งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ร. บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ. ศ. 2553 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ร. บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ. ศ. 2553 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. ร. บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ. ศ. 2553 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม การเกษตร

2 ความก้าวหน้าของ พ. ร. บ. ความก้าวหน้าของ พ. ร. บ. พ. ร. บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประกาศใน พ. ร. บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประกาศใน ราชกิจจาฯ เมื่อ 19 พ. ย. 53 ( มีผล 20 พ. ย.53) ราชกิจจาฯ เมื่อ 19 พ. ย. 53 ( มีผล 20 พ. ย.53) รับสมัครผู้แทนหมู่บ้าน 19-23 ม. ค. 54 รับสมัครผู้แทนหมู่บ้าน 19-23 ม. ค. 54 เลือกตั้ง เลือกตั้ง ผู้แทนหมู่บ้านใน วันที่ 13 ก. พ. 54

3 สาระสำคัญสาระสำคัญ หลักการเหตุผล หลักการเหตุผล - ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร - สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ กำหนดนโยบาย - สนับสนุนการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามนโยบาย

4 องค์ประกอบ 5 หมวด 43 มาตรา + บทเฉพาะกาล 11 มาตรา รวม 54 มาตรา : หมวด 1- สภาเกษตรกรแห่งชาติ ( ม.5-19) หมวด 1- สภาเกษตรกรแห่งชาติ ( ม.5-19) หมวด 2- สำนักงานภาเกษตรกรแห่งชาติ ( ม.20-30) หมวด 2- สำนักงานภาเกษตรกรแห่งชาติ ( ม.20-30) หมวด 3- สภาเกษตรกรจังหวัด ( ม.31-37) หมวด 3- สภาเกษตรกรจังหวัด ( ม.31-37) หมวด 4- สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ( ม.38-40) หมวด 4- สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ( ม.38-40) หมวด 5- แผนแม่บทเพื่อพัฒนา เกษตรกรรม ( ม.41-43) หมวด 5- แผนแม่บทเพื่อพัฒนา เกษตรกรรม ( ม.41-43) บทเฉพาะกาล ( ม.44-54) บทเฉพาะกาล ( ม.44-54) นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการตาม พ. ร. บ. รมว. กษ. รักษาการ ในบทเฉพาะกาล

5 สภาเกษตรกรแห่งชาติ โครงสร้าง : 1. สมาชิก 99 คน ประกอบด้วย 1. สมาชิก 99 คน ประกอบด้วย - ประธานสภาเกษตรกร จังหวัด 76 คน - ตัวแทนองค์กร เกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง และอื่น ๆ 16 คน ประมง และอื่น ๆ 16 คน - ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน 2. สำนักงานสภาเกษตรกร แห่งชาติ 2. สำนักงานสภาเกษตรกร แห่งชาติ

6 ที่มาของสภาเกษตรกร แห่งชาติ ประเภทที่ 1 : ประเภทที่ 1 : ประธานสภาเกษตรกร จังหวัด ๆละ 1 คน รวม 76 คน ประเภทที่ 2 : ผู้แทนองค์กรเกษตรกร ซึ่งสมาชิก ประเภทที่ 1 ร่วมกัน สรรหา รวม 16 คน ประเภทที่ 1 ร่วมกัน สรรหา รวม 16 คน ประเภทที่ 3 : ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง สมาชิกระเภทที่ 1 และ 2 ร่วมกันสรรหา รวม 7 คน ร่วมกันสรรหา รวม 7 คน

7 สภาเกษตรกร แห่งชาติ ( ต่อ ) อำนาจหน้าที่โดยย่อ : - เสนอแนะนโยบาย และ แผนแม่บทต่อ ค. ร. ม. แผนแม่บทต่อ ค. ร. ม. - ให้คำปรึกษาแก่ ค. ร. ม. - ให้คำปรึกษาแก่ เกษตรกร - ปฏิบัติงานอื่น ๆ

8 สภาเกษตรกร จังหวัด โครงสร้าง : 1. สมาชิก 2 ประเภท - ผู้แทนอำเภอ 16 คน ( ยกเว้นจังหวัดที่มีอำเภอ เกิน 16 อำเภอ ให้เพิ่ม สมาชิกให้เท่ากับจำนวน อำเภอ ) - ผู้แทนอำเภอ 16 คน ( ยกเว้นจังหวัดที่มีอำเภอ เกิน 16 อำเภอ ให้เพิ่ม สมาชิกให้เท่ากับจำนวน อำเภอ ) - ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนด้าน พืช สัตว์และประมง อย่าง น้อยด้านละ 1 คน ) - ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนด้าน พืช สัตว์และประมง อย่าง น้อยด้านละ 1 คน ) 2. สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัด

9 ที่มาของสภา เกษตรกรจังหวัด ประเภทที่ 1 : ประเภทที่ 1 : ผู้แทนเกษตรกร ระดับอำเภอ ซึ่งเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ออกเสียงเลือกผู้แทน หมู่บ้านละ 1 คน แล้วผู้แทน หมู่บ้านเลือกผู้แทนระดับ ตำบลเพื่อเลือกผู้แทนระดับอำเภอ โดยเลือกกันเอง ประเภทที่ 2 : ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง ได้รับการสรรหา จากสมาชิกประเภทที่ 1 จำนวน 5 คน

