งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) เครือข่ายบริการที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) เครือข่ายบริการที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) เครือข่ายบริการที่ 4

2 การบริหารจัดการทรัพยากร แบบบูรณาการในพื้นที่
Goal : ประชาชนในพื้นที่ DHS ได้รับการดูแลสุขภาพ แบบเบ็ดเสร็จและต่อเนื่อง Commissioning Service plan ประชาชนทุก ครัวเรือนมีหมอใกล้ บ้านใกล้ใจ(ประจำ ครอบครัว) ดูแล สุขภาพถึงบ้าน เมื่อ เกินความสามารถจะ ปรึกษาและประสาน ส่งต่อ-รับกลับ และ ดูแลต่อเนื่อง เติมคน + เพิ่มศักยภาพ ผู้นำ CUP แพทย์ FM นักกายภาพ /นักจิตวิทยา/ นักกิจกรรมบำบัด แพทย์แผนไทย นักโภชนาการ DHS เข้มแข็ง (รพ.-สสอ.-รพ.สต.-อปท- NGOs ) CBL, DHSA, PCA Technology MIS Electronic Fa. folder NP, ทันตาภิบาล , (Option) งบ เหมาจ่าย รายหัว PCU/รพ.สต คุณภาพ ศูนย์แพทย์เวชครอบครัวและชุมชน (เขตเมือง/เทศบาล) คลินิกชุมชนอบอุ่น ให้เติมคำว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร MIS เพื่อเป็นเครื่องมือให้ ปชช. ได้รับการดูแลเบ็ดเสร็จ/ต่อเนื่อง ได้ทุกที่ทุกเวลา (on smartphone, หรือแบบ Delivery in hand) กองทุนสุขภาพ ตำบล กองทุน อบจ-สปสช. งบพัฒนาคุณภาพ QOF PPE/P4P Dent TTM งบฟื้นฟูฯ การบริหารจัดการทรัพยากร แบบบูรณาการในพื้นที่

3 กรอบงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ ปี 2557 (37 บาท/ปชก.UC)
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ PP (20 /ปชก.ทุกสิทธิ์) 1 งบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์ คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ( 32 บ./ปชก.UC) 2.งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ ( 5 บ./ปชก.UC) บริหาร โดย สปสช.เขต 106,847,360 บาท (20 /ปชก.ทุกสิทธิ์) บริหารโดย สปสช.เขต 105,375,694 บาท ( 32 บ./ปชก.UC) บริหารระดับประเทศ. (1 บ./ปชก.UC) บริหารโดย สปสช.เขต 13,088,116 บาท ( 4บาท/ปชก.UC) รวมงบจ่ายตามตัวชี้วัด บริหารโดย สปสช.เขต 212,223,054 บาท 1.แนวทางการจ่ายเงิน 2.ตัวชี้วัดพื้นที่ แนวทางการสนับสนุนงบ อปสข. ที่มา : คู่มือบริหารกองหลักประกันสุขภาพ ปี เล่ม 1

4 งบตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ และงบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิ ปี 2557

5 ความเป็นมา ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2557 ส่วนที่ 1 บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปหน้า 5 ข้อ 11

6 ขั้นตอนการอนุมัติดำเนินการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ระดับเขต คำสั่ง สป. 2463/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 การประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอ การบริหารงบ/ตัวชี้วัด พื้นที่ 1) วันที่ กันยายน ประชุมผู้แทนคณะทำงานพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิเขต ครั้งที่ 1 / 57 2) วันที่ พฤศจิกายน 2556 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พิจารณาแนวทาง PP และ QOF PP ปี 2557 3) วันที่ พฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ พิจารณาแนวทาง PP และ QOF PP ปี และคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ เพื่อระบบสุขภาพ ชุมชนที่ยั่งยืน ระดับเขต พิจารณาแนวทาง PC และ QOF ปี 2557

