งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการผังเมือง นายอรรณพ อภัยภักดิ์ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นายสุรพงศ์ พูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการผังเมือง นายอรรณพ อภัยภักดิ์ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นายสุรพงศ์ พูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการผังเมือง นายอรรณพ อภัยภักดิ์ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นายสุรพงศ์ พูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาคำ ร้องด้านผังเมือง นายปองพล ทอง สมจิตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และสารสนเทศ นางสาวอรุณี มี มาก หัวหน้ากลุ่มงานประสาน และติดตามมติ นายอภิชาติ ดุ ละลัมพะ หัวหน้ากลุ่มงาน เลขานุการ

2 ผอ. สำนัก... (1/1) ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ 11 พนักงาน ราชการ -- กลุ่มงานคำร้อง ข้าราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- พนักงาน ราชการ 1 1 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 88 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 12 รวม 25 อัตรา ว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืม ตัว - ลาเรียน - กลุ่มงานประสานและ ติดตามมติ ข้าราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- พนักงานราชการ 22 กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 11 ฝ่ายวิชาการและ สารสนเทศ ข้าราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- พนักงานราชการ 11

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 8,0803356732,01 9 2,692 3,36 5 4,0384,71 1 5,38 4 6,0 57 6,73 0 7,4 03 8,0 80 1.1 งานสารบรรณ 7,5503156291,25 9 1,8892,51 9 3,1493,77 9 4,40 9 5,0 39 5,66 9 6,2 99 7,5 50 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 2,500 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 1,700 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 800 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 800 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง 800 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 800 (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 150 1.2 การเงิน & บัญชี 4303570105140175210245280315355390430 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 150 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 225 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 55 1.3 พัสดุ 100410192837465564738491100 (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 30 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 12 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ........... ครั้ง 12 (4) จัดทำบัญชีรับ - จ่าย วัสดุ ครั้ง 46

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานประชุมคณะกรรมการ ผังเมืองและ อนุกรรมการผังเมือง 78 ครั้ง 31017243038445058647178 6686666 68668 1.1 ประชุม คณะกรรมการผังเมือง 1121121 12112 1.2 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผัง เมือง 222222222222 1.3 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาและประสานงาน วางและจัดทำ ผังเมือง 111111111111 1.4 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้ มีส่วนได้เสียฯ 111111111111 1.5 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณากฎหมายด้านผัง เมือง 1-1-1-1-1-1- 1.6 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาแนวทางการ แก้ไข ปรับปรุง พ. ร. บ. ผังเมือง พ. ศ.2518 --1--1--1--1 1.7 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการผังเมือง - 1-1-1-1-1-1

5 ที่ งบประมา ณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณ ทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและ งบอุดหนุน ) 6,491, 800 5%5%11%21%28%36%46%55%66%75%85%95%100% งบ ดำเนินงาน 6,491, 800 324,5 90 714,0 98 1,363, 278 1,817,7 04 2,337, 078 2,986, 228 3,570, 490 4,284, 588 4,868, 850 5,518, 030 6,167, 210 6,491, 800


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการผังเมือง นายอรรณพ อภัยภักดิ์ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นายสุรพงศ์ พูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google