งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบ/ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบ/ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบ/ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• เกษตรธรรมชาติ - เกษตรอินทรีย์ - เกษตรชีวภาพ - ปุ๋ยคอก - ปุ๋ยหลักและปุ๋ยพืชสด

2 • ไร่นาสวนผสม • เกษตรผสมผสาน - เลี้ยงสัตว์ - ทำประมง - เน้นการสร้างแหล่งอาหารแบบพออยู่พอกิน • วนเกษตร • เกษตรกรรมพืชเชิงเดี่ยว

3 • เกษตรกรรมยั่งยืนที่เน้นกิจกรรมเชิงเดี่ยว แต่ผสมผสานกับการทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ควบคู่กัน
- พืชไร่ - พืชสวน - ปศุสัตว์ - สัตว์น้ำ - พืชผักสวนครัว - ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

4 ตัวชี้วัดความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเกษตรกรรมยั่งยืน
• ด้านสิ่งแวดล้อม - ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า - ป้องกันความเสื่อมโทรมของป่า - ไม่มีสารพิษในร่างกายจนส่งผลกระทบถึงอันตรายต่อสุขภาพ • ด้านสังคม - และเกษตรกรทั่วๆไป สามารถทำเกษตรกรรมยั่งยืน - รวมกลุ่มกันและเกิดเครือข่ายผู้นำในการแก้ปัญหาหรือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

5 • ด้านเศรษฐกิจ - มีแหล่งอาหารที่เพียงพอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ลดรายจ่ายโดยไม่ต้องใช้จ่ายในการซื้ออาหารเป็นประจำ ทุกวัน - มีทุนและปัจจัยการผลิตรวมทั้งผลผลิตที่มากพอจนเหลือสำหรับจำหน่ายและแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ • ด้านอาชีพและไม่เกิดการย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่น - เกษตรกรที่มีงานทำตลอดปี - เมื่อมีงานทำทุกวันจะส่งผลไม่ให้เกิดการอพยพไปทำงานที่อื่น

6 • ด้านสุขภาพและจิตใจ - ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอารมณ์แจ่มใสสด ชื่นเป็นประจำ • ด้านการศึกษา - มีศักยภาพในการส่งให้ลูกหลานได้มี การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบ/ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google