งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและ ค่าแรง วัตถุประสงค์การวางระบบเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบเงินเดือน และค่าแรง การบันทึกบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและ ค่าแรง วัตถุประสงค์การวางระบบเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบเงินเดือน และค่าแรง การบันทึกบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและ ค่าแรง วัตถุประสงค์การวางระบบเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบเงินเดือน และค่าแรง การบันทึกบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าแรง การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินเดือนและ แรง

2 วัตถุประสงค์ของการวางระบบ เงินเดือนและค่าแรง 1. เพื่อให้การจ่ายเงินเดือนและค่าแรงแก่ พนักงานถูกต้องและรวดเร็ว 2. เพื่อให้มีการบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 3. เพื่อให้การคำนวณการหักภาษี ณ ที่จ่าย ถูกต้องตามกฎหมาย 4. เพื่อให้สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ 5. เพื่อให้การคำนวณรายการเงิน ประกันสังคมถูกต้องตามกฎหมาย

3 ตัวอย่างสมุดเงินเดือนและค่าแรง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่......... ถึง............. แผนก................. รหัส พนักง าน ชื่อพนักงานเงินได้รายการหักเงิน ได้ สุทธิ เงินเดื อน ค่า ล่วงเว ลา เงิน ช่วยฯ รวมภาษี เงิน ได้ เงิน ประกันสั งคม อื่น ๆ รวม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและ ค่าแรง วัตถุประสงค์การวางระบบเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบเงินเดือน และค่าแรง การบันทึกบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google