งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีแยกประเภทและผังบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีแยกประเภทและผังบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีแยกประเภทและผังบัญชี
บทที่ 5 บัญชีแยกประเภทและผังบัญชี

2 ความหมายของบัญชีแยกประเภท
สมุดบัญชีแยกประเภทจัดเป็นสมุดบัญชีขั้นปลายที่จะใช้บันทึกรายการค้าต่าง ๆ    โดยในสมุดบัญชีแยกประเภทนี้จะช่วยแยกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการสรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการโดยทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภทจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) ใช้สำหรับการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือของบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง  

3 บัญชีแยกประเภททั่วไป แบ่งออกได้ดังนี้
บัญชีแยกประเภททั่วไป  แบ่งออกได้ดังนี้ 1.1 บัญชีประเภทสินทรัพย์ (Assets) หมายถึง บัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตามประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีวัสดุสำนักงาน บัญชีเครื่องใช้สำนักงาน บัญชีธนาคาร บัญชีที่ดิน เป็นต้น  1.2  บัญชีประเภทหนี้สิน (Liabilities) หมายถึง บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี้สินที่กิจการต้องชำระให้กับบุคคลภายนอก เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีตั๋วเงินจ่าย เป็นต้น

4 บัญชีแยกประเภททั่วไป แบ่งออกได้ดังนี้
บัญชีแยกประเภททั่วไป  แบ่งออกได้ดังนี้ 1.3 บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity) หมายถึง บัญชีที่แสดงส่วนของเจ้าของที่เพิ่มหรือลดลง ได้แก่ บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย           บัญชีรายได้ เมื่อมีรายได้ ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น           บัญชีค่าใช้จ่าย เมื่อมีค่าใช้จ่าย ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง           บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เมื่อมีการถอนเงินสดและนำสินทรัพย์ไปใช้ส่วนตัว ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง

5 2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger
2.1 สมุดแยกประเภทลูกหนี้    เพื่อแยกลูกหนี้เป็นรายบุคล 2.2 สมุดแยกประเภทเจ้าหนี้  เพื่อแยกเจ้าหนี้เป็นรายบุคคล

6 รูปแบบของบัญชีแยกประเภท
บัญชีแยกประเภท (Ledger Accounts) หมายถึง รูปแบบซึ่งรวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ ต่อจากสมุดรายวันทั่วไป รูปแบบบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้ มี 2 รูปแบบ        1. แบบตัว ที (T) ในภาษาอังกฤษ        2. แบบมีช่องยอดคงเหลือ

7 การจัดหมวดหมู่บัญชี การจัดหมวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อ ประโยชน์ในการอ้างอิง และสะดวกในการค้นหา แบ่งได้ 5 หมวด             หมวดที่ 1     บัญชีหมวดสินทรัพย์             หมวดที่ 2     บัญชีหมวดหนี้สิน             หมวดที่ 3     บัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ             หมวดที่ 4     บัญชีหมวดรายได้             หมวดที่ 5     บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย

8 ผังบัญชี (Chart of Accounts)
เลขหน้าแสดงหมวดบัญชี เลขหลังแสดงลำดับบัญชีแต่ละประเภทในแต่ละหมวด เช่น บัญชีเงินสด เลขที่ 101                            เลข  1        ด้านหน้า    =   หมวดสินทรัพย์                       เลข  01      หลัง          =    ลำดับบัญชี

9 ตัวอย่างแบบผังบัญชี หมวดบัญชีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
1. สินทรัพย์ 101 เงินสด 102 ธนาคาร  103 ลูกหนี้                                      2 หนี้สิน เจ้าหนี้การค้า 202 เงินกู้ธนาคาร 3. ส่วนของเจ้าของ ทุน-นายยุรนันต์ ถอนใช้ส่วนตัว กำไรขาดทุน 4. รายได้ รายได้ค่าโฆษณา 402 รายได้ค่าเช่า รายได้ดอกเบี้ย 5. ค่าใช้จ่าย เงินเดือน 502 ค่าพาหนะ ค่าเช่า 504 ค่ารับรอง


ดาวน์โหลด ppt บัญชีแยกประเภทและผังบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google