งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 บัญชีแยกประเภท และผังบัญชี. ความหมายของบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภทจัดเป็นสมุดบัญชีขั้น ปลายที่จะใช้บันทึกรายการค้าต่าง ๆ โดยใน สมุดบัญชีแยกประเภทนี้จะช่วยแยกรายการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 บัญชีแยกประเภท และผังบัญชี. ความหมายของบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภทจัดเป็นสมุดบัญชีขั้น ปลายที่จะใช้บันทึกรายการค้าต่าง ๆ โดยใน สมุดบัญชีแยกประเภทนี้จะช่วยแยกรายการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 บัญชีแยกประเภท และผังบัญชี

2 ความหมายของบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภทจัดเป็นสมุดบัญชีขั้น ปลายที่จะใช้บันทึกรายการค้าต่าง ๆ โดยใน สมุดบัญชีแยกประเภทนี้จะช่วยแยกรายการค้า ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวก ต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการสรุปผลการ ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ โดยทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภทจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) ใช้สำหรับการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือของ บัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

3 บัญชีแยกประเภททั่วไป แบ่งออก ได้ดังนี้ 1.1 บัญชีประเภทสินทรัพย์ (Assets) หมายถึง บัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการ เป็นเจ้าของแยกตามประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีวัสดุ สำนักงาน บัญชีเครื่องใช้สำนักงาน บัญชี ธนาคาร บัญชีที่ดิน เป็นต้น 1.2 บัญชีประเภทหนี้สิน (Liabilities) หมายถึง บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี้สินที่ กิจการต้องชำระให้กับบุคคลภายนอก เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีตั๋วเงินจ่าย เป็นต้น

4 บัญชีแยกประเภททั่วไป แบ่ง ออกได้ดังนี้ 1.3 บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity) หมายถึง บัญชีที่แสดง ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มหรือลดลง ได้แก่ บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้ เมื่อมีรายได้ ทำให้ส่วน ของเจ้าของเพิ่มขึ้น บัญชีค่าใช้จ่าย เมื่อมีค่าใช้จ่าย ทำ ให้ส่วนของเจ้าของลดลง บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เมื่อมีการถอน เงินสดและนำสินทรัพย์ไปใช้ส่วนตัว ทำให้ ส่วนของเจ้าของลดลง

5 2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger 2.1 สมุดแยกประเภทลูกหนี้ เพื่อแยกลูกหนี้ เป็นรายบุคล 2.2 สมุดแยกประเภทเจ้าหนี้ เพื่อแยกเจ้าหนี้ เป็นรายบุคคล

6 รูปแบบของบัญชีแยกประเภท บัญชีแยกประเภท (Ledger Accounts) หมายถึง รูปแบบซึ่งรวบรวมการบันทึกรายการ ค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ ต่อจากสมุดรายวัน ทั่วไป รูปแบบบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้ มี 2 รูปแบบ 1. แบบตัว ที (T) ในภาษาอังกฤษ 2. แบบมีช่องยอดคงเหลือ

7 การจัดหมวดหมู่บัญชี การจัดหมวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อ ประโยชน์ในการอ้างอิง และสะดวกในการค้นหา แบ่งได้ 5 หมวด หมวดที่ 1 บัญชีหมวดสินทรัพย์ หมวดที่ 2 บัญชีหมวดหนี้สิน หมวดที่ 3 บัญชีหมวดส่วนของ เจ้าของ หมวดที่ 4 บัญชีหมวดรายได้ หมวดที่ 5 บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย

8 ผังบัญชี (Chart of Accounts) ผังบัญชี (Chart of Accounts) ผังบัญชี หมายถึง การจัดบัญชีและกำหนด เลขที่บัญชีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ในการอ้างอิงเมื่อผ่านรายการ จากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภททั่วไป เลข 1 สำหรับหมวดสินทรัพย์ เลข 2 สำหรับหมวดหนี้สิน เลข 3 สำหรับหมวดส่วนของเจ้าของ เลข 4 สำหรับหมวดรายได้ เลข 5 สำหรับหมวดค่าใช้จ่าย เลขหน้าแสดงหมวดบัญชี เลขหลังแสดงลำดับบัญชีแต่ละ ประเภทในแต่ละหมวด เช่น บัญชีเงินสด เลขที่ 101 เลข 1 ด้านหน้า = หมวดสินทรัพย์ เลข 01 หลัง = ลำดับบัญชี

9 ตัวอย่างแบบผังบัญชี หมวดบัญชีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี 1. สินทรัพย์ 101 เงินสด 102 ธนาคาร 103 ลูกหนี้ 2 หนี้สิน 201 เจ้าหนี้การค้า 202 เงินกู้ธนาคาร 3. ส่วนของเจ้าของ 301 ทุน - นายยุรนันต์ 302 ถอนใช้ส่วนตัว 303 กำไรขาดทุน 4. รายได้ 401 รายได้ค่าโฆษณา 402 รายได้ค่า เช่า 403 รายได้ดอกเบี้ย 5. ค่าใช้จ่าย 501 เงินเดือน 502 ค่าพาหนะ 503 ค่าเช่า 504 ค่ารับรอง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 บัญชีแยกประเภท และผังบัญชี. ความหมายของบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภทจัดเป็นสมุดบัญชีขั้น ปลายที่จะใช้บันทึกรายการค้าต่าง ๆ โดยใน สมุดบัญชีแยกประเภทนี้จะช่วยแยกรายการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google