งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 6 6 VI > Report Design ( การออกแบบรายงาน ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 6 6 VI > Report Design ( การออกแบบรายงาน ) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 6 6 VI > Report Design ( การออกแบบรายงาน ) Information Technology

2 Aj.Wichan Hongbin2 หมายถึง เอกสารทาง ธุรกิจที่มีข้อมูลบางอย่างแสดงไว้ แล้วและยังมีพื้นที่ว่างให้ใส่ ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้อีก เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ แบบฟอร์ม ใบสมัครงานสมาชิก เป็นต้น หมายถึง เอกสารทาง ธุรกิจที่มีข้อมูลบางอย่างแสดงไว้ แล้วและยังมีพื้นที่ว่างให้ใส่ ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้อีก เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ แบบฟอร์ม ใบสมัครงานสมาชิก เป็นต้น ฟอร์ม

3 Aj.Wichan Hongbin3 หมายถึง เอกสารทางธุรกิจที่มีข้อมูล แสดงไว้อย่างเดียว ใช้สำหรับอ่านหรือ วิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติแล้วข้อมูลจะ มาจากหลายๆ ระเบียนหรือรายการ (transactions) เช่น รายงานข้อมูล สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รายงานผล การเรียนของนักศึกษา เป็นต้น แบบฟอร์มและรายงาน สามารถทราบ ได้โดยดูจาก Data Flow Diagram รายงาน

4 Aj.Wichan Hongbin4 1.เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม และ รายงาน 1.1 ใครเป็นผู้ใช้แบบฟอร์ม และรายงาน 1.2 วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม และรายงาน 1.3 แบบฟอร์ม และรายงานถูกใช้เมื่อไหร่ ที่ใด และส่ง ต่อให้ใคร 1.4 จำนวนผู้ใช้แบบฟอร์ม และรายงาน 2.ออกแบบร่างแบบฟอร์ม และรายงาน 3.สร้างตัวต้นแบบ (Prototyping) ขั้นตอนการออกแบบรายงาน

5 Aj.Wichan Hongbin5 1. Internal Report : ที่ใช้ภายในองค์กร เช่นรายงาน ประเภทต่าง ๆ Detailed reports :รายงานแสดงรายละเอียด Summary reports : รายงานสรุป แสดงเป็นคอลัมน์ หรือใช้ กราฟ เพื่อให้เข้าใจง่าย Exception reports : รายงานที่อยู่นอกเหนือที่ได้คาดการณ์ ไว้ เช่น รายงานสินค้าที่เสียหายจากการขนส่ง เป็นต้น 2. External Report : ที่ส่งออกภายนอกองค์กร เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 3. Turnaround Report : ที่ส่งออกภายนอกองค์กร และมีบางส่วนที่ส่งกลับมายังองค์กร เช่น ใบฝากถอนเงิน ใบ ส่งสินค้า เป็นต้น ประเภทของรายงาน

6 Aj.Wichan Hongbin6 ตัวอย่าง

7 Aj.Wichan Hongbin7 ตัวอย่าง

8 Aj.Wichan Hongbin8 1.Report headers และ footers : ส่วนหัวและท้ายรายงาน 2.Page headers และ footers : ส่วนหัวและท้ายกระดาษ 3.Details : รายละเอียด 4.Grouping detail lines : การจัดกลุ่มข้อมูลที่แสดง องค์ประกอบของรายงาน

9 Aj.Wichan Hongbin9 ลักษณะทั่วไปของรายงาน จะปรากฎเฉพาะหน้าแรก ส่วนของรายละเอียด จะปรากฎเฉพาะหน้าสุดท้าย จะปรากฎที่ส่วนหัวกระดาษทุกหน้า จะปรากฎที่ส่วนท้ายกระดาษทุกหน้า Group Detail Line

10 Aj.Wichan Hongbin10 Crystal Report

11 Aj.Wichan Hongbin11 ตัวอย่าง

12 Aj.Wichan Hongbin12 ????

13 Aj.Wichan Hongbin13 ????

14 Aj.Wichan Hongbin14 ประเภทของข้อมูลใน รายงาน 1. Alphanumericคือ ข้อมูลประเภท อักขระผสมกับตัวเลข เช่น ชื่อ พนักงาน ตำแหน่ง เบอรโทรศัพท์ 2. Numeric คือ ข้อมูลประเภทตัวเลข หรือ วันที่ เช่น จำนวนเงิน วันที่พิมพ์ เวลา เป็นต้น

15 Aj.Wichan Hongbin15 Type

16 Aj.Wichan Hongbin16 เครื่องมือที่ใช้ในการ ออกแบบรายงาน Printer Spacing Charts คือ การ ออกแบบรายงานด้วยวิธีกำหนดตำแหน่งการ พิมพ์เฉพาะบางส่วนเท่านั้น โดยมีการกำหนด แบบฟอร์ม หรือข้อความคงที่ไว้แล้ว 12345678910111213141516 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 Aj.Wichan Hongbin17

18 Aj.Wichan Hongbin18 ขั้นตอนออกแบบ 1. สร้างตาราง Printer Spacing Chart 2. เลือกวางตำแหน่งของข้อความคงที่ตามตำแหน่งที่ ต้องการ 3. วางตำแหน่งของข้อมูลตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยใช้ สัญลักษณ์แทนข้อมูล 1. X แทนข้อมูลประเภทข้อความ (Alphanumeric) 2. 9แทนข้อมูลประเภทตัวเลข และวันที่ (Numeric) 3. Zแทนข้อมูลประเภทตัวเลขกรณีที่มีค่าเป็น 0 ไม่ต้อง แสดงผลหรือพิมพ์ออกมา 4. กรณีที่แต่ละบรรทัดมีค่าซ้ำกัน ให้เขียนรูปคลื่นหรือตัว S ตาม แนวตั้งของคอลัมน์ที่เหมือนกันจนถึงบรรทัดสุดท้าย

19 Aj.Wichan Hongbin19 แบบฝึก

20 Aj.Wichan Hongbin20 แบบฝึก

21 Aj.Wichan Hongbin21 แบบฝึก

22 Aj.Wichan Hongbin22

23 Aj.Wichan Hongbin23

24 Aj.Wichan Hongbin24

25 Aj.Wichan Hongbin25

26 Aj.Wichan Hongbin26

27 Aj.Wichan Hongbin27

28 Aj.Wichan Hongbin28

29 Aj.Wichan Hongbin29

30 Aj.Wichan Hongbin30

31 Aj.Wichan Hongbin31

32 Aj.Wichan Hongbin32


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 6 6 VI > Report Design ( การออกแบบรายงาน ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google