งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Goal : ประชาชนในพื้นที่ DHS ได้รับการดูแลสุขภาพ แบบเบ็ดเสร็จและต่อเนื่อง DHS เข้มแข็ง (รพ.-สสอ.-รพ.สต.-อปท- NGOs ) PCU/ รพ. สต คุณภาพ ประชาชนทุก ครัวเรือนมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Goal : ประชาชนในพื้นที่ DHS ได้รับการดูแลสุขภาพ แบบเบ็ดเสร็จและต่อเนื่อง DHS เข้มแข็ง (รพ.-สสอ.-รพ.สต.-อปท- NGOs ) PCU/ รพ. สต คุณภาพ ประชาชนทุก ครัวเรือนมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Goal : ประชาชนในพื้นที่ DHS ได้รับการดูแลสุขภาพ แบบเบ็ดเสร็จและต่อเนื่อง DHS เข้มแข็ง (รพ.-สสอ.-รพ.สต.-อปท- NGOs ) PCU/ รพ. สต คุณภาพ ประชาชนทุก ครัวเรือนมี หมอใกล้บ้าน ใกล้ใจ ( ประจำ ครอบครัว ) ดูแลสุขภาพถึง บ้าน เมื่อเกิน ความสามารถ จะปรึกษาและ ประสาน ส่ง ต่อ - รับกลับ และดูแล ต่อเนื่อง ผู้นำ CUP แพทย์ FM นักกายภาพ / นักจิตวิทยา / นัก กิจกรรมบำบัด แพทย์แผนไทย นักโภชนาการ เติมคน + เพิ่มศักยภาพ NP, ทันตาภิบาล, (Option) ศูนย์ แพทย์ เวช ครอบครัว และ ชุมชน ( เขตเมือง / เทศบาล ) งบพัฒนา คุณภาพ QOF PPE/P4 P CBL, DHSA, PCA DentTTM งบฟื้นฟูฯ งบ เหมาจ่าย รายหัว Servi ce plan กองทุน สุขภาพ ตำบล กองทุน อบจ - สปสช. การบริหารจัดการ ทรัพยากร แบบบูรณาการในพื้นที่ Technology MIS Electronic Fa. folder คลินิก ชุมชน อบอุ่น Commissioning

3 กรอบงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ ปี 2557 (37 บาท/ปชก.UC) 1 งบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์ คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ( 32 บ./ปชก.UC) 2.งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ ปฐมภูมิ ( 5 บ./ปชก.UC) งบจ่ายตามเกณฑ์ คุณภาพผลงาน บริการ PP (20 /ปชก.ทุกสิทธิ์ ) บริหาร ระดับประเทศ. (1 บ./ปชก.UC) บริหารโดย สปสช.เขต 13,088,116 บาท ( 4บาท/ปชก.UC) บริหารโดย สปสช.เขต 105,375,694 บาท ( 32 บ./ปชก.UC) บริหาร โดย สปสช.เขต 106,847,360 บาท (20 /ปชก.ทุกสิทธิ์ ) รวมงบจ่ายตามตัวชี้วัด บริหารโดย สปสช.เขต 212,223,054 บาท แนวทางการ สนับสนุนงบ 1.แนวทางการ จ่ายเงิน 2.ตัวชี้วัดพื้นที่ ที่มา : คู่มือบริหารกองหลักประกันสุขภาพ ปี 2557 เล่ม 1

4 งบตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ และงบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิ ปี 2557

5  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อ บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2557 ส่วนที่ 1 บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปหน้า 5 ข้อ 11 ความเป็นมา

6 6  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ระดับเขต คำสั่ง สป. 2463/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556  การประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอ การบริหารงบ/ตัวชี้วัด พื้นที่ 1) วันที่ 12 -13 กันยายน 2556 ประชุมผู้แทนคณะทำงานพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิเขต ครั้งที่ 1 / 57 2) วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2556 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พิจารณาแนวทาง PP และ QOF PP ปี 2557 3) วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ พิจารณาแนวทาง PP และ QOF PP ปี 2557 และคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ เพื่อระบบสุขภาพ ชุมชนที่ยั่งยืน ระดับเขต พิจารณาแนวทาง PC และ QOF ปี 2557 ขั้นตอนการอนุมัติดำเนินการ

