งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ระบบใบสำคัญ ลักษณะของใบสำคัญจ่าย วิธีการของระบบใบสำคัญ การบันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ระบบใบสำคัญ ลักษณะของใบสำคัญจ่าย วิธีการของระบบใบสำคัญ การบันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ระบบใบสำคัญ ลักษณะของใบสำคัญจ่าย วิธีการของระบบใบสำคัญ การบันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ

2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วยที่ 5 จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบใบสำคัญ ก. เพื่อความสะดวกข. เพื่อควบคุมการ จ่ายเงิน ค. เพื่อบันทึกบัญชีง่ายขึ้นง. ถูกทุกข้อ 2. บัญชีใบสำคัญจ่าย ใช้แทนบัญชีใด ก. หนี้สินข. สินทรัพย์ ค. ค่าใช้จ่ายง. รายได้ 3. ทะเบียนใบสำคัญจ่ายใช้แทนข้อใดต่อไปนี้ ก. สมุดแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้ข. สมุดรายวันซื้อ ค. สมุดรายวันจ่ายเงินง. สมุดรายวันทั่วไป 4. ทะเบียนจ่ายเช็คใช้แทนข้อใดต่อไปนี้ ก. สมุดแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้ข. สมุดรายวันซื้อ ค. สมุดรายวันจ่ายเงินง. สมุดรายวันทั่ว 5. การเก็บใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจะจัดเก็บไว้ที่ใด ก. แฟ้มใบสำคัญค้างจ่ายข. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ค. ทะเบียนจ่ายเช็คง. ทะเบียนใบสำคัญ

3 6. การจ่ายเงินตามใบสำคัญ จะนำไปบันทึกในข้อใด ก. แฟ้มใบสำคัญจ่ายข. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ค. ทะเบียนจ่ายเช็คง. ทะเบียนใบสำคัญ 7. เงินสดที่กิจการเบิกมาใช้จ่ายครั้งละเล็ก ๆ น้อย ที่มีผู้รักษาเงินสดย่อย รับผิดชอบเรียกว่าอะไร ก. เงินสดข. เงินสดย่อย ค. เงินขาดบัญชีง. เงินเกินบัญชี 8. ข้อใดคือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิก และการจ่ายเงินสดย่อย ก. ใบสำคัญจ่ายข. ใบสำคัญเงินสดย่อย ค. เงินสดย่อยง. แฟ้มใบสำคัญจ่าย 9. ในกรณีที่เงินสดย่อยที่ตั้งไว้น้อยเกินไป กิจการควรปฏิบัติอย่างไร ก. เพิ่มวงเงินสดย่อยข. ลดวงเงินสดย่อย ค. ตั้งวงเงินสดย่อยง. ถูกทุกข้อ 10. ข้อใดคือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินหรือทอนเงินให้ ลูกค้า ก. เงินขาดข. เงินเกิน ค. เงินสดย่อยง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง

4 ลักษณะของใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญจ่าย เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน แสดงการอนุมิให้จ่ายเงินไม่ว่ารายการนั้น จะจ่ายเงินหรือไม่ก็ตาม ใบสำคัญจ่ายมี 2 ด้าน 1. ด้านหน้า แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการค้า จำนวนเงินที่ต้องจ่าย การตรวจสอบและการอนุมัติ 2. ด้านหลัง แสดงข้อมูลการบันทึกบัญชี รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงิน

5 วิธีการของระบบใบสำคัญมี 5 ขั้น 1. การจัดทำใบสำคัญ 2. การบันทึกใบสำคัญ 3. การเก็บใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 4. การจ่ายเงินตามใบสำคัญ 5. การเก็บใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้ว

6 การบันทึกบัญชีตามระบบ ใบสำคัญมี 2 ขั้น 1. การบันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญ บันทึกบัญชีโดย เดบิต ซื้อ สินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย เงินกู้ ตั๋วเงิน จ่าย 00 เครดิต ใบสำคัญจ่าย 00 2. บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค บันทึก บัญชีโดย เดบิต ใบสำคัญจ่าย 00 เครดิต ธนาคาร 00 ส่วนลดรับ 00

