งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
บทที่ 9 การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน

2 ความหมายของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการประเมินค่าที่เป็นอิสระภายในองค์กร จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร โดยการทบทวน ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆการตรวจสอบภายในจึงเป็นระบบการควบคุมการบริหารระบบหนึ่ง การควบคุมภายใน แผนจัดแบ่งส่วนงาน วิธีปฏิบัติงานที่ประสานกันและมาตรการต่างๆที่ถือปฏิบัติงานที่ประสานกัน และมาตรการต่างๆที่ถือปฏิบัติในกิจการเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน,ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี

3 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
นโยบายองค์กรและทัศนคติของฝ่ายบริหาร จริยธรรมและปรัชญาในการตรวจสอบภายใน ความเข้าใจในหลักการควบคุมภายใน

4 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
1..เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของมาตรการการควบคุมบัญชี/การเงิน 2..เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนการที่องค์กรวางไว้ 3..เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการบันทึกและการควบคุมรักษาทรัพย์สินอย่างเพียงพอ 4..เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน 5..เพื่อประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6..เพื่อเสนอแนะวิธีการจัดการ การบริหาร หรือกำหนดมาตรการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น

5 ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน
โครงสร้างขององค์กร การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหาร บุคลากร 5

6 วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน
ยุคแรก ทำงานคนเดียวเน้นตรวจสอบผู้บริหารระดับกลางและพนักงานระดับล่าง ยุคกลาง ทำงานเป็นทีม มีหัวหน้าทีม เน้นตรวจสอบระบบงาน ยุคปัจจุบัน เน้นการควบคุมพฤติกรรมบุคคลเพื่อจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน

7 ประเภทของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบทางการบริหาร (Management Auditing) การตรวจสอบทางการปฏิบัติการ (Operational Auditing) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

8 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1971 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประสานความด้านวิชาการแก่สมาชิกในด้านความรู้ทางการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบภายในและในปี ค.ศ.1974 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน(The Standards for the Professional Practice of Internal Auditing )ขึ้นซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ใช้ในองค์กรธุรกิจและองค์กรของรัฐ

9 การทดสอบการปฏิบัติตามระบบ
การทดสอบรายการทางบัญชี 1.การทดสอบรายละเอียดของรายการบัญชีและยอดคงเหลือ 2.การวิเคราะห์อัตราส่วนและแนวโน้มที่สำคัญ 3.การสอบสวนรายการที่ผิดปกติหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ

10 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
1.ตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย 2.ตรวจสอบการควบคุมด้านการบริหารและด้านการบัญชีอย่างเพียงพอ 3.ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบระบบการทำงานและการประมวลข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่และที่เสนอให้ใช้มีอย่างเพียงพอ 5.เนอแนะเพื่อการปรับปรุงการควบคุมด้านต่างๆอย่างเหมาะสม 6.เสนอข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร 7.ประสานงานการตรวจสอบภายในกับกิจกรรมอื่นๆขององค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุทั้งเป้าหมายของการตรวจสอบภายในและเป้าหมายขององค์กร

11 ความสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน
ความสัมพันธ์ต่อกิจกรรมอื่นๆขององค์กร งานตรวจสอบภายในต้องแยกออกจากงานปกติและผู้ตรวจสอบภายคือผู้ให้คำปรึกษาจึงไม่สมควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลอื่นๆ ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากเพราะวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบมีความแตกต่างกัน

12 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่ดีและให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถและนโยบายของผู้บริหารและบุคคลากรที่ร่วมมือกัน


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google