งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์
อำเภอปากพะยูน

2 1.ประวัติความเป็นมา อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งใน 11 อำเภอ  ของจังหวัดพัทลุง คำว่า “ปากพะยูน “ สันนิษฐานว่า มากจากคำว่า “ ปลาพะยูน” ซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาวาฬเลี้ยงลูกด้วยนม สมัยก่อนปลานี้มีอยู่มากในทะเลสาบสงขลาตอนใน แต่มีบางท่านว่า มาจากคำว่า ปากพูน ซึ่งแปลว่า  “ ปากน้ำ “   อำเภอปากพะยูน ตั้งเมื่อ พ.ศ.2439 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เดิมมีอาณาเขตกว้างขวางมาก มีตำบลอยู่ในปกครองรวม 17 ตำบล รวมทั้งตำบลเขาชัยสน (อำเภอเขาชัยสน) และตำบลกำแพงเพชร (อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมื่อ ร.ศ.108 มีหลักฐานพระปรมาภิไธย ย่อ จปร. ร.ศ.108 จารึกไว้ ณ หน้าเพิงผาเทวดา ในหมู่เกาะสี่เกาะห้า ซึ่งอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนในพื้นที่อำเภอปากพะยูน   อำเภอปากพะยูน เสมือนกับอำเภอชนบทโดยทั่วไป แต่หากได้พิจารณาอย่างถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิที่ตั้ง ชื่อหมู่บ้าน ตำบล และชื่อเกาะต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวพันกับตำนานหรือนิทานปรำปราของชาวบ้านแทบทั้งสิ้น เช่น เรื่องเจ้าฟ้าคอลาย บ้านค่ายท่าทิคครู วัดทุ่งขุนหลวง เกาะบรรทม เป็นต้น อาจจะมีประวัติศาสตร์อันล้ำค่าฝึงอยู่ใต้ผืนดิน ที่ทำนา ทำสวน อยู่ทุกวัน แต่ยังไม่มีผู้ใดขุดค้นพบหลักฐานเหล้านั้นขึ้นมาเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้ หากบรรดานักโบราณคดีของกรมศิลปากรได้ให้ความสนใจขุดค้นตามหลักวิชาโบราณคดี คงจะมีประโยชน์มหาศาลที่กล่าว เช่นนี้ เพราะในประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุง ได้บันทึกไว้ว่า พระยากุมารกับพระนางเลือดขาว ได้ตั้งเมืองพัทลุงขึ้นครั้งแรกที่บ้านพระเกิดเมื่อราว พ.ศ.1832 ในสมัยกรุงสุโขทัย (บ้านพระเกิด เป็นชื่อบ้านใน หมู่ที่ 4 ตำบลฝาสะมี อำเภอปากพะยูน ปัจจุบัน) ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ประมาณ 14 กม. ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่  อ.สทิงพระ จ.สงขลา อำเภอปากพะยูน จึงเป็นเมืองเก่าแก่ใน

3 2.เนื้อที่/พื้นที่ 433 ตร.กม.

4 3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
อบอุ่นมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม และ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย องศาเซลเซียส 

5 ข้อมูลการปกครอง 1.ตำบล.......7.... แห่ง 2.หมู่บ้าน....65.... แห่ง
3.เทศบาล แห่ง 4.อบต แห่ง

6 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 1.อาชีพหลัก ได้แก่ 2.อาชีพเสริม ได้แก่
เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ยางพารา ประมง  เช่น เลี้ยงกุ้งกุลาดำ เลี้ยงปลากะพง ปลานิล  2.อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร แพะ แกะ และโค  3.จำนวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน              โทร.  ธนาคารกรุงไทย              โทร.  ธนาคาร ธกส.               โทร.  4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง

7 ด้านสังคม โรงเรียนมัธยม ได้แก่
1.  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร       โทร.  2.  โรงเรียนหารเทา                 โทร.  3.  โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก          โทร.  4.  โรงเรียนควนพระสาครินทร์        โทร.  5.  โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน  มูลนิธิ  โทร.   

8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
1.  ป่าไม้ 2.  สัตว์น้ำในทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่เพาะพันธุ์ปลา 3.  รังนกนางแอ่น ที่หมู่เกาะสี่ เกาะห้า 4.  นกน้ำและนกเป็ดน้ำ ทางตอนเหนือของตำบลเกาะหมาก

9 ด้านประชากร 1.จำนวนประชากรทั้งสิ้นรวม 50,217 คน
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้นรวม 50,217  คน 2.จำนวนประชากรชายรวม ,764 คน 3.จำนวนประชากรหญิงรวม ,453 คน 4.ความหนาแน่นของประชากร 116 คน/ตร.กม.

10 ด้านการคมนาคม 1.ทางบก 2.ทางน้ำ 3.ทางอากาศ
รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4088,4181 สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  - สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  - 2.ทางน้ำ ท่าเรือขนส่งโดยสาร   หมายเลขโทรศัพท์  - ท่าแพขนานยนต์   -    หมายเลขโทรศัพท์  - 3.ทางอากาศ ท่าอากาศยาน    -     หมายเลขโทรศัพท์  -

11 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ผลไม้ เช่น ทุเรียน กระท้อน ส้มโชกุน 

12 2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) หนองหารอ่างทอง         หมู่ที่ 6 ต.ตอนประดู่ หนองไม้แก่น             หมู่ที่ 3 ต.หารเทา หนองคล้า                หมู่ที่ 1 ต.หารเทา ท่านบปลาบางมวง          หมู่ที่ 3 ต.ฝาละมี ฝายบ้านสะพานช้าง        หมู่ที่ 5 ต.หารเทา ฝายควนนางพิมพ์           หมู่ที่ 5 ต.ฝาละมี ฝายบ้านพระเกิด            หมู่ที่ 4 ต.ฝาละมี 

13 3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
โรงน้ำแข็ง 1 โรง  หมู่ที่ 1 ต.ปากพะยูน 

14 สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google