งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นแอมโมเนียจาก มูลสุกร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นแอมโมเนียจาก มูลสุกร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นแอมโมเนียจาก มูลสุกร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

2 ของเสียจากการขับถ่ายของ สุกร ขับออกมาวันละ 5 % ของ น้ำหนักตัว ขับออกมาวันละ 5 % ของ น้ำหนักตัว – มูล 2 % – ปัสสาวะ 3 % แอมโมเนีย แอมโมเนีย

3 ผลกระทบของแอมโมเนีย ต่อคน ต่อคน – 0.83-1.04 ppm ปลอดภัย ต่อสุขภาพของคน ต่อสุกร ต่อสุกร –> 50 ppm ผลผลิตลดลง ปอดบวม –> 300 ppm ระคายเคือง จมูก ปาก หอบ

4 ตาราง ความเข้มข้นของแอมโมเนียที่ มีผลกระทบต่อสัตว์ ก๊าชความเข้มข้น (ppm) ระยะเวลา อาการ แอมโมเนีย 400 ไม่สังเกตระคาย เคืองในคอ 700 ไม่สังเกตระคายเคือง ในตา 1700 ไม่สังเกตไอ น้ำลายฟูมปาก 300030 นาทีหายใจ ไม่ออก 500040 นาทีตาย เฉียบพลัน ที่มา : Jiang and Sands(1999 อ้าง โดย ผกาพรรณ,2548)

5 การทำบ่อแก๊สชีวภาพ ใช้อีเอ็ม อีเอ็มสามารถลดกลิ่น แอมโมเนียจากมูลสุกรได้ ระดับอีเอ็มที่เหมาะสมใน การใช้ลดกลิ่น

6 อีเอ็มที่ใช้ในการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ อีเอ็มขยาย อีเอ็มแบบแห้ง

7 การใช้อีเอ็มลดกลิ่น แอมโมเนีย ให้กิน – – อีเอ็มขยาย ผสมในน้ำดื่ม 1 : 1000 – – อีเอ็มโบกาฉิ 1 % และ 2% ผสมในอาหาร – – อีเอ็มซูปเปอร์โบกาฉิ 1 % ผสมในอาหาร

8 ที่มา : ดัดแปลงจาก ศุภวันจักร และ สมชัย (2546)

9 ที่มา : ดัดแปลงจาก สุริยะและ คณะ (2541)

10 การทดสอบดมกลิ่นด้วยจมูก - กลิ่นมูลสุกรที่ได้รับการ เสริมอีเอ็มโบกาฉิ 2 % ใน อาหารของสุกร - พบว่า แทบจะไม่มีกลิ่น แอมโมเนียเลย - การดมกลิ่นด้วยจมูก เป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือได้ ในเรื่องกลิ่น

11 การใช้อีเอ็มลดกลิ่น แอมโมเนีย ( ต่อ ) ฉีดพ่น – – อีเอ็มขยาย   หัวเชื้อ ( อีเอ็ม + กากน้ำตาล + น้ำ 2:2:20 ) – – อีเอ็มขยายผสมน้ำ 1 : 8 – – ฉีดพ่น 200 ลิตร / พื้นที่ 300 ตารางเมตร – – หรือหัวเชื้อผสมน้ำ 1:50

12 ที่มา : ดัดแปลงจาก อัศวิน และคณะ (2539)

13 การเสริมอีเอ็มแบบแห้ง 1- 2% ในอาหาร หรือเสริม อีเอ็มขยาย ในน้ำดื่มของสุกร 1:1000 สามารถลดปัญหา เรื่องกลิ่นแอมโมเนียได้ การใช้อีเอ็มขยายฉีดพ่น พื้นคอก ลดกลิ่นได้เช่นกัน สรุป

14 การศึกษาเกี่ยวกับอีเอ็ม เป็นเรื่องที่ยาก เพราะ อีเอ็มมีความผันแปรสูง จึงควรศึกษาหาวิธีลด การผันแปร ซึ่งจะทำให้ อีเอ็มมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น เสนอแ นะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นแอมโมเนียจาก มูลสุกร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google