งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

II > วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "II > วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 II > วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
Information Technology 2 II > วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) Aj.Wichan Hongbin

2 วงจรการพัฒนาระบบ Systems Development Life Cycle
Aj.Wichan Hongbin

3 ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ Systems Development Life Cycle
2. ศึกษาความเป็นไปได้ 1. หาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย 3.วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 7. การบำรุง รักษาระบบ 4. ออกแบบระบบ 6. การดำเนินงานและประเมินผล 5. พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสาร

4 1.หาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย (problem recognition)
หาปัญหาต่างๆ ของระบบ และดูว่ามีโอกาสที่จะสร้างระบบใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขระบบเดิม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของระบบ Old System Current System New System

5 2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
กำหนดว่าปัญหาคืออะไร และตัดสินใจว่าจะพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศใหม่ หรือแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยสุด

6 3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เริ่มตั้งแต่ศึกษาการทำงานของธุรกิจเดิม ว่าทำงานอย่างไร กำหนดความต้องการของระบบใหม่

7 4. การออกแบบระบบ (System Design)
ออกแบบระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และผู้บริหาร

8 5. พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสาร (System Construction)
เขียนโปรแกรม จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม และฝึกอบรมผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในระบบ

9 6. ดำเนินงานและประเมินผล (System Conversion)
ติดตั้งระบบให้พร้อม นำระบบใหม่มาใช้แทนระบบเดิม ทดสอบโปรแกรม ผู้ใช้ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อทดสอบโปรแกรมแล้ว โปรแกรมไม่เป็นไปตามความต้องการ อาจต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่

10 7. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)
การบำรุงรักษา ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว เนื่องจาก 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bugs) 2. ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ธุรกิจขยายตัว ธุรกิจสร้างสินค้าตัวใหม่ ความต้องการของระบบก็เพิ่มขึ้น รายงานเพิ่มขึ้น 3. การเปลี่ยนแปลงทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 4. ความต้องการของผู้ใช้มีเพิ่มขึ้น % ของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ จะใช้ในการบำรุงรักษาระบบ

11 (System Maintenance) Aj.Wichan Hongbin

12 ประเด็นสำคัญ การจัดทำคู่มือโปรแกรมเกิดขึ้นในขั้นตอนใด
ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสำคัญ หากไม่ผ่านจะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ขั้นตอนใดใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากที่สุด และใช้ต้นทุนมากที่สุด การจัดทำคู่มือโปรแกรมเกิดขึ้นในขั้นตอนใด “วงจรการพัฒนาระบบ” เหตุใดจึงเรียกว่า วงจร Aj.Wichan Hongbin

13 กิจกรรม ให้นักศึกษาออกมาท่องขั้นตอนของ SDLC หน้าห้องเรียนทีละคน ดังนี้
1. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 2. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 3. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 4. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 5. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 6. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 7. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย Aj.Wichan Hongbin


ดาวน์โหลด ppt II > วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google