7 องค์ประกอบตัวชี้วัด (QOF : Quality and Outcome Framework )
1. การบริหารงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF : Quality and Outcome Framework ) องค์ประกอบตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ด้าน กำหนดน้ำหนักคะแนนในแต่ละด้าน กำหนดตัวชี้วัดกลางในด้านที่ 1-3 พื้นที่สามารถเพิ่ม ตัวชี้วัดพื้นที่ ได้ทั้ง 4 ด้าน โดย ด้านที่ 1-3 เลือกจาก Shopping list (ตามที่กำหนด) ด้านที่ 4 พื้นที่กำหนดเอง กรอบตัวชี้วัด1000 คะแนน ตัวชี้วัดด้านที่ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (400 คะแนน) ตัวชี้วัดกลาง 3 ข้อ ตัวชี้วัดพื้นที่.... ตัวชี้วัดด้านที่ การจัดบริการปฐมภูมิ (300 คะแนน) ตัวชี้วัดกลาง 4 ข้อ ตัวชี้วัดพื้นที่..... ตัวชี้วัดด้านที่ การพัฒนาองค์กร (200 คะแนน) ตัวชี้วัดกลาง 2 ข้อ ตัวชี้วัดด้านที่ 4 ตอบสนองปัญหาพื้นที่ (100 คะแนน) ที่มา : คู่มือบริหารกองหลักประกันสุขภาพ ปี เล่ม 1 หน้า 51

8 หมายเหตุ : คะแนนรวม 1000 คะแนน
สรุปตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี ตัวชี้วัดเขต 3 ข้อ ( อปสข.เขต 4 สระบุรี 25 พ.ย.56) ตัวชี้วัดด้านที่ 1: คุณภาพและผลงานการจัด บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (400คะแนน) ตัวชี้วัดด้านที่ 2: คุณภาพและผลงานการจัดบริการปฐมภูมิ (300 คะแนน) ตัวชี้วัดกลาง 1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12สัปดาห์ 1.3 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี ปี ภายใน 5 ปี 2.1 สัดส่วน OP ปฐมภูมิ /รพ. 2.2 อัตราการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากโรคหืด 2.3 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น 2.4 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ตัวชี้วัดพื้นที่ ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน DTP5 (ปี 2557) ตัวชี้วัดพื้นที่ - ตัวชี้วัดด้านที่ 3: คุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร การเชื่อมโยงบริการ ระบบส่งต่อ และการบริหารระบบ (200 คะแนน) ตัวชี้วัดด้านที่ 4: คุณภาพและผลงานของบริการที่จำเป็นตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และบริการเสริมในพื้นที่ (100 คะแนน) 3.1 ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจดูแล 3.2 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน 4.1 มีผลงาน R2R อย่างน้อย CUP ละ 1 เรื่อง 4.2 ร้อยละของประชาชนอายุ 35ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง QOF 2557 หมายเหตุ : คะแนนรวม 1000 คะแนน

9 แนวทางการจ่ายเงิน งบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ
หลักการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลงานอย่างแท้จริง และมี ประสิทธิภาพสอดคล้องเหมาะสมกับต้นทุนการพัฒนา ที่มา แนวทางการจ่ายแบบเดิมจ่ายตาม อัตรา : ปชก. ตามค่าคะแนน เมื่อวิเคราะห์ ผลงาน งบ : หน่วย พบว่าไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับต้นทุนการพัฒนา ใช้ Template ตัวชี้วัดที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น Template ตัวชี้วัด 8 flag shift /service plan ของกระทรวงสาธารณสุข Template ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สปสช. / TRIS การกำหนดช่วงค่าคะแนนตัวชี้วัด อิงเกณฑ์ กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หรือ สปสช. อิงกลุ่ม กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์/ค่าเป้าหมายระดับประเทศ

