งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม
ลดอ้วน ลดโรค

2 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน
"โครงการจังหวัด ลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ หมั่นออกกำลังกาย" 11. นวัตกรรม กิจกรรมเด่น 10. ทีมงาน แกนนำเยี่ยมบ้าน 4. แผนสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล 2,3 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ, การสื่อสารสาธารณะ 1. นโยบายและการดำเนินงาน เมนูชูสุขภาพ / เมนู 2:1:1 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ DPAC โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม องค์กรไร้พุง 5. สร้างเครือข่ายแกนนำ 6,7,8 สำรวจ พฤติกรรม ภาวะโภชนาการ การใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ 9. กิจกรรมออกกำลังกาย ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ หมั่นออกกำลังกาย

3 เป้าหมายการดำเนินงาน
กระบวนการดำเนินงาน

4 กระบวนการพัฒนา หมู่บ้าน/ชุมชน รพศ./รพท./ รพช./ รพ.สต. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ร้าน อาหาร 1. มีนโยบายและการดำเนินงาน 2. สร้างเครือข่าย แกนนำ - 3. สำรวจพฤติกรรมบริโภค / ออกกำลังกาย 4. ประเมินภาวะโภชนาการ วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก 5. สำรวจปริมาณการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรส 6. กิจกรรมออกกำลังภายในหน่วยงานและในชุมชน 7. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 8. การสื่อสารและสร้างกระแสสังคม 9. แผนสุขภาพตำบล / การสนับสนุน 10. ทีมงาน/แกนนำ ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง 11. นวัตกรรมและกิจกรรมเด่น

5 แนวทางการประเมินการดำเนินงาน
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค หน่วยงาน หมู่บ้าน และชุมชน ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง โทรศัพท์

6 สรุป คะแนนเต็ม 120 ดีมาก 101-120 ดี 81-100 พอใจ 61-80 พัฒนาได้  61
กระบวนการพัฒนา เกณฑ์ประเมิน คะแนนที่ได้ หลักฐานอ้างอิง มี ไม่มี คะแนนได้ 1. มีนโยบายและการดำเนินงาน 10 คำสั่ง นโยบาย 2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ภาพถ่ายกิจกรรม 3. การสื่อสารและสร้างกระแสสังคม บอร์ดประชาสัมพันธ์/ ชุดนิทรรศการ 4. แผนสุขภาพตำบล / การสนับสนุน แผนสุขภาพตำบล 5. สร้างเครือข่าย แกนนำ ชื่อชุมชน แกนนำ องค์กร 6. สำรวจพฤติกรรมบริโภค / ออกกำลังกาย รายงานพฤติกรรมบริโภคอาหาร 7. ประเมินภาวะโภชนาการ วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก รายงานผลภาวะอ้วนความชุกโรคเรื้อรัง 8. สำรวจปริมาณการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรสในครัวเรือน รายงานการสำรวจ 9. กิจกรรมออกกำลังภายในหน่วยงานและในชุมชน 10. ทีมงาน/แกนนำ ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง บันทึกการทำงาน 11. นวัตกรรมและกิจกรรมเด่น 20 รายงานผลกิจกรรม รวม 120 สรุป คะแนนเต็ม 120 ดีมาก ดี พอใจ พัฒนาได้  61

7 แนวทางการประเมินการดำเนินงาน
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค หน่วยงาน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง โทรศัพท์

8 สรุป คะแนนเต็ม 120 ดีมาก 101-120 ดี 81-100 พอใจ 61-80 พัฒนาได้  61
กระบวนการพัฒนา เกณฑ์ประเมิน คะแนนที่ได้ หลักฐานอ้างอิง มี ไม่มี คะแนนได้ 1. มีนโยบายและการดำเนินงาน 10 คำสั่ง นโยบาย 2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ภาพถ่ายกิจกรรม 3. การสื่อสารและสร้างกระแสสังคม บอร์ดประชาสัมพันธ์/ ชุดนิทรรศการ 4. แผนสุขภาพตำบล / การสนับสนุน แผนสุขภาพตำบล 5. สร้างเครือข่าย แกนนำ ชื่อชุมชน แกนนำ องค์กร 6. สำรวจพฤติกรรมบริโภค / ออกกำลังกาย รายงานพฤติกรรมบริโภคอาหาร 7. ประเมินภาวะโภชนาการ วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก รายงานผลภาวะอ้วนความชุกโรคเรื้อรัง 8. สำรวจปริมาณการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรสในโรงครัว รายงานการสำรวจ 9. กิจกรรมออกกำลังภายในหน่วยงานและในชุมชน 10. ทีมงาน/แกนนำ ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง บันทึกการทำงาน 11. นวัตกรรมและกิจกรรมเด่น 20 รายงานผลกิจกรรม รวม 120 สรุป คะแนนเต็ม 120 ดีมาก ดี พอใจ พัฒนาได้  61

9 เกณฑ์การประเมิน * องค์กรต้นแบบไร้พุง * ชุมชน /หมู่บ้านต้นแบบลดเสี่ยง ลดโรค * หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (หมู่บ้านลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค)

10 ชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ ลดเสี่ยง ลดโรค หมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
องค์กรต้นแบบไร้พุง รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. ชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ ลดเสี่ยง ลดโรค หมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ) 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ/ ดำเนินงาน 2. มีนโยบาย 3. แผนงานสุขภาพตำบล (SRM) 4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสสังคม 5. การวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก เครือข่าย จัดกิจกรรม จัดสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายจัดกิจกรรม ออกกำลังกาย สำรวจพฤติกรรมโภชนาการ/ออกกำลังกาย (3อ.) 6. เส้นรอบเอว (ช+ ญ) ไม่เกิน 60% 7. ติดตาม สนับสนุน ประเมิน 8. นวัตกรรมและกิจกรรมเด่น

11 ขอบคุณ และสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google