งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดนยา ธนะอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดนยา ธนะอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดนยา ธนะอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

2 ร้อยละ 65 ผ่านการประเมิน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ชุมชนต้นแบบด้านพัฒนาสุขภาพแม่ และเด็ก จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน

3 ศูนย์เด็กเล็กระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี อำเภอละ 1 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กดีเด่นด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาการ โภชนาการระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง โดยพัฒนาจากศูนย์ เล็กระดับพื้นฐาน

4 หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ เอชไอวี ไม่เกิน 0.65% การถ่ายทอดเชื้อ เอช ไอวี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน 3.6%

5 เป้าหมายนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาอ่างทองรวม 1. อัตราหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ฝาก ครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 55 43.2393.8533.3345.1850.13 2. อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ไม่เกิน ร้อยละ 10 17.40 (17.48) 22.96 (23.59) 20.37 (17.24 ) 21.69 (21.47 ) 18.33 (19.07 ) 3. อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 7 8.70 (8.34) 4.50 (9.39) 9.43 (3.68) 8.38 (9.78) 8.12 (7.28) 4. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 1 นาทีหลังคลอด 30 : 1000 LB 20.96 (21.29) 9.93 (23.20) 18.87 (24.58 ) 28.95 (16.53 ) 19.69 (22.88 ) ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2553 ( ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

6 ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2553 ( ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เป้าหมายนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาอ่างทองรวม 5. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 18 : 100,000 LB 21.720.00 17.74 6. อัตราตายทารก 16.7 : 1,000 LB 1.300.660.00 1.15 7. อัตราตายปริกำเนิด 9 : 1,000 การ เกิดทั้งหมด 4.87 (4.94) 1.32 (4.67) 18.52 * (7.18) 3.99 (8.07) 4.42 (3.76 ) 8. อัตราเด็ก 0-6 เดือน กินนมแม่ อย่างเดียว 30 84.06111.6262.5048.8290.21

7 ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2553 ( ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เป้าหมายนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาอ่างทองรวม 9. เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 90 97.74 (99.74 ) 99.96 (99.79 ) 100 (97.28 ) 86.57 (99.8 6) 98.92 (98.83) 10. ร้อยละของเด็กอายุ 18-24 เดือน, ติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ ลูก ไม่เกิน ร้อยละ 3.6 0.0 2.711.1*3.5 11. โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัวผ่านระดับทอง ร้อยละ 65 5611527 - ประเมินซ้ำ 2554 331212220

8

9 1.1 ประชุมทีมประเมินของจังหวัด / ศูนย์อนามัยที่ 1 1.2 ประเมินโรงพยาบาล จำนวน 20 แห่ง นนทบุรี 3 แห่ง รพ. พระนั่งเกล้า / รพ. ไทรน้อย / รพ. ชลประทาน ปทุมธานี 3 แห่ง รพ. ปทุมธานี / รพ. ลำลูกกา / รพ. ธัญบุรี อ่างทอง 2 แห่ง รพ. อ่างทอง / รพ. วิเศษชัยชาญ อยุธยา 12 แห่ง รพ. พระนครศรีอยุธยา / รพ. เสนา / รพ. ผักไห่ / รพ. ท่าเรือ / รพ. บางปะอิน / รพ. มหาราช / รพ. บางบาล / รพ. อุทัย / รพ. วังน้อย / รพ. สมเด็จฯ / รพ. ภาชี / รพ. บางปะหัน

10 พัฒนาศักยภาพ - เจ้าหน้าที่ - พี่เลี้ยง - อาสาสมัคร พื้นที่ดำเนินการ - จ. นนทบุรี  รพ. พระนั่งเกล้า - จ. ปทุมธานี  หมู่บ้านปัญจรี ต. ปรอก อ. เมือง - จ. พระนครศรีอยุธยา  ม.6 บ้านช้าง ต. ศาลา ลอย อ. ท่าเรือ - จ. อ่างทอง  ม.8 ต. บางเจ้าฉ่า อ. โพธิ์ ทอง มอบโล่ - ศูนย์เด็กเล็กดีเยี่ยมระดับเขต - ศูนย์เด็กเล็กดีเยี่ยมระดับ จังหวัด

11 นโยบาย Couples VCT ยา HAART ปรับปรุงโปรแกรม

12 ประชุมทีม MCH Board จัดประชุม ANC แนวใหม่ WHO / พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว นิเทศติดตาม

13


ดาวน์โหลด ppt ดนยา ธนะอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google