งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 22 II > วงจรการพัฒนา ระบบ (System Development Life Cycle) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 22 II > วงจรการพัฒนา ระบบ (System Development Life Cycle) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 22 II > วงจรการพัฒนา ระบบ (System Development Life Cycle) Information Technology

2 Aj.Wichan Hongbin2 วงจรการพัฒนาระบบ Systems Development Life Cycle S Systems Systems D Development Development L Life Life C Cycle Cycle

3 ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ Systems Development Life Cycle 1. หาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย 2. ศึกษาความเป็นไปได้ 3.วิเคราะห์ความต้องการ ของระบบ 4. ออกแบบระบบ 5. พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสาร 6. การดำเนินงานและ ประเมินผล 7. การบำรุง รักษาระบบ

4 1. หาปัญหา โอกาสและ เป้าหมาย (problem recognition) หาปัญหาต่างๆ ของระบบ และ ดูว่ามีโอกาสที่จะสร้างระบบใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขระบบเดิม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ ระบบ Old System Current System New System

5 2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) กำหนดว่าปัญหาคือ อะไร และตัดสินใจว่าจะ พัฒนาสร้างระบบ สารสนเทศใหม่ หรือแก้ไข ระบบสารสนเทศเดิมมี ความเป็นไปได้หรือไม่ โดย เสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อย สุด

6 3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เริ่มตั้งแต่ศึกษาการทำงาน ของธุรกิจเดิม ว่าทำงาน อย่างไร กำหนดความต้องการของ ระบบใหม่

7 4. การออกแบบระบบ (System Design) ออกแบบระบบ ใหม่เพื่อให้ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของผู้ใช้และ ผู้บริหาร

8 5. พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำ เอกสาร (System Construction) เขียนโปรแกรม จัดทำคู่มือการใช้ โปรแกรม และ ฝึกอบรมผู้ใช้ที่ เกี่ยวข้องใน ระบบ

9 6. ดำเนินงานและประเมินผล (System Conversion) ติดตั้งระบบให้พร้อม นำระบบใหม่มาใช้แทนระบบเดิม ทดสอบโปรแกรม ผู้ใช้ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงาน ตามที่ต้องการ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อทดสอบโปรแกรมแล้ว โปรแกรมไม่เป็นไปตามความ ต้องการ อาจต้องแก้ไขปรับปรุง ใหม่

10 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bugs) 2. ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ธุรกิจขยายตัว ธุรกิจสร้าง สินค้าตัวใหม่ ความต้องการของ ระบบก็เพิ่มขึ้น รายงานเพิ่มขึ้น 3. การเปลี่ยนแปลงทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 4. ความต้องการของผู้ใช้มีเพิ่มขึ้น 5. 40-60% ของค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ จะใช้ในการ บำรุงรักษาระบบ 7. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) การบำรุงรักษา ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้ งานแล้ว เนื่องจาก

11 Aj.Wichan Hongbin11 (System Maintenance)

12 Aj.Wichan Hongbin12 ประเด็นสำคัญ ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสำคัญ หากไม่ ผ่านจะไม่สามารถดำเนินโครงการ ต่อไปได้ ขั้นตอนใดใช้ระยะเวลาในการ ดำเนินการมากที่สุด และใช้ต้นทุนมาก ที่สุด การจัดทำคู่มือโปรแกรมเกิดขึ้นใน ขั้นตอนใด “ วงจรการพัฒนาระบบ ” เหตุใดจึง เรียกว่า วงจร

13 Aj.Wichan Hongbin13 กิจกรรม ให้นักศึกษาออกมาท่องขั้นตอนของ SDLC หน้าห้องเรียนทีละคน ดังนี้ SDLC ย่อมาจากคำว่า ………………….. แปลว่า …………………… หมายถึง ……………………………. มีทั้งหมด …… ขั้นตอน 1. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 2. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 3. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 4. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 5. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 6. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 7. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 22 II > วงจรการพัฒนา ระบบ (System Development Life Cycle) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google