งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 5 : การบริหาร โครงการ ภาพรวมการวางแผนโครงการ รูปแบบไดอะแกรมการวางแผน โครงการ ระยะการวางแผนโครงการ ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 6 ขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 5 : การบริหาร โครงการ ภาพรวมการวางแผนโครงการ รูปแบบไดอะแกรมการวางแผน โครงการ ระยะการวางแผนโครงการ ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 6 ขั้นตอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 5 : การบริหาร โครงการ ภาพรวมการวางแผนโครงการ รูปแบบไดอะแกรมการวางแผน โครงการ ระยะการวางแผนโครงการ ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 6 ขั้นตอน

2 ภาพรวมการวางแผน โครงการ (1) การวางแผนโครงการ เกี่ยวข้องกับ - การจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นเหตุ เป็นผล - มีงาน หรือกิจกรรมใดที่ต้องทำบ้าง งาน หรือกิจกรรมใดทำก่อนทำ หลัง - การนำเสนอภาพของโครงการวางแผน ในลักษณะของรูปภาพ ไดอะแกรม - ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ พัฒนาโครงการ และทำให้มองเห็นภาพรวมของงานที่ เกี่ยวข้องในโครงการ

3 ภาพรวมการวางแผน โครงการ (2) ขั้นตอน 1. เตรียมจุดประสงค์ โดยปกติถูกกำหนด โดยผู้บริหารระดับสูง - เสร็จเมื่อใด - มีงบประมาณเท่าใด - สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้ 2. List รายชื่อกิจกรรมที่ต้องทำ 3. แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ด้วยเทคนิค การแตกโครงสร้างการทำงาน (WBS) 4. วาด Diagram แสดงการไหลของาน ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มถึงจบ

4 รูปแบบไดอะแกรมการ วางแผนโครงการ (1) 2 วิธี 1. Precedence Diagramming Method (PDM) คือ การวาด ไดอะแกรม ให้ กิจกรรมอยู่บนโหนด เรียกว่า activity-on-node method ใช้โหนดเป็นตัวแทนของกิจกรรม ( หน้า 27) นิยมใน Software 2. Arrow Diagramming Method (ADM) คือ การวาดไดอะแกรม ให้กิจกรรมถูก แสดงด้วยลูกศร เรียกว่า activity-on-arrow or the ใช้ลูกศรเป็นตัวแทนของกิจกรรม ( หน้า 28) นิยมใน Book

5 ระยะการวางแผนโครงการ (1) ประเด็นที่น่าคำนึง 1. เป็น Phase ที่ใช้เวลามากที่สุดของ โครงการ 2. เวลาที่เสียไปใน Planning จะเป็น ประโยชน์ต่อ Phase ต่อๆ ไป 3. เกิดความมั่นใจ และมีความรู้ใน รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ โครงการ Keyword : รางวัลที่ดี

6 ขั้นตอนการวางแผน โครงการ 6 ขั้นตอน 1. กำหนดจุดประสงค์ (Establish objectives) 2. แจกแจงกิจกรรม (Defining the required activities) 3. จัดกลุ่มงานให้กับกิจกรรม (Dividing those activities) 4. สร้าง Chart โครงสร้างงาน (Constructing the WBS) 5. วาด Diagram ย่อย (Drawing sub- diagrams) 6. สร้าง Diagram การวางแผนโครงการ (Developing the project planning diagram)

7 ขั้นตอนการวางแผน โครงการ - กำหนดระยะเวลาของกิจกรรม โดย ผู้เชียวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ในกิจกรรมเป็นผู้ประมาณ - จัดตารางการทำงาน - คำนวณค่าใช้จ่าย คนงาน บุคลากร ที่ต้องใช้ใน โครงการ


ดาวน์โหลด ppt Week 5 : การบริหาร โครงการ ภาพรวมการวางแผนโครงการ รูปแบบไดอะแกรมการวางแผน โครงการ ระยะการวางแผนโครงการ ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 6 ขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google