งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงาน ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ( รต.). ระบบการจัดเก็บข้อมูล ภาวะการผลิตพืชรายเดือน ปัจจุบัน กรอบบัญชีรายชื่อ พืช วิธีสำรวจข้อมูลโดย RRA กรมส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงาน ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ( รต.). ระบบการจัดเก็บข้อมูล ภาวะการผลิตพืชรายเดือน ปัจจุบัน กรอบบัญชีรายชื่อ พืช วิธีสำรวจข้อมูลโดย RRA กรมส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงาน ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ( รต.)

2 ระบบการจัดเก็บข้อมูล ภาวะการผลิตพืชรายเดือน ปัจจุบัน กรอบบัญชีรายชื่อ พืช วิธีสำรวจข้อมูลโดย RRA กรมส่งเสริม การเกษตร ผังการรายงาน ข้อมูล นิยามศัพท์

3 ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะการ ผลิตพืชรายเดือน ในปัจจุบัน

4 เปลี่ยนระบบ โปรแกรมฯ

5 เปลี่ยนระดับการ จัดเก็บ 74,779 หน่วย การจัดเก็บ 7,226 หน่วย การจัดเก็บ ( รม.) ( รต.)

6 เปลี่ยนกรอบการ จัดเก็บชนิดพืช ชนิดพืชบังคับ ( แต่สามารถเลือก กำหนดพืช ทางเลือกได้ )

7 กรอบบัญชีรายชื่อพืช

8 กรอบพืชบังคับกรอบพืชทางเลือก กรมฯ กำหนด ( พืช เศรษฐกิจ ) 252 ชนิดพืช อำเภอ ต้อง จัดเก็บ ตามบัญชีพืชบังคับ ( ตามที่ปลูกจริง ) พื้นที่กำหนดเอง ตามที่ต้องการ จัดเก็บ ( ชนิดพืช นอกเหนือจากกรอบ พืชบังคับ ) จังหวัด อำเภอร่วมพิจารณา

9 แบบจัดเก็บข้อมูล แบ่ง ออกเป็น 2 แบบ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ ( รต. 01 ) ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและ เครื่องเทศ ( รต. 02 ) ระดับการจัดเก็บ ระดับตำบล

10 ผังระบบรายงานข้อมูล ภาวะการผลิตพืช ( รต.)

11 ปัญหาการจัดเก็บ - การจัดทำบัญชีคุมพืช โดย กำหนดชนิดพืชที่จัดเก็บมาก เกินไป ไม่สอดคล้องกับการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับตำบล - หน่วยการจัดเก็บข้อมูลที่เล็ก เกินไป คือระดับหมู่บ้าน ( ประเทศ ไทย 74,779 หมู่บ้าน เทศบาล 1,241 แห่ง รวมหน่วยการจัดเก็บ 76,020 หน่วยการจัดเก็บ ) ผังกระบวนการทำงานของระบบฯ โดยสังเขป ระบบการผลิตพืชรายเดือน ( รต.) http://production.doae.go.th สำนักงานเกษตร อำเภอ สำนักงานเกษตร จังหวัด เลือกกรอบบัญชีคุมพืช พืชบังคับ พืชทางเลือก อำเภอบันทึกครบ 100 % ( รม.01 รม.02) ไม่อนุมัติ ( ส่งกลับแก้ไข ) อนุมัติ / บันทึกเดือน ต่อไป ตรวจสอบ อนุมัติไม่อนุมัติ

12 การสำรวจข้อมูล RRA

13 RRA ? เทคนิคการสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท เป็น การสำรวจข้อมูลที่รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างตรง จุด ใช้ระยะเวลาสั้น ประหยัดงบประมาณในการ ดำเนินการ สำรวจ RRA แบบกรมส่งเสริม การเกษตร ? การจัดเตรียมกรอบข้อมูลสำหรับการสำรวจจาก ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตร ( ทบก 01.) สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 5 % จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรจากการสุ่มตามกิจกรรม การเพาะปลูกพืชเพื่อวางแผนเส้นทางการสำรวจ กำหนดประเด็นในการสอบถามให้ครอบคลุม ตามแบบ รต.01 และ รต.02

14

15 นิยามศัพท์

16 ราคาเฉลี่ย = ราคาที่เกษตรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม ในช่วงเวลาที่ รายงานข้อมูล โดยคิด ราคาที่เกษตรกรขายได้ซ้ำๆ กันมากที่สุด เช่น ในช่วง 1 เดือน งาดำ ต. ทุ่งนา ขายได้ กก. ละ 100 บาท เป็นเวลา 20 วัน และขายได้ราคา 105 บาท เป็นเวลา 10 วัน ราคาเฉลี่ย เท่ากับ 100 บาท ( ค่าฐานนิยม ) เนื้อที่ไว้หน่อ ไว้ตอ = เนื้อที่ของพืชบางชนิดเมื่อทำการเก็บ เกี่ยวผลผลิตแล้ว เนื้อที่ปลูกดังกล่าวยังคงเหลือ เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด เป็นต้น

17 ฤดูปลูก = ฤดูฝน เพาะปลูกพืช ตั้งแต่ 1 พ. ค – 31 ต. ค ( ภาคใต้ยกเว้น จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ 1 ก. ค – 29 ก. พ ) = ฤดูแล้ง เพาะปลูกพืช ตั้งแต่ 1 พ. ย – 31 เม. ย ( ภาคใต้ยกเว้น จังหวัดชุมพร 1 มี. ค – 31 มิ. ย ) ชนิดพืชที่กำหนด ฤดูปลูก 6. ถั่วเหลือง 7. ข้าวโพดรับประทาน ฝักสด 8. ถั่วเหลืองฝักสด 1. ข้าว 2. ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ 3. ถั่วเขียวผิวดำ 4. ถั่วเขียวผิวมัน 5. ถั่วลิสง

18


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงาน ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ( รต.). ระบบการจัดเก็บข้อมูล ภาวะการผลิตพืชรายเดือน ปัจจุบัน กรอบบัญชีรายชื่อ พืช วิธีสำรวจข้อมูลโดย RRA กรมส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google