งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. 11. นวัตกรรม กิจกรรมเด่น 10. ทีมงาน แกนนำเยี่ยมบ้าน 4. แผนสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล 2,3 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ, การสื่อสาร สาธารณะ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. 11. นวัตกรรม กิจกรรมเด่น 10. ทีมงาน แกนนำเยี่ยมบ้าน 4. แผนสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล 2,3 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ, การสื่อสาร สาธารณะ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 11. นวัตกรรม กิจกรรมเด่น 10. ทีมงาน แกนนำเยี่ยมบ้าน 4. แผนสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล 2,3 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ, การสื่อสาร สาธารณะ 1. นโยบายและ การดำเนินงาน  เมนูชูสุขภาพ / เมนู 2:1:1  อาหารว่างเพื่อ สุขภาพ  DPAC  โรงเรียนปลอด น้ำอัดลม  องค์กรไร้พุง 5. สร้าง เครือข่าย แกนนำ 6,7,8 สำรวจ  พฤติกรร ม  ภาวะ โภชนากา ร  การใช้ น้ำตาล น้ำมัน เกลือ 9. กิจกรรม ออกกำลัง กาย ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้ หมั่นออก กำลังกาย

3 LOGO

4 กระบวนการพัฒนา หมู่บ้า น / ชุมชน รพศ./ รพท./ รพช./ รพ. สต. โรงเรีย น ศูนย์ เด็ก เล็ก ร้าน อาหา ร 1. มีนโยบายและการดำเนินงาน 2. สร้างเครือข่าย แกนนำ -- 3. สำรวจพฤติกรรมบริโภค / ออก กำลังกาย -- 4. ประเมินภาวะโภชนาการ วัด รอบเอว ชั่งน้ำหนัก - 5. สำรวจปริมาณการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรส - 6. กิจกรรมออกกำลังภายใน หน่วยงานและในชุมชน - 7. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 8. การสื่อสารและสร้างกระแส สังคม 9. แผนสุขภาพตำบล / การ สนับสนุน --- 10. ทีมงาน / แกนนำ ติดตามเยี่ยม บ้านกลุ่มเสี่ยง - 11. นวัตกรรมและกิจกรรมเด่น

5 LOGO แนวทางการประเมินการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้าน / ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลด อ้วน ลดโรค หน่วยงาน หมู่บ้าน และชุมชน ชื่อหน่วยงาน...................................................................... สถานที่ตั้ง เลขที่................. หมู่ที่................. ถนน................................. ตำบล....................................... อำเภอ................................................ จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์......................................................................... โทรสาร......................................................... ผู้รับผิดชอบ.................................................. ตำแหน่ง.......................................................................... โทรศัพท์......................................................E-mail.........................................

6 LOGO กระบวนการพัฒนา เกณฑ์ประเมินคะแนน ที่ได้ หลักฐานอ้างอิง มีไม่มีคะแนน ได้ 1. มีนโยบายและการดำเนินงาน 100 คำสั่ง นโยบาย 2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม พฤติกรรมสุขภาพ 100 ภาพถ่ายกิจกรรม 3. การสื่อสารและสร้างกระแสสังคม 10 0 บอร์ดประชาสัมพันธ์ / ชุด นิทรรศการ 4. แผนสุขภาพตำบล / การสนับสนุน 100 แผนสุขภาพตำบล 5. สร้างเครือข่าย แกนนำ 100 ชื่อชุมชน แกนนำ องค์กร 6. สำรวจพฤติกรรมบริโภค / ออกกำลัง กาย 100 รายงานพฤติกรรมบริโภค อาหาร 7. ประเมินภาวะโภชนาการ วัดรอบเอว ชั่ง น้ำหนัก 100 รายงานผลภาวะอ้วนความชุก โรคเรื้อรัง 8. สำรวจปริมาณการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรสในครัวเรือน 100 รายงานการสำรวจ 9. กิจกรรมออกกำลังภายในหน่วยงานและ ในชุมชน 100 ภาพถ่ายกิจกรรม 10. ทีมงาน / แกนนำ ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่ม เสี่ยง 100 บันทึกการทำงาน 11. นวัตกรรมและกิจกรรมเด่น 200 รายงานผลกิจกรรม รวม 1200 สรุป คะแนนเต็ม 120 ดีมาก 101-120 ดี 81-100 พอใจ 61-80 พัฒนาได้  61

