งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมการจัดทำกรอบ อัตรากำลังของข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( สายสนับสนุน ) วันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมการจัดทำกรอบ อัตรากำลังของข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( สายสนับสนุน ) วันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมการจัดทำกรอบ อัตรากำลังของข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( สายสนับสนุน ) วันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม

2 มีผลบังคับใช้ 15 มิ. ย. 2547 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา 14 มิ. ย. 2547 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547

3 มีผลบังคับใช้ 9 มี. ค. 2548 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา 8 มี. ค. 2548 การแบ่งส่วน ราชการที่เป็น กฎกระทรวง

4 มีผลบังคับใช้ 30 มิ. ย. 2549 การแบ่งส่วนราชการ ที่เป็น ประกาศกระทรวง (15 แห่ง ) ประกาศในราช กิจจานุเบกษา 29 มิ. ย. 2549

5 ก. สาย ผู้สอน ข. สาย สนับสนุน

6 ลำดับ ขั้นตอน 1. อนุกรรมการใน มหาวิทยาลัย 2. กบม. 3. สภามหาวิทยาลัย 4. ก. พ. อ. 5. คปร. / กพ. 6. สงป.

7 ในระหว่างที่ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ ดำเนินการ 1-6 สกอ. ได้รวบรวมความ ต้องการอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยใหม่ ดังนี้

8 ประเภทสายผู้สอนสาย สนับสนุน ม. ราชภัฏ 8,278 5,858 ม. นราธิวาส 132 68 ม. ราชมงคล 2,951 2,426 ม. นครพนม 270 195 ส. ปทุมวัน 61 58 11,692 8,605 บุคลา กร

9 ทั้ง 2 สายขอ อัตรากำลังเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินเดือน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สายผู้สอน 1.7 สายสนับสนุน 1.5

10 ศธ. มอบสภา การศึกษา รวบรวม ขออัตรากำลังทั้ง ศธ. รวม 90,000 กว่า อัตรา

11 ก. พ. อ. มีมติ / แจ้ง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้แยกดำเนินการ

12 สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ทำเรื่องขอ อัตรากำลังเข้าครม.

13 ครม. แจ้งให้นำเข้า รัฐบาลใหม่

14 ก. พ. อ. แจ้งขอยืนยัน ให้ทบทวนเข้า ครม.

15 ศธ. กำลังเจรจากับ คปร. / สงป. ทราบ ภายในว่า เฉพาะปีนี้จะ ให้อัตราเกษียณปี 2549 คืนก่อน

16 ทั้ง ศธ. ประมาณ 4,500 เศษ เฉพาะ สกอ. 500 เศษ

17 4 แท่งใน ศธ. ได้คืนเป็น อัตรา ข้าราชการ แท่ง สกอ. ได้คืนเป็น พนักงาน มหาวิทยาลัย

18 ก. พ. อ. มีมติเมื่อ 28 ก. ค. 2549 ให้ขออัตรากำลัง ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ / ม. ราชมงคล ในอัตรา เดียวกันกับมหาวิทยาลัย ของรัฐเดิม คือ

19 สายผู้สอน 1.7 สายสนับสนุน 1.5

20 การเตรียมการประสานสำนัก งบประมาณ ในการจัดทำคำของบประมาณ พ. ศ. 2550 ( ด้านอัตรากำลังทดแทนผู้ เกษียณปี 2549)

21 1. อัตราเกษียณ - รศ. ที่ต่อ อายุราชการ 2. อัตราที่เหลือจาก 1 แบ่งเป็น 2 พวก - สายผู้สอน 50% - สายสนับสนุน 50% 3. สายผู้สอน 1.7 สายสนับสนุน 1.5

22 โครงสร้างของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (15 แห่ง ) ภายหลังประกาศ กระทรวง ประกาศใช้ 30 มิ. ย. 2549

23 โครงสร้าง ( การแบ่งส่วนราชการ ภายใน ) มี 2 อย่าง ก. โครงสร้างตามประกาศ ศธ. ข. โครงสร้างตามประกาศ สภามหาวิทยาลัย

24 มหาวิทยาลัยและสภา มหาวิทยาลัยต้อง ทบทวนประกาศ โครงสร้าง ของ มหาวิทยาลัยใหม่

25 ผู้บริหารตามโครงสร้างของ ประกาศมหาวิทยาลัย เบิกเงินจากงบประมาณ รายได้ ผู้บริหารตามโครงสร้างของ ประกาศกระทรวง เบิกเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน

26 การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ตามโครงสร้างประกาศ กระทรวง ( เมื่อมหาวิทยาลัยจัดทำ กรอบอัตรากำลังบุคลากร แล้วเสร็จ )

27 1. ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ( หากมีในสายสนับสนุน ) 2. ปรับเลื่อนระดับ ( ภายหลัง ก. พ. อ. เห็นชอบมาตรฐาน ตำแหน่งต่าง ๆ แล้วเสร็จ ) 3. ปรับเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้บริหาร ( โดยมีคุณสมบัติตาม เงื่อนไข )

28 การอบรมผู้บริหาร ก่อน / หลัง เข้าสู่ตำแหน่ง 1. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย ( นบม.) 2. หลักสูตรนักบริหาร มหาวิทยาลัย สาย สนับสนุนและช่วยวิชาการ ( นบก.)


ดาวน์โหลด ppt ประชุมการจัดทำกรอบ อัตรากำลังของข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( สายสนับสนุน ) วันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google