งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระยะยาว แนวทางการบริหารจัดการ ผลไม้ระยะยาว 1. พัฒนา คุณภาพผลผลิต 1.2 เตรียมความสมบูรณ์ของต้นก่อนการออก ดอก การตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ย อารักขาพืช ควร ทำให้สามารถออกดอกก่อนฤดูได้ยิ่งดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระยะยาว แนวทางการบริหารจัดการ ผลไม้ระยะยาว 1. พัฒนา คุณภาพผลผลิต 1.2 เตรียมความสมบูรณ์ของต้นก่อนการออก ดอก การตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ย อารักขาพืช ควร ทำให้สามารถออกดอกก่อนฤดูได้ยิ่งดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระยะยาว แนวทางการบริหารจัดการ ผลไม้ระยะยาว 1. พัฒนา คุณภาพผลผลิต 1.2 เตรียมความสมบูรณ์ของต้นก่อนการออก ดอก การตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ย อารักขาพืช ควร ทำให้สามารถออกดอกก่อนฤดูได้ยิ่งดี เพราะผลผลิตสุกแก่ก่อนฤดูฝนคุณภาพดี ตลาดต้องการสูง 1.3 จัดสัดส่วนปริมาณผลผลิตให้สัมพันธ์กับ ความสมบูรณ์ของต้น เพื่อให้ได้ผลไม้ คุณภาพดี 1) ตัดแต่งช่อ ตัดแต่งผล ( ลำไย ทุเรียน เงาะ ลองกอง ) 2) ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ (16- 16 -16) ขึ้นน้ำ ในมังคุดเพื่อ ไว้ผลในปริมาณที่เหมาะสม 1.4 เพิ่มขนาดในช่วงผลขยายโดยให้ปุ๋ยสูตร เสมอหลังติดผล 1.5 พัฒนาคุณภาพโดยให้ปุ๋ยโพแตสเซี่ยม สูงเพื่อสะสมอาหาร 1.6 เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาที่สุกแก่ เหมาะสม 1.7 สนับสนุนให้การรับรองคุณภาพผลผลิต ในรูปกลุ่ม 1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ คุณภาพดี

2 2. พัฒนาการ แปรรูป 2.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการ ขายผลไม้เกรดรองแบบล่วงหน้ากับโรงงาน แปรรูป 2.2 สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1) เพื่อพัฒนาห้องเย็น 2) เพื่อขยายกำลังการรับซื้อเพื่อการ แปรรูป 2.3 ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ เข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับชั้น 2.4 ส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ 2.5 สนับสนุนให้ผู้แปรรูปยกระดับมาตรฐาน การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

3 3. จัดการ ตลาด 3.1 ส่งเสริมการซื้อขายแบบล่วงหน้าแบบมี สัญญาทางตลาดภายในและส่งออก (Contract Farming) 3.2 วางแผนการกระจายสินค้าผ่าน ขบวนการซื้อขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (Modern trade) 3.3 ส่งเสริมตลาดสินค้าผลไม้ที่ หลากหลาย 1) ผลไม้คุณภาพสูง (Premium grade) 2) ผลไม้คุณภาพมาตรฐาน 3) ผลไม้อินทรีย์เพื่อคุณภาพ 3.4 ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยในช่วง ฤดูกาลผลิต 1) จัดงานเทศกาลผลไม้ 2) เผยแพร่คุณประโยชน์จากการ บริโภคผลไม้ 3) ปลูกฝังความนิยมการบริโภคผลไม้ ในโรงเรียน วัด โรงพยาบาล ส่วนราชการ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ระยะยาว แนวทางการบริหารจัดการ ผลไม้ระยะยาว 1. พัฒนา คุณภาพผลผลิต 1.2 เตรียมความสมบูรณ์ของต้นก่อนการออก ดอก การตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ย อารักขาพืช ควร ทำให้สามารถออกดอกก่อนฤดูได้ยิ่งดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google