10 แนวทางการจ่ายเงิน งบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ
3. ใช้ข้อมูลที่มีในระบบของกสธ. และสปสช.เป็นหลัก เช่น OP/PP Ind. (21 แฟ้ม) , IP e-claim 4. ใช้ผลงานบริการ 4 ไตรมาส คือ ไตรมาส 3 และ 4 ปี 2556 ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2557 (ยกเว้นบางตัวชี้วัดที่มีข้อจำกัด) 5. จ่ายเงินให้หน่วยบริการประจำ อัตราการจัดสรร (บาทต่อประชากร) ตามผลคะแนนตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ภายใต้วงเงินระดับเขต

11 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ ปี 2557
หลักการ เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์ สปสช./กสธ./ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ เครือข่ายที่ 4 ตามคู่มือบริหารกองหลักประกันสุขภาพ ปี เล่ม 1 หน้า 55 ข้อ (1.2) แนวทางการสนับสนุนงบ แนวทางการจ่ายเงิน สนับสนุน ระดับเขต 1.พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ 2.สนับสนุนการจัดการแบบมีส่วนร่วม(PCU,CUP,ภาคี เครือข่าย) 3.พัฒนาศักยภาพบริการ(1A4C) รวมเขตเมือง,ชนบท 4.พัฒนาบุคลากร (FM,สหวิชาชีพ) 1. จ่ายตามโครงการ 2. จ่ายตามตัวชี้วัดคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ หมายเหตุ : การพิจารณารายละเอียดของแผนงานโครงการและ ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ สปสช.เขต ร่วมกับ คณะทำงานปฐมภูมิระดับเขต อปสข.เขต 4 สระบุรี : มอบให้ดำเนินการผ่าน CFO เขตตรวจราชการและนำกลับเข้าพิจารณาใน อปสข.ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556

12 กับการบริหารจัดการในภาพรวมของเครือข่ายบริการที่ 4
สปสช.เขต 4 สระบุรี : กับการบริหารจัดการในภาพรวมของเครือข่ายบริการที่ 4

13 ลำดับ วัน เดือน ปี กรอบงานและกิจกรรม ผลลัพธ์ 1 ประชุม ยุทธ 4 และทีมเลขาฯยุทธ 4 ยุทธ 4 พิจารณาแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง ทีมเลขายุทธ 1-5 สรุปแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การบริหารจัดการแบบเขตสุขภาพ 2 ประชุม อปสข. 4 พิจารณากรอบงาน กรอบเงิน งบบูรณาการ PP PC P4P และที่เกี่ยวข้อง 3 ธค.56 (สัปดาห์แรก) ประชุม ผู้บริหารในระดับ สสจ.และผู้บริหารเครือข่าย ที่เชื่อมกับการบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายบริการที่ 4 ทำความเข้าใจภาพรวมการขับเคลื่อนในประเด็นเชิงนโยบายและการกำกับติดตาม 4 ธค.56 (สัปดาห์สองสาม) แต่ละกลุ่ม... เริ่มขับเคลื่อนกระบวนการ ในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบ มีการเตรียมการ การบริหารจัดการ และการกำกับติดตาม 5 ธค.56 (สัปดาห์สี่) งบที่เกี่ยวข้อง...จะเร่งโอนให้แล้วเสร็จ (เฉพาะในส่วนที่ดำเนินการได้ทัน เช่น PP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาจังหวัด) งบประมาณพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 6 มีค 57 ติดตามภารกิจร่วม..รวมทั้งปรับกระบวนการทำงานเพื่อสู่เป้าหมาย.ในนามเครือข่ายบริการที่ 4 เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ 7 มิย 57 ติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบ 9 เดือน และวางกรอบและทิศทางร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการที่ 4 เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและมีทิศทางการทำงานที่เหมาะสม 8 สค กย 57 สรุปภาพรวมการดำเนินงานปี 56 และกำหนดกรอบการดำเนินงานในปี 2558 ทิศทางการบริหารจัดการในปี 2558 มีรูปธรรมในการดำเนินงานร่วมกันในภาพรวมของเครือข่ายบริการที่ 4

14 Your DHS development !!!! for Thank you ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) เครือข่ายบริการที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google