7 LOGO แนวทางการประเมินการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้าน / ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลด อ้วน ลดโรค หน่วยงาน รพศ./ รพท./ รพช./ รพ. สต. ชื่อหน่วยงาน...................................................................... สถานที่ตั้ง เลขที่................. หมู่ที่................. ถนน................................. ตำบล....................................... อำเภอ................................................ จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์......................................................................... โทรสาร......................................................... ผู้รับผิดชอบ.................................................. ตำแหน่ง.......................................................................... โทรศัพท์......................................................E-mail.........................................

8 LOGO กระบวนการพัฒนา เกณฑ์ประเมินคะแนน ที่ได้ หลักฐานอ้างอิง มีไม่มีคะแนน ได้ 1. มีนโยบายและการดำเนินงาน 100 คำสั่ง นโยบาย 2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม พฤติกรรมสุขภาพ 100 ภาพถ่ายกิจกรรม 3. การสื่อสารและสร้างกระแสสังคม 10 0 บอร์ดประชาสัมพันธ์ / ชุด นิทรรศการ 4. แผนสุขภาพตำบล / การสนับสนุน 100 แผนสุขภาพตำบล 5. สร้างเครือข่าย แกนนำ 100 ชื่อชุมชน แกนนำ องค์กร 6. สำรวจพฤติกรรมบริโภค / ออกกำลัง กาย 100 รายงานพฤติกรรมบริโภค อาหาร 7. ประเมินภาวะโภชนาการ วัดรอบเอว ชั่ง น้ำหนัก 100 รายงานผลภาวะอ้วนความชุก โรคเรื้อรัง 8. สำรวจปริมาณการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรสในโรงครัว 100 รายงานการสำรวจ 9. กิจกรรมออกกำลังภายในหน่วยงานและ ในชุมชน 100 ภาพถ่ายกิจกรรม 10. ทีมงาน / แกนนำ ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่ม เสี่ยง 100 บันทึกการทำงาน 11. นวัตกรรมและกิจกรรมเด่น 200 รายงานผลกิจกรรม รวม 1200 สรุป คะแนนเต็ม 120 ดีมาก 101-120 ดี 81-100 พอใจ 61-80 พัฒนาได้  61

9 LOGO * องค์กรต้นแบบไร้พุง * ชุมชน / หมู่บ้านต้นแบบลด เสี่ยง ลดโรค * หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ( หมู่บ้านลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค )

10 LOGO องค์กรต้นแบบ ไร้พุง รพศ./ รพท./ รพช./ รพ. สต. ชุมชน / หมู่บ้าน ต้นแบบ ลดเสี่ยง ลด โรค หมู่บ้าน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ( ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ) 1. มีคณะกรรมการ รับผิดชอบ / ดำเนินงาน 2. มีนโยบาย 3. แผนงานสุขภาพ ตำบล (SRM) 4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสสังคม 5. การวัดรอบเอว ชั่ง น้ำหนัก เครือข่าย จัดกิจกรรม จัดสิ่งแวดล้อม เครือข่ายจัด กิจกรรม ออกกำลังกาย สำรวจพฤติกรรม โภชนาการ / ออก กำลังกาย (3 อ.) 6. เส้นรอบเอว ( ช + ญ ) ไม่เกิน 60% 7. ติดตาม สนับสนุน ประเมิน 8. นวัตกรรมและ กิจกรรมเด่น

11 ขอบคุณ และสวัสดี 11


ดาวน์โหลด ppt LOGO. 11. นวัตกรรม กิจกรรมเด่น 10. ทีมงาน แกนนำเยี่ยมบ้าน 4. แผนสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล 2,3 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ, การสื่อสาร สาธารณะ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google