7 แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยที่ 5 จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบใบสำคัญ ก. เพื่อความสะดวกข. เพื่อควบคุมการ จ่ายเงิน ค. เพื่อบันทึกบัญชีง่ายขึ้นง. ถูกทุกข้อ 2. บัญชีใบสำคัญจ่าย ใช้แทนบัญชีใด ก. หนี้สินข. สินทรัพย์ ค. ค่าใช้จ่ายง. รายได้ 3. ทะเบียนใบสำคัญจ่ายใช้แทนข้อใดต่อไปนี้ ก. สมุดแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้ข. สมุดรายวันซื้อ ค. สมุดรายวันจ่ายเงินง. สมุดรายวันทั่วไป 4. ทะเบียนจ่ายเช็คใช้แทนข้อใดต่อไปนี้ ก. สมุดแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้ข. สมุดรายวันซื้อ ค. สมุดรายวันจ่ายเงินง. สมุดรายวันทั่ว 5. การเก็บใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจะจัดเก็บไว้ที่ใด ก. แฟ้มใบสำคัญค้างจ่ายข. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ค. ทะเบียนจ่ายเช็คง. ทะเบียนใบสำคัญ

8 6. การจ่ายเงินตามใบสำคัญ จะนำไปบันทึกในข้อใด ก. แฟ้มใบสำคัญจ่ายข. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ค. ทะเบียนจ่ายเช็คง. ทะเบียนใบสำคัญ 7. เงินสดที่กิจการเบิกมาใช้จ่ายครั้งละเล็ก ๆ น้อย ที่มีผู้รักษาเงินสดย่อย รับผิดชอบเรียกว่าอะไร ก. เงินสดข. เงินสดย่อย ค. เงินขาดบัญชีง. เงินเกินบัญชี 8. ข้อใดคือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิก และการจ่ายเงินสดย่อย ก. ใบสำคัญจ่ายข. ใบสำคัญเงินสดย่อย ค. เงินสดย่อยง. แฟ้มใบสำคัญจ่าย 9. ในกรณีที่เงินสดย่อยที่ตั้งไว้น้อยเกินไป กิจการควรปฏิบัติอย่างไร ก. เพิ่มวงเงินสดย่อยข. ลดวงเงินสดย่อย ค. ตั้งวงเงินสดย่อยง. ถูกทุกข้อ 10. ข้อใดคือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินหรือทอนเงินให้ ลูกค้า ก. เงินขาดข. เงินเกิน ค. เงินสดย่อยง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง

9 จบแล้วจ้า อาจารย์ธนตวรรณ ขวัญแก้ว 98/123 ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 083-018-4571

10 ลูกสาวคนแรก ชื่อ เด็กหญิง ปุญญิศา ขวัญแก้ว ชื่อเล่น น้องมู่จัง เกิด 4 กุมภาพันธ์ 2546 ที่อยู่ 98/123 ซอยกุศลศิลป์ ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบาง กทม 10260

11 ลูกสาวคนรอง ชื่อเด็กหญิง ลักษิกา ขวัญแก้ว ชื่อเล่น น้องมู่ลี่ เกิด 13 ตุลาคม 2547 ที่อยู่ 98/123 ซอยกุศลศิลป์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

12 ลูกสาวคนเล็ก ชื่อ เด็กหญิงฉันทพิชญา ขวัญแก้ว ชื่อเล่น น้องมู่หลาน เกิด 18 มกราคม 2551 ที่อยู่ 98/123 ซ. กุศลศิลป์ แขวงบางนา ที่อยู่ 98/ 123 ซ. กุศลศิลป์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ระบบใบสำคัญ ลักษณะของใบสำคัญจ่าย วิธีการของระบบใบสำคัญ การบันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google