในโรงเรียน ปัจจุบันภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด เกือบร้อยละร้อย เป็น กลุ่มยวุเกษตรกรในโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน และพัฒนายุวเกษตรกร

2 1. การพิจารณาจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกร ในโรงเรียน ปัจจุบันภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด เกือบร้อยละร้อย เป็น กลุ่มยวุเกษตรกรในโรงเรียน ฉะนั้น ก่อนการจัดตั้งกลุ่มควรมีหลัก พิจารณาดังต่อไปนี้

3 1.1 พิจารณาโรงเรียน ( คัดเลือก ) - พื้นที่ทำกิจกรรม พื้นที่เหมาะสม ขนาดพื้นที่ มีความอุดม สมบูรณ์ แหล่งน้ำ - ผู้บริหารโรงเรียนมีความสนใจให้โอกาสแก่ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และมีวิสัยทัศน์ในการ พัฒนางานยุวเกษตรกร - ที่ปรึกษา / ครูผู้ดูแลงานยุวเกษตรกร มีความสนใจด้าน การเกษตร มีความรู้ความสามารถถ่ายทอด นักเรียนได้ - นักเรียนสนใจและสมัครใจ ควรมีสมาชิกประมาณ 15-30 คน 1.2 ชุมชน - ประกอบอาชีพการเกษตร - ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญ - ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.3 อปท./ สพฐ. ให้การส่งเสริมและสนับสนุน

4 2. การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร 2.1 กระบวนการกลุ่ม - ประชุมชี้แจงสมาชิก - จัดตั้งกลุ่มและคัดเลือกคณะกรรมการ - จัดทำข้อบังคับกลุ่ม - เปิดสภายุวเกษตรกร 2.2 กระบวนการกิจกรรมของกลุ่ม - ทำแผนการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม - ดำเนินงานด้านการเกษตรและอื่น ๆ - การจดบันทึก ( ประจำกลุ่มรวม กลุ่มย่อย ส่วนบุคคล - ขยายผล ( กิจกรรม ) - การประเมินผล ( กิจกรรม ) - สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1 ครั้ง

5 3. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ 3.1 การบริหารงานยุวเกษตรกร - ทำหนังสือแจ้ง สพฐ, ( จังหวัด ) - ทำหนังสือแจ้งโรงเรียน ( อำเภอ จังหวัด ) - ทำหนังสือแจ้ง ศบ. กต. อปท. ( อำเภอ จังหวัด ) - ประสานงานการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร - ประสานงานการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร 3.2 การดำเนินงานยุวเกษตรกร ( เจ้าหน้าที่ ) - ศึกษาคู่มือการดำเนินงานยุวเกษตรกร - จังหวัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร ระดับอำเภอ - เจ้าหน้าที่จังหวัด / เกษตรอำเภอ เปินพี่เลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ - สรุปรายงานผลการฏิบัติงานที่ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ให้ผู้เกี่ยวข้อง ( สพฐ. อปท.)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน และพัฒนายุวเกษตรกร. 1. การพิจารณาจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกร ในโรงเรียน ปัจจุบันภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด เกือบร้อยละร้อย เป็น กลุ่มยวุเกษตรกรในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google