งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนอรรถวิทยพณิชย การ บทเรียน ออนไลน์ นำเข้าสู่ บทเรียน บทที่ 1 การบัญชีต้นทุน ช่วง บทที่ 2 การบัญชีต้นทุน ช่วง ( ต่อ ) บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ร่วมและ ผลิตภัณฑ์พลอยได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนอรรถวิทยพณิชย การ บทเรียน ออนไลน์ นำเข้าสู่ บทเรียน บทที่ 1 การบัญชีต้นทุน ช่วง บทที่ 2 การบัญชีต้นทุน ช่วง ( ต่อ ) บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ร่วมและ ผลิตภัณฑ์พลอยได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนอรรถวิทยพณิชย การ บทเรียน ออนไลน์ นำเข้าสู่ บทเรียน บทที่ 1 การบัญชีต้นทุน ช่วง บทที่ 2 การบัญชีต้นทุน ช่วง ( ต่อ ) บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ร่วมและ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ บทที่ 4 การบัญชีต้นทุน มาตรฐาน บทที่ 5 การบัญชีต้นทุนผันแปร หรือการบัญชีต้นทุนทางตรง บทที่ 6 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการ ตัดสินใจ ระยะสั้น บทที่ 7 งบประมาณ บทที่ 8 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ลงทุน สอน โดย อาจารย์สุภาภรณ์ จันทร์นอก

2 สาระการเรียนรู้บทที่ 1 1. ความหมายของการบัญชี ต้นทุนช่วง 2. ลักษณะของการบัญชี ต้นทุนช่วง 3. ข้อแตกต่างของการบัญชีต้นทุนงานและการบัญชี ต้นทุนช่วง 4. รูปแบบของ กระบวนการผลิต 5. วงจรการบัญชีต้นทุน ช่วง 6. การคำนวณหน่วยเทียบเท่าหน่วย ที่ผลิตเสร็จ 7. การจัดทำงบหรือรายงานต้นทุน การผลิต

3 การบัญชีต้นทุนช่วงเป็นการผลิต สินค้าชนิดเดียวกันแบบต่อเนื่อง และผลิต เป็นจำนวนมากๆ โดยที่สินค้าจะผ่าน กระบวนการผลิตมากกว่า 1 แผนก ซึ่งการ ผลิตจะเก็บไว้เพื่อขาย ไม่ผลิตตามคำสั่ง ของลูกค้า เพราะระบบต้นทุนช่วงจะเน้นทั้ง งวดเวลา และจำนวนหน่วยผลิตที่ผลิตเสร็จ ในระบบนี้จะสะสมต้นทุนการผลิต เมื่อถึงวัน สิ้นเดือนจะจัดทำงบต้นทุนการผลิตหรือ รายงานต้นทุนการผลิต ที่แสดงถึงต้นทุน การผลิตรวมและต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ของแผนกนั้นๆ

4 ลักษณะสำคัญของการบัญชีต้นทุนช่วงมี ดังนี้ 1. มีการรวบรวมข้อมูลการผลิตและจัดทำรายงานเป็นแผนกๆ เช่น แผนกตัด แผนกประกอบ และแผนกตกแต่ง 2. ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายผลิตที่เกิดขึ้นจริง ในแผนกจะถูกรวบรวมเป็นงวดๆ และจะบันทึกในบัญชีงาน ระหว่างทำของแผนก 3. การรวบรวมข้อมูลหน่วยผลิตเสร็จจากแผนกนั้นๆ กรณีที่มี งานระหว่างทำต้นงวดและปลายงวด ต้องปรับหน่วยงานระหว่าง ทำให้อยู่ในรูปหน่วยเทียบเท่า 4. คำนวณต้นทุนหน่วยของแผนกต่างๆ ในแต่ละงวด 5. ต้นทุนของหน่วยผลิตเสร็จจะโอนออกจากบัญชีงานระหว่าง ทำไปยังบัญชีงานระหว่างทำแผนกถัดไปหรือบัญชีสินค้า สำเร็จรูป 6. การสะสมต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในแผนกต่างๆ จะ นำไปแสดงไว้ในงบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต

5 ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนงานและการบัญชีต้นทุน ช่วง สรุปได้ดังนี้ การบัญชีต้นทุนงาน 1. ผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า 2. ลักษณะสินค้าแตกต่างกันมาก เนื่องจากผลิตตามคำสั่งของลูกค้า 3. รวบรวมต้นทุนตามคำสั่งผลิตเป็น งานๆ และใช้บัตรต้นทุนงานเป็นบัญชี ย่อย 4. มีการระบุต้นทุนที่เป็นส่วนประกอบ สำคัญของการผลิต คือต้นทุนวัตถุดิบ ทางตรง ค่าแรงงานทางตรงเข้างานแต่ ละชิ้น ส่วนที่ไม่สามารถคิดเข้างานได้ โดยตรงจะใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต จัดสรร 5. เน้นต้นทุนที่ผลิตขึ้นแต่ละงาน หรือ ตามคำสั่งผลิตแต่ละคำสั่ง การบัญชีต้นทุน ช่วง 1. ผลิตสินค้าเพื่อขายและผลิตเป็น จำนวนมาก 2. กรณีที่ผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียว สินค้าจะมีลักษณะเหมือนกัน ไม่ แตกต่างกัน 3. รวบรวมต้นทุนตามแผนกผลิตมีงบ หรือรายงานต้นทุนการผลิตเป็นบัญชี ย่อย 4. ไม่ต้องแยกว่าเป็นต้นทุนทางตรง หรือทางอ้อมเพราะไม่คิดเข้างานหรือตัว สินค้าโดยตรง จะคิดต้นทุนประเภทเข้า แผนกผลิตก่อน แล้วจึงคำนวณเข้าตัว สินค้าในภายหลัง 5. เน้นต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกโดย พิจารณาตามงวดเวลา

6 กระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1. กระบวนการผลิตแบบเรียงลำดับ วัตุดิบ แผนก 1 แผนก 2 แผนก 3 สินค้าสำเร็จรูป 2. กระบวนการผลิตแบบขนาน วัตถุดิบ แผนก 1 แผนก 3 แผนก 2 แผนก 4 แผนก 5 สินค้าสำเร็จรูป 3. กระบวนการผลิตแบบเลือก แผนก วัตถุดิบ แผนก 1 สินค้าสำเร็จรูป


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนอรรถวิทยพณิชย การ บทเรียน ออนไลน์ นำเข้าสู่ บทเรียน บทที่ 1 การบัญชีต้นทุน ช่วง บทที่ 2 การบัญชีต้นทุน ช่วง ( ต่อ ) บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ร่วมและ ผลิตภัณฑ์พลอยได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google