7 1. การบริหารงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF : Quality and Outcome Framework ) องค์ประกอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด้านที่ 1 บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (400 คะแนน) ตัวชี้วัดกลาง 3 ข้อ ตัวชี้วัดพื้นที่.... ตัวชี้วัดด้านที่ 2 การจัดบริการปฐมภูมิ (300 คะแนน) ตัวชี้วัดกลาง 4 ข้อ ตัวชี้วัดพื้นที่..... ตัวชี้วัดด้านที่ 3 การพัฒนาองค์กร (200 คะแนน) ตัวชี้วัดกลาง 2 ข้อ ตัวชี้วัดพื้นที่.... ตัวชี้วัดด้านที่ 4 ตอบสนองปัญหาพื้นที่ (100 คะแนน) ตัวชี้วัดพื้นที่..... กรอบตัวชี้วัด 1000 คะแนน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ด้าน  กำหนดน้ำหนักคะแนนในแต่ละด้าน  กำหนดตัวชี้วัดกลางในด้านที่ 1-3  พื้นที่สามารถเพิ่ม ตัวชี้วัดพื้นที่ ได้ ทั้ง 4 ด้าน โดย ด้านที่ 1-3 เลือกจาก Shopping list (ตามที่กำหนด) ด้านที่ 4 พื้นที่กำหนดเอง ที่มา : คู่มือบริหารกองหลักประกันสุขภาพ ปี 2557 เล่ม 1 หน้า 51

8 สรุปตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557 ตัวชี้วัดเขต 3 ข้อ ( อปสข.เขต 4 สระบุรี 25 พ.ย.56) 8 หมายเหตุ : คะแนนรวม 1000 คะแนน ตัวชี้วัดด้านที่ 1: คุณภาพและผลงานการจัด บริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (400คะแนน) ตัวชี้วัดด้านที่ 2: คุณภาพและผลงานการจัดบริการปฐม ภูมิ (300 คะแนน) ตัวชี้วัดกลาง 1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อย กว่าหรือเท่ากับ 12สัปดาห์ 1.3 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 2.1 สัดส่วน OP ปฐมภูมิ /รพ. 2.2 อัตราการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากโรคหืด 2.3 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น 2.4 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือ ภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ตัวชี้วัดพื้นที่ ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน DTP5 ( ปี 2557) ตัวชี้วัดพื้นที่ - ตัวชี้วัดด้านที่ 3: คุณภาพและผลงานด้านการ พัฒนาองค์กร การเชื่อมโยงบริการ ระบบส่งต่อ และ การบริหารระบบ (200 คะแนน) ตัวชี้วัดด้านที่ 4: คุณภาพและผลงานของบริการที่ จำเป็นตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และบริการเสริมในพื้นที่ (100 คะแนน) ตัวชี้วัดกลาง 3.1 ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจดูแล 3.2 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน 4.1 มีผลงาน R2R อย่างน้อย CUP ละ 1 เรื่อง 4.2 ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้น ไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตัวชี้วัดพื้นที่ - QOF 2557

9 9 หลักการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลงานอย่างแท้จริง และมี ประสิทธิภาพสอดคล้องเหมาะสมกับต้นทุนการพัฒนา ที่มา แนวทางการจ่ายแบบเดิมจ่ายตาม อัตรา : ปชก. ตามค่าคะแนน เมื่อวิเคราะห์ ผลงาน งบ : หน่วย พบว่าไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับต้นทุนการพัฒนา 1.ใช้ Template ตัวชี้วัดที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น Template ตัวชี้วัด 8 flag shift /service plan ของกระทรวงสาธารณสุข Template ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สปสช. / TRIS 2.การกำหนดช่วงค่าคะแนนตัวชี้วัด อิงเกณฑ์ กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หรือ สปสช. อิงกลุ่ม กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์/ค่าเป้าหมาย ระดับประเทศ แนวทางการจ่ายเงิน งบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ

10 3. ใช้ข้อมูลที่มีในระบบของกสธ. และสปสช.เป็นหลัก เช่น OP/PP Ind. (21 แฟ้ม), IP e-claim 4. ใช้ผลงานบริการ 4 ไตรมาส คือ ไตรมาส 3 และ 4 ปี 2556 ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2557 (ยกเว้นบางตัวชี้วัดที่มีข้อจำกัด) 5. จ่ายเงินให้หน่วยบริการประจำ อัตราการจัดสรร (บาทต่อประชากร) ตามผลคะแนนตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ ภายใต้วงเงินระดับเขต

