งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6 VI > Report Design (การออกแบบรายงาน) Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6 VI > Report Design (การออกแบบรายงาน) Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6 VI > Report Design (การออกแบบรายงาน) Information Technology
Aj.Wichan Hongbin

2 ฟอร์ม หมายถึง เอกสารทางธุรกิจที่มีข้อมูลบางอย่างแสดงไว้แล้วและยังมีพื้นที่ว่างให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้อีก เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ แบบฟอร์มใบสมัครงานสมาชิก เป็นต้น Aj.Wichan Hongbin

3 รายงาน หมายถึง เอกสารทางธุรกิจที่มีข้อมูลแสดงไว้อย่างเดียว ใช้สำหรับอ่านหรือวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติแล้วข้อมูลจะมาจากหลายๆ ระเบียนหรือรายการ (transactions) เช่น รายงานข้อมูลสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รายงานผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้นแบบฟอร์มและรายงาน สามารถทราบได้โดยดูจาก Data Flow Diagram Aj.Wichan Hongbin

4 ขั้นตอนการออกแบบรายงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม และรายงาน 1.1 ใครเป็นผู้ใช้แบบฟอร์ม และรายงาน 1.2 วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม และรายงาน 1.3 แบบฟอร์ม และรายงานถูกใช้เมื่อไหร่ ที่ใด และส่งต่อให้ใคร 1.4 จำนวนผู้ใช้แบบฟอร์ม และรายงาน ออกแบบร่างแบบฟอร์ม และรายงาน สร้างตัวต้นแบบ (Prototyping) Aj.Wichan Hongbin

5 1. Internal Report : ที่ใช้ภายในองค์กร เช่นรายงานประเภทต่าง ๆ
ประเภทของรายงาน 1. Internal Report : ที่ใช้ภายในองค์กร เช่นรายงานประเภทต่าง ๆ Detailed reports :รายงานแสดงรายละเอียด Summary reports : รายงานสรุป แสดงเป็นคอลัมน์ หรือใช้กราฟ เพื่อให้เข้าใจง่าย Exception reports : รายงานที่อยู่นอกเหนือที่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น รายงานสินค้าที่เสียหายจากการขนส่ง เป็นต้น 2. External Report : ที่ส่งออกภายนอกองค์กร เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 3. Turnaround Report : ที่ส่งออกภายนอกองค์กร และมีบางส่วนที่ส่งกลับมายังองค์กร เช่น ใบฝากถอนเงิน ใบส่งสินค้า เป็นต้น Aj.Wichan Hongbin

6 ตัวอย่าง Aj.Wichan Hongbin

7 ตัวอย่าง Aj.Wichan Hongbin

8 องค์ประกอบของรายงาน Report headers และ footers : ส่วนหัวและท้ายรายงาน
Page headers และ footers : ส่วนหัวและท้ายกระดาษ Details : รายละเอียด Grouping detail lines : การจัดกลุ่มข้อมูลที่แสดง Aj.Wichan Hongbin

9 ลักษณะทั่วไปของรายงาน
จะปรากฎเฉพาะหน้าแรก จะปรากฎที่ส่วนหัวกระดาษทุกหน้า ส่วนของรายละเอียด จะปรากฎที่ส่วนท้ายกระดาษทุกหน้า จะปรากฎเฉพาะหน้าสุดท้าย Group Detail Line Aj.Wichan Hongbin

10 Crystal Report Aj.Wichan Hongbin

11 ตัวอย่าง Aj.Wichan Hongbin

12 ???? Aj.Wichan Hongbin

13 ???? Aj.Wichan Hongbin

14 ประเภทของข้อมูลในรายงาน
1. Alphanumeric คือ ข้อมูลประเภทอักขระผสมกับตัวเลข เช่น ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง เบอรโทรศัพท์ 2. Numeric คือ ข้อมูลประเภทตัวเลข หรือ วันที่ เช่น จำนวนเงิน วันที่พิมพ์ เวลา เป็นต้น Aj.Wichan Hongbin

15 Type Aj.Wichan Hongbin

16 เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบรายงาน
Printer Spacing Charts คือ การออกแบบรายงานด้วยวิธีกำหนดตำแหน่งการพิมพ์เฉพาะบางส่วนเท่านั้น โดยมีการกำหนดแบบฟอร์ม หรือข้อความคงที่ไว้แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Aj.Wichan Hongbin

17 Aj.Wichan Hongbin

18 ขั้นตอนออกแบบ สร้างตาราง Printer Spacing Chart
เลือกวางตำแหน่งของข้อความคงที่ตามตำแหน่งที่ต้องการ วางตำแหน่งของข้อมูลตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยใช้สัญลักษณ์แทนข้อมูล X แทนข้อมูลประเภทข้อความ (Alphanumeric) 9 แทนข้อมูลประเภทตัวเลข และวันที่ (Numeric) Z แทนข้อมูลประเภทตัวเลขกรณีที่มีค่าเป็น 0 ไม่ต้องแสดงผลหรือพิมพ์ออกมา กรณีที่แต่ละบรรทัดมีค่าซ้ำกัน ให้เขียนรูปคลื่นหรือตัว S ตามแนวตั้งของคอลัมน์ที่เหมือนกันจนถึงบรรทัดสุดท้าย Aj.Wichan Hongbin

19 แบบฝึก Aj.Wichan Hongbin

20 แบบฝึก Aj.Wichan Hongbin

21 แบบฝึก Aj.Wichan Hongbin

22 Aj.Wichan Hongbin

23 Aj.Wichan Hongbin

24 Aj.Wichan Hongbin

25 Aj.Wichan Hongbin

26 Aj.Wichan Hongbin

27 Aj.Wichan Hongbin

28 Aj.Wichan Hongbin

29 Aj.Wichan Hongbin

30 Aj.Wichan Hongbin

31 Aj.Wichan Hongbin

32 Aj.Wichan Hongbin


ดาวน์โหลด ppt 6 VI > Report Design (การออกแบบรายงาน) Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google