งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบ / ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรธรรมชาติ - เกษตรอินทรีย์ - เกษตรชีวภาพ - ปุ๋ยคอก - ปุ๋ยหลักและปุ๋ยพืชสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบ / ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรธรรมชาติ - เกษตรอินทรีย์ - เกษตรชีวภาพ - ปุ๋ยคอก - ปุ๋ยหลักและปุ๋ยพืชสด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบ / ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรธรรมชาติ - เกษตรอินทรีย์ - เกษตรชีวภาพ - ปุ๋ยคอก - ปุ๋ยหลักและปุ๋ยพืชสด

2 ไร่นาสวนผสม เ เ เ เกษตรผสมผสาน - เลี้ยงสัตว์ - ทำประมง - เน้นการสร้างแหล่ง อาหารแบบพออยู่พอกิน วนเกษตร เกษตรกรรมพืชเชิงเดี่ยว

3 เกษตรกรรมยั่งยืนที่เน้นกิจกรรม เชิงเดี่ยว แต่ผสมผสานกับการทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ควบคู่กัน เกษตรกรรมยั่งยืนที่เน้นกิจกรรม เชิงเดี่ยว แต่ผสมผสานกับการทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ควบคู่กัน - พืชไร่ - พืชสวน - ปศุสัตว์ - สัตว์น้ำ - พืชผักสวนครัว - ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

4 ตัวชี้วัดความยั่งยืนของการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม - ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า - ป้องกันความเสื่อมโทรมของป่า - ไม่มีสารพิษในร่างกายจนส่งผล กระทบถึงอันตรายต่อสุขภาพ ด้านสังคม - และเกษตรกรทั่วๆไป สามารถทำ เกษตรกรรมยั่งยืน - รวมกลุ่มกันและเกิดเครือข่ายผู้นำใน การแก้ปัญหาหรือดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ

5 ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ - มีแหล่งอาหารที่เพียงพอมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ลดรายจ่ายโดยไม่ต้องใช้จ่ายใน การซื้ออาหารเป็นประจำ ทุกวัน ทุกวัน - มีทุนและปัจจัยการผลิตรวมทั้ง ผลผลิตที่มากพอจนเหลือสำหรับจำหน่ายและ แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ ด้านอาชีพและไม่เกิดการย้ายถิ่นไปทำงาน ที่อื่น ด้านอาชีพและไม่เกิดการย้ายถิ่นไปทำงาน ที่อื่น - เกษตรกรที่มีงานทำตลอดปี - เมื่อมีงานทำทุกวันจะส่งผลไม่ให้ เกิดการอพยพไปทำงานที่อื่น

6 ด้านสุขภาพและจิตใจ ด้านสุขภาพและจิตใจ - ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอารมณ์แจ่มใสสด ชื่นเป็น ประจำ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา - มีศักยภาพในการส่งให้ ลูกหลานได้มี การศึกษา การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบ / ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรธรรมชาติ - เกษตรอินทรีย์ - เกษตรชีวภาพ - ปุ๋ยคอก - ปุ๋ยหลักและปุ๋ยพืชสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google