10 สภาเกษตรกรจังหวัด อำนาจหน้าที่โดยย่อ : - พัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์กร เกษตรกร - ประสานนโยบายและการ ดำเนินงาน - เสนอแผนพัฒนา เกษตรกรรม - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม - ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร

11 บทเฉพาะกาล - ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทำ หน้าที่เลขาธิการ สำนักงานสภาเกษตรกร แห่งชาติ และกำหนด สำนักงานสภาเกษตรกร แห่งชาติ และกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การรับขึ้น หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การรับขึ้น ทะเบียนเกษตรกรและ องค์กรเกษตรกร ทะเบียนเกษตรกรและ องค์กรเกษตรกร - เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดทำหน้าที่หัวหน้า - เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดทำหน้าที่หัวหน้า สำนักงานจังหวัด จัดการ เลือกตั้ง สำนักงานจังหวัด จัดการ เลือกตั้ง

12 บทเฉพาะกาล ( ต่อ ) บทเฉพาะกาล ( ต่อ ) ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด - จัดการเลือกตั้งระดับ หมู่บ้าน - จัดการเลือกตั้งระดับ หมู่บ้าน ( ขึ้นทะเบียนเกษตรกร + เลือกตั้งผู้แทนระดับหมู่บ้าน ) ( ขึ้นทะเบียนเกษตรกร + เลือกตั้งผู้แทนระดับหมู่บ้าน )

13 บทบาทหน้าที่หลัก ของ กสก. บทบาทหน้าที่หลัก ของ กสก. จัดทำทะเบียนการ เลือกตั้งผู้แทน จัดทำทะเบียนการ เลือกตั้งผู้แทน เกษตรกรระดับ หมู่บ้าน เกษตรกรระดับ หมู่บ้าน

14 บทบาทหน้าที่ของ กสก.( ส่วนกลาง ) เป็นคณะกรรมการและ อนุกรรมการ - คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ - อนุกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อ เกษตรกร

15 บทบาทหน้าที่ของ กสก.( ส่วนกลาง ) - อนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ และคู่มือการเลือกตั้ง - อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ - กรรมการศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้ง ต่อ

16 บทบาทหน้าที่ของ กสก.( ส่วนภูมิภาค ) 1. เกษตรจังหวัดเป็นกรรมการ อำนวยการเลือกตั้งระดับจังหวัด 2. เกษตรอำเภอเป็นกรรมการและ เลขาฯกรรมการเลือกตั้งอำเภอ - รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม - รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม - จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง - จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง - ปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง - ปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง - พิจารณาคำร้องขอให้ เพิ่ม / ถอน ชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - พิจารณาคำร้องขอให้ เพิ่ม / ถอน ชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

17 การสนับสนุนของ ส่วนกลาง การสนับสนุนของ ส่วนกลาง อธส. มอบหมายในที่ประชุม Morning Talk อธส. มอบหมายในที่ประชุม Morning Talk เมื่อ 7 ธ. ค. 53 เมื่อ 7 ธ. ค. 53 - ให้ สพก. และ ศสท. กำกับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ในการ ปฏิบัติงานตาม พ. ร. บ. สภา เกษตรกรแห่งชาติ พ. ศ.2553 โดยแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นทำ หน้าที่เป็นที่ปรึกษาและ ประสานงานกับจังหวัด / อำเภอ

18 ความก้าวหน้า แต่งตั้งคณะทำงานฯ - ผอ. สพก. เป็นประธาน - ผชช. ด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กร เกษตรกร ผู้แทน สพท./ ศสท. และ กกจ. เป็นคณะทำงานฯ โดย นายประวิช จรดำ เลขานุการ และ นายเอกพงษ์ หนูพลับ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

19 วิจารณ์ วิจารณ์ - มาตรา ๔๓ กำหนดให้สภาเกษตรกร แห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน แม่บท พร้อมทั้งรายงาน นายกรัฐมนตรี - อำนาจของสภาฯ จะมาจากคุณภาพ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร - โครงสร้างและที่มาของสมาชิกสภาฯ ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้ง ระดับหมู่บ้านน่าจะเอื้อต่อการความ เข้มแข็งของสภาเกษตรกร ระดับหมู่บ้านน่าจะเอื้อต่อการความ เข้มแข็งของสภาเกษตรกร และความเข้มแข็งของสภาเกษตรกร มี โอกาสที่จะส่งผลกระทบ ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร

20 แล้วท่าน เอง แล้วท่าน เอง คิดว่าจะมีส่วนร่วมกับสภา เกษตรกรอย่างไร ? คิดว่าจะมีส่วนร่วมกับสภา เกษตรกรอย่างไร ?

21 ขอบคุณ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt พ. ร. บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ. ศ. 2553 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google