งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ระยะยาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ระยะยาว
1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพดี 1.2 เตรียมความสมบูรณ์ของต้นก่อนการออกดอก การตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ย อารักขาพืช ควรทำให้สามารถออกดอกก่อนฤดูได้ยิ่งดีเพราะผลผลิตสุกแก่ก่อนฤดูฝนคุณภาพดี ตลาดต้องการสูง 1.3 จัดสัดส่วนปริมาณผลผลิตให้สัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของต้น เพื่อให้ได้ผลไม้คุณภาพดี ) ตัดแต่งช่อ ตัดแต่งผล (ลำไย ทุเรียน เงาะ ลองกอง) 2) ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ ( ) ขึ้นน้ำในมังคุดเพื่อ ไว้ผลในปริมาณที่เหมาะสม 1. พัฒนาคุณภาพผลผลิต 1.4 เพิ่มขนาดในช่วงผลขยายโดยให้ปุ๋ยสูตรเสมอหลังติดผล 1.5 พัฒนาคุณภาพโดยให้ปุ๋ยโพแตสเซี่ยมสูงเพื่อสะสมอาหาร 1.6 เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาที่สุกแก่เหมาะสม 1.7 สนับสนุนให้การรับรองคุณภาพผลผลิตในรูปกลุ่ม

2 2.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการขายผลไม้เกรดรองแบบล่วงหน้ากับโรงงานแปรรูป
2.2 สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1) เพื่อพัฒนาห้องเย็น 2) เพื่อขยายกำลังการรับซื้อเพื่อการแปรรูป 2. พัฒนาการแปรรูป 2.3 ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับชั้น 2.4 ส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ 2.5 สนับสนุนให้ผู้แปรรูปยกระดับมาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

3 3.1 ส่งเสริมการซื้อขายแบบล่วงหน้าแบบมีสัญญาทางตลาดภายในและส่งออก (Contract Farming)
3.2 วางแผนการกระจายสินค้าผ่านขบวนการซื้อขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (Modern trade) 3.3 ส่งเสริมตลาดสินค้าผลไม้ที่หลากหลาย 1) ผลไม้คุณภาพสูง (Premium grade) 2) ผลไม้คุณภาพมาตรฐาน 3) ผลไม้อินทรีย์เพื่อคุณภาพ 3. จัดการตลาด 3.4 ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยในช่วงฤดูกาลผลิต 1) จัดงานเทศกาลผลไม้ 2) เผยแพร่คุณประโยชน์จากการบริโภคผลไม้ 3) ปลูกฝังความนิยมการบริโภคผลไม้ในโรงเรียน วัด โรงพยาบาล ส่วนราชการ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google