งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ ผ่านกลไกสถานบันศึกษา เป้าหมายโครงการฯ ปี 2552 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7,380 คน 1. สถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 76 แห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ ผ่านกลไกสถานบันศึกษา เป้าหมายโครงการฯ ปี 2552 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7,380 คน 1. สถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 76 แห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ ผ่านกลไกสถานบันศึกษา เป้าหมายโครงการฯ ปี 2552 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7,380 คน 1. สถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 76 แห่ง ยุวเกษตรกร ปวช./ ปวส. จำนวน 1,410 คน 2. บุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,970 คน ผลการดำเนินงาน ส. ป. ก. รับสมัครบุคคลสนใจเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรเฉพาะทาง 2,151 ราย (152.55%) หลักสูตรครบวงจร 4,638 คน (101.71%)

2 2 ผลการตรวจราชการ 1. ผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2. ยังไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานให้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน แต่ละหน่วยงานทำงานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ ประสานการอบรมร่วมกัน ส่วนกลางไม่ได้รับรายงาน ถึงบทบาทของสถาบันอาชีวศึกษาที่ร่วมโครงการ 3. การกำหนดเป้าหมายจำนวนเกษตรกร ต้อง จัดทำรายชื่อเกษตรกรให้ส่วนกลาง และประสาน แจ้งรายชื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น หากรายชื่อใดไม่ ตรงกันต้องปรับแก้ไขใหม่ 4. บางจังหวัดไม่มีพื้นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินว่าง หรือเพียงพอ สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ / นักศึกษาเข้า ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ส่วนกลางควรเตรียม แผนจัดหาพื้นที่

3 3 ปัญหาและอุปสรรค 1. ผู้ปฏิบัติขาดความชัดเจนในตัวโครงการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 2. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณของแต่ละ หน่วยงานไม่พร้อมกัน และในเรื่องรายชื่อเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกัน 3. เพื่อให้ได้บุคคลครบตามเป้าหมาย บางจังหวัด ได้มีผู้สูงอายุซึ่งมีอาชีพเกษตรเข้าร่วมโครงการ 4. หลักสูตรฝึกอบรมถูกกำหนดจากส่วนกลาง บางหลักสูตรไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4 4 ข้อเสนอแนะ 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรกำกับ ดูแล โครงการ จัดประชุมชี้แจงให้เกิดความชัดเจน เพื่อ บรรลุผลตามกรอบความร่วมมือที่ตกลงไว้ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 2. ควรมีการวางแผนกำหนดหลักสูตร จัดทำแผนงาน งบประมาณ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการ และ ส. ป. ก. ควรรายงานผลการดำเนินงานให้ ทั้ง 2 กระทรวงทราบ ในฐานะเลขานุการคณะ กรรมการบริหารโครงการฯ 3. การดำเนินงานโครงการควรเป็นไปตามกรอบ ความร่วมมือ โดยต้องให้หน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ไม่ สับสนระหว่าง โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กับ โครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปที่ดิน 4. ควรดำเนินงานโครงการในพื้นที่ที่มีความพร้อม ให้ ความสำคัญ และยอมรับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และทบทวน ว่า ควรทำในสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 76 แห่ง หรือไม่ 5. โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ดี หากหน่วยงานมี ความพร้อม และมีบูรณาการ เพราะเป็นโครงการที่สร้าง โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ ทรัพยากรที่ดิน อาชีพ พัฒนา อาชีพเกษตรกรรม และแหล่งเงินทุน


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ ผ่านกลไกสถานบันศึกษา เป้าหมายโครงการฯ ปี 2552 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7,380 คน 1. สถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 76 แห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google