11 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ ปี 2557 หลักการ เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์ สปสช./กสธ./ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ เครือข่ายที่ 4 ตามคู่มือบริหารกองหลักประกันสุขภาพ ปี 2557 เล่ม 1 หน้า 55 ข้อ (1.2) 11 อปสข.เขต 4 สระบุรี : มอบให้ดำเนินการผ่าน CFO เขตตรวจราชการ และนำกลับเข้าพิจารณาใน อปสข.ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 1.พัฒนาศักยภาพหน่วย บริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ 2.สนับสนุนการจัดการ แบบมีส่วนร่วม (PCU,CUP,ภาคี เครือข่าย) 3.พัฒนาศักยภาพ บริการ(1A4C) รวม เขตเมือง,ชนบท 4.พัฒนาบุคลากร (FM,สหวิชาชีพ) สนับสนุน ระดับเขต แนวทางการสนับสนุนงบ แนวทางการจ่ายเงิน 1. จ่ายตามโครงการ 2. จ่ายตามตัวชี้วัดคุณภาพและ ผลงานบริการปฐมภูมิ หมายเหตุ : การพิจารณารายละเอียด ของแผนงานโครงการและ ตัวชี้วัดให้ เป็นไปตามความเห็นชอบของ สปสช. เขต ร่วมกับ คณะทำงานปฐมภูมิระดับ เขต

12 สปสช. เขต 4 สระบุรี : กับการบริหารจัดการในภาพรวมของ เครือข่ายบริการที่ 4

13 ลำดับวัน เดือน ปีกรอบงานและกิจกรรมผลลัพธ์ 122-11-56 ประชุม ยุทธ 4 และทีมเลขาฯยุทธ 4 ยุทธ 4 พิจารณาแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง ทีมเลขายุทธ 1-5 สรุปแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ การบริหารจัดการแบบเขตสุขภาพ 225-11-56 ประชุม อปสข. 4 พิจารณากรอบงาน กรอบเงิน งบบูรณาการ PP PC P4P และที่เกี่ยวข้อง 3 ธค.56 ( สัปดาห์แรก ) ประชุม ผู้บริหารในระดับ สสจ. และผู้บริหาร เครือข่าย ที่เชื่อมกับการบริหารจัดการในรูปแบบ เครือข่ายบริการที่ 4 ทำความเข้าใจภาพรวมการขับเคลื่อนในประเด็นเชิง นโยบายและการกำกับติดตาม 4 ธค.56 ( สัปดาห์สอง สาม ) แต่ละกลุ่ม... เริ่มขับเคลื่อนกระบวนการ ในแต่ละ ส่วนที่รับผิดชอบ มีการเตรียมการ การบริหารจัดการ และการกำกับติดตาม 5 ธค.56 ( สัปดาห์สี่ ) งบที่เกี่ยวข้อง... จะเร่งโอนให้แล้วเสร็จ ( เฉพาะใน ส่วนที่ดำเนินการได้ทัน เช่น PP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับสาขาจังหวัด ) งบประมาณพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 6 มีค 57 ติดตามภารกิจร่วม.. รวมทั้งปรับกระบวนการทำงาน เพื่อสู่เป้าหมาย. ในนามเครือข่ายบริการที่ 4 เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ 7 มิย 57 ติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบ 9 เดือน และวาง กรอบและทิศทางร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการที่ 4 เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและมีทิศทางการ ทำงานที่เหมาะสม 8 สค กย 57 สรุปภาพรวมการดำเนินงานปี 56 และกำหนดกรอบ การดำเนินงานในปี 2558 ทิศทางการบริหารจัดการในปี 2558 มีรูปธรรมในการ ดำเนินงานร่วมกันในภาพรวมของเครือข่ายบริการที่ 4

14 14 Your DHS development !!!! for Thank you


ดาวน์โหลด ppt Goal : ประชาชนในพื้นที่ DHS ได้รับการดูแลสุขภาพ แบบเบ็ดเสร็จและต่อเนื่อง DHS เข้มแข็ง (รพ.-สสอ.-รพ.สต.-อปท- NGOs ) PCU/ รพ. สต คุณภาพ ประชาชนทุก ครัวเรือนมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google