งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การตรวจสอบ และการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการประเมิน ค่าที่เป็นอิสระภายใน องค์กร จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการแก่ฝ่าย บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การตรวจสอบ และการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการประเมิน ค่าที่เป็นอิสระภายใน องค์กร จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการแก่ฝ่าย บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 9 การตรวจสอบ และการควบคุม ภายใน

3 การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการประเมิน ค่าที่เป็นอิสระภายใน องค์กร จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการแก่ฝ่าย บริหาร โดยการ ทบทวน ตรวจสอบ และการประเมินผล การปฏิบัติงานด้าน ต่างๆการตรวจสอบ ภายในจึงเป็นระบบ การควบคุมการ บริหารระบบหนึ่ง กิจกรรมการประเมิน ค่าที่เป็นอิสระภายใน องค์กร จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการแก่ฝ่าย บริหาร โดยการ ทบทวน ตรวจสอบ และการประเมินผล การปฏิบัติงานด้าน ต่างๆการตรวจสอบ ภายในจึงเป็นระบบ การควบคุมการ บริหารระบบหนึ่ง ความหมายของการตรวจสอบและการ ควบคุมภายใน การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน แผนจัดแบ่งส่วนงาน วิธีปฏิบัติงานที่ ประสานกันและ มาตรการต่างๆที่ถือ ปฏิบัติงานที่ ประสานกัน และ มาตรการต่างๆที่ถือ ปฏิบัติในกิจการเพื่อ ดูแลรักษาทรัพย์สิน, ตรวจสอบความ ถูกต้องและเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการ บัญชี แผนจัดแบ่งส่วนงาน วิธีปฏิบัติงานที่ ประสานกันและ มาตรการต่างๆที่ถือ ปฏิบัติงานที่ ประสานกัน และ มาตรการต่างๆที่ถือ ปฏิบัติในกิจการเพื่อ ดูแลรักษาทรัพย์สิน, ตรวจสอบความ ถูกต้องและเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการ บัญชี

4 องค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน นโยบายองค์กรและทัศนคติ ของฝ่ายบริหาร จริยธรรมและปรัชญาในการ ตรวจสอบภายใน ความเข้าใจในหลักการ ควบคุมภายใน

5 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ภายใน 1.. เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของ มาตรการการควบคุมบัญชี / การเงิน 2.. เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนการที่องค์กรวางไว้ 3.. เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการบันทึกและการควบคุม รักษาทรัพย์สินอย่างเพียงพอ 4.. เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการ บัญชี การเงิน 5.. เพื่อประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6.. เพื่อเสนอแนะวิธีการจัดการ การบริหาร หรือ กำหนดมาตรการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน หน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น

6 ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพในการควบคุม ภายใน โครงสร้าง ของ องค์กร การ ควบคุมดูแ ลของฝ่าย บริหาร บุคลา กร

7 วิวัฒนาการของการตรวจสอบ ภายใน ยุคแรก ทำงานคนเดียว เน้นตรวจสอบผู้บริหาร ระดับกลางและพนักงาน ระดับล่าง ยุคกลาง ทำงาน เป็นทีม มีหัวหน้า ทีม เน้น ตรวจสอบ ระบบงาน ยุคปัจจุบัน เน้น การควบคุม พฤติกรรมบุคคล เพื่อจูงใจให้เกิด ความ กระตือรือร้นใน การทำงาน

8 ประเภทของการ ตรวจสอบภายใน การ ตรวจสอบ ทาง การเงิน (Financial Auditing) การ ตรวจสอบ ทางการ บริหาร ( Management Auditing) การ ตรวจสอบ ทางการ ปฏิบัติการ ( Auditing) (Operational Auditing)

9 มาตรฐานวิชาชีพการ ตรวจสอบภายใน ถือกำเนิดขึ้นในปี ค. ศ.1971 ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประสาน ความด้านวิชาการแก่สมาชิกในด้าน ความรู้ทางการเงิน การบัญชี และ การตรวจสอบภายในและในปี ค. ศ.1974 คณะกรรมการมาตรฐาน วิชาชีพการตรวจสอบภายในได้จัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน (The Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ) ขึ้นซึ่งถือเป็น มาตรฐานที่ใช้ในองค์กรธุรกิจและ องค์กรของรัฐ ถือกำเนิดขึ้นในปี ค. ศ.1971 ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประสาน ความด้านวิชาการแก่สมาชิกในด้าน ความรู้ทางการเงิน การบัญชี และ การตรวจสอบภายในและในปี ค. ศ.1974 คณะกรรมการมาตรฐาน วิชาชีพการตรวจสอบภายในได้จัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน (The Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ) ขึ้นซึ่งถือเป็น มาตรฐานที่ใช้ในองค์กรธุรกิจและ องค์กรของรัฐ

10 การทดสอบการปฏิบัติตาม ระบบ 3. การสอบสวนรายการที่ผิดปกติหรือที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ 2. การวิเคราะห์อัตราส่วนและแนวโน้ม ที่สำคัญ 1. การทดสอบรายละเอียดของ รายการบัญชีและยอดคงเหลือ การทดสอบรายการ ทางบัญชี

11 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ตรวจสอบภายใน 1. ตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ได้รับการดูแล อย่างปลอดภัย 2. ตรวจสอบการควบคุมด้านการบริหารและด้าน การบัญชีอย่างเพียงพอ 3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบระบบการทำงานและการประมวล ข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่และที่เสนอให้ใช้มีอย่าง เพียงพอ 5. เนอแนะเพื่อการปรับปรุงการควบคุมด้าน ต่างๆอย่างเหมาะสม 6. เสนอข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร 7. ประสานงานการตรวจสอบภายในกับกิจกรรม อื่นๆขององค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุทั้ง เป้าหมายของการตรวจสอบภายในและ เป้าหมายขององค์กร

12 ความสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบ ภายใน ความสัมพันธ์ต่อ กิจกรรมอื่นๆของ องค์กร ความสัมพันธ์ต่อ กิจกรรมอื่นๆของ องค์กร งานตรวจสอบภายใน ต้องแยกออกจากงาน ปกติและผู้ตรวจสอบ ภายคือผู้ให้คำปรึกษา จึงไม่สมควรที่จะไปยุ่ง เกี่ยวกับหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคคล อื่นๆ งานตรวจสอบภายใน ต้องแยกออกจากงาน ปกติและผู้ตรวจสอบ ภายคือผู้ให้คำปรึกษา จึงไม่สมควรที่จะไปยุ่ง เกี่ยวกับหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคคล อื่นๆ ความสัมพันธ์กับผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ความสัมพันธ์กับผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ความสัมพันธ์ของผู้ ตรวจสอบภายในกับ ผู้สอบบัญชีอาจจะมี บ้างแต่ไม่มากเพราะ วัตถุประสงค์ในการ ตรวจสอบมีความ แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของผู้ ตรวจสอบภายในกับ ผู้สอบบัญชีอาจจะมี บ้างแต่ไม่มากเพราะ วัตถุประสงค์ในการ ตรวจสอบมีความ แตกต่างกัน

13 การตรวจสอบภายในและการควบคุม ภายในที่ดีและให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่ กับความสามารถและนโยบายของ ผู้บริหารและบุคคลากรที่ร่วมมือกัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การตรวจสอบ และการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการประเมิน ค่าที่เป็นอิสระภายใน องค์กร จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการแก่ฝ่าย บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google