งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ผักปลอดสารพิษ ” หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่ไม่มี การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้ การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ผักปลอดสารพิษ ” หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่ไม่มี การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้ การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ ผักปลอดสารพิษ ” หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่ไม่มี การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้ การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้ ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืชผัก ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืชผัก “ ผักปลอดภัยจากสารพิษ ” หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิต ที่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช รวมทั้ง ที่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช รวมทั้ง ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต โดยผลผลิตที่ได้ไม่มีพิษ ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต โดยผลผลิตที่ได้ไม่มีพิษ ตกค้างอยู่หรือมีสารพิษตกค้างอยู่แต่จะต้องไม่เกินระดับ ตกค้างอยู่หรือมีสารพิษตกค้างอยู่แต่จะต้องไม่เกินระดับ มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในประกาศ มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ. ศ.2538 ลงวันที่ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ. ศ.2538 ลงวันที่ 28 เมษายน เมษายน 2538

3 จำนวนประชากรของโลก ตั้งแต่ปี ( ล้านคน )

4 อันดั บ สิบอันดับแรกที่ประเทศมี ประชากรมากที่สุด * 1 จีน 1,1411,3331,458 2 India 8491,1401,398 3 United States Indonesia Brazil Pakistan Bangladesh Nigeria Russia Japan จำนวนทั้งหมดของโลก 5,2656,6888,004

5 จำนวนประชากรของไทย ตั้งแต่ปี ( ล้านคน )

6 พื้นที่ปลูกผักของโลก ตั้งแต่ปี ( ล้านเฮกแตร์ )

7 พื้นที่ปลูกผักของไทย ตั้งแต่ปี

8 ปริมาณการนำเข้าสารเคมีของไทย ตั้งแต่ปี ล้านตัน

9 ปริมาณการผลิต / นำเข้าสารเคมีของไทย ตั้งแต่ปี ( ล้านตัน )

10

11  จุลินทรีย์ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ รา สาหร่าย สัตว์เซลล์เดียว  สารชีวพิษ ได้แก่ แพลงก์ตอน  สารพิษจากเชื้อรา ได้แก่ อะฟาท็อกซิน บี 1  สารกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช แมลง โรค สัตว์ศัตรู ฮอร์โมน  โลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ดีบุก สารหนู สังกะสี ทองแดง  ก กลุ่มสาร PCBs ใช้เป็นสารหล่อลื่นเครื่องจักรและในหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้ผสมหมึก สี และใช้ในการทำกระดาษสำเนาชนิดไม่ต้องใส่กระดาษคาร์บอน  กลุ่มสาร PAH สารนี้จะเกิดระหว่างการเผา ปิ้ง ย่างอาหารโดยใช้ถ่าน หรือแก๊สหุงต้ม  ไนเทรตและไนโทรซามีน ได้แก่ เนื้อเค็ม เนื้อสวรรค์ ปลาแห้ง  สารพิษจากภาชนะพลาสติก  สารกัมมันตรังสี

12

13

14 พิษอย่าง อ่อน วิงเวียน ปวดหัว หมดเรี่ยวแรง ตาพร่า กระสับกระส่าย เหงื่อออก คลื่นไส้ ท้องเดิน เบื่อ อาหาร น้ำหนักลด กระหายน้ำ ปวดตามข้อ มีผื่น คันตามผิวหนัง เคืองตา แสบตา ระคายจมูก ระคายคอ พิษปาน กลาง คลื่นไส้ ท้องเดิน น้ำลายฟูมปาก กระเพาะอาหาร บีบเกร็ง เหงื่อออกมาก มือสั่น กล้ามเนื้อทำงานไม่ ประสานกัน กล้ามเนื้อบิดเกร็ง ตาพร่าจัด หายใจ ลำบาก ชีพจรเต้นเร็ว ผิวหนังร้อนแดง หรือเป็นสี เหลือง พิษรุนแรง หายใจถี่เร็ว อาเจียน กล้ามเนื้อบิดเกร็ง บังคับ ไม่ได้ ม่านตาหรี่เล็ก ชัก หายใจไม่ออก หมดสติ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 ( คน ) จำนวนผู้ป่วย / เสียชีวิตจากสารพิษอันตรายทางการเกษตรของไทย ตั้งแต่ปี

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt “ ผักปลอดสารพิษ ” หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่ไม่มี การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้ การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google