งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพ อนามัยและการพัฒนาการของเด็ก 2553-2555 โดย นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพ อนามัยและการพัฒนาการของเด็ก 2553-2555 โดย นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพ อนามัยและการพัฒนาการของเด็ก 2553-2555 โดย นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดย นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

2 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555 1. หนังสือเล่มแรก  พัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  มอบนิทานเด็กทุกคน  อสม. ส่งเสริม / ติดตาม 2. พัฒนาคุณภาพ ศูนย์เด็กเล็ก  พัฒนาครูพี่เลี้ยง  จัดทำสื่อสนับสนุน  ประเมินและรับรอง คุณภาพศูนย์เด็กเล็ก 3. อสม./ องค์กรปกครองท้องถิ่น  พัฒนาศักยภาพ  อปท. มีส่วนร่วม สนับสนุน  เยี่ยมติดตาม 4. การบริหารจัดการ  รพ. สต. นิเทศ ติดตาม พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก  สร้างกระแสสังคม  ประเมินโครงการ ผลลัพธ์  เด็กปฐมวัย สมส่วน พัฒนาการสมวัย  ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้  ทักษะบุคลากรสาธารณสุข / ผู้ดูแลเด็ก  การมีส่วนร่วมของชุมชน

3 วัตถุประสงค์ 1. เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัย พัฒนาการ และการเจริญเติบโตเต็ม ศักยภาพ 2. พัฒนาศักยภาพครูผู้เลี้ยงดูเด็ก / ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ทักษะ การดูแล สุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน อปท. / หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเด็ก 4. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4 ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กปี2553 กรุงเทพมหานคร 328 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17,821 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 1,663 กระทรวงสาธารณสุข 58 กระทรวงกลาโหม 104 กระทรวงแรงงาน 69 รวม 20,043

5 ปี 2553 ศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4,667 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 876 แห่ง กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2554 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 4,522 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี พัฒนาเป็นระดับดีมาก จำนวน 2,000 แห่ง ปี 2555 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 5,832 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี พัฒนาเป็นระดับดีมาก จำนวน 2,000 แห่ง

6 ก่อน โครงการ 2553 สิ้นปี งบประมาณ 2553 สิ้นปี งบประมาณ 2554 สิ้นปี งบประมาณ 2555 ดีมาก3,146 5,1467,146 ดี5,6676,5439,06512,897 พื้นฐาน6,56310,3545,8320 ไม่ผ่าน4,667000 รวม20,043 กำหนด เวลา มาตรฐาน เป้าหมายการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พ. ศ. 2553 - 2555

7 ทิศทางการดำเนินงานปี 2555 1.ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานโครงการตาม แผนงาน 4 แผนงาน 2.เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 4.มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย มีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการ 4 ประการ ดังนี้

8 แผนงานที่ 1 หนังสือเล่มแรก เป้าหมาย เด็ก 800,000 คน กิจกรรม. มอบหนังสือนิทานให้พ่อแม่เมื่อมารับบริการ ณโรงพยาบาล /รพ.สต. - เด็กแรกเกิด 1 เล่ม - เด็กอายุ 6 เดือน 1 เล่ม - เด็กอายุ 12 เดือน 1 เล่ม การดำเนินงานปี2555

9 แผนงานที่ 2 พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ บูรณาการกระบวนการดำเนินงานพัฒนา ศูนย์เด็กน่าอยู่และปลอดโรค อบรมทีมประเมินระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก

10 กิจกรรม 1.1. ส่งเสริมบทบาท อสม. มีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก 2. ในศูนย์เด็กและชุมชน 3.- เยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด - 5 ปี 4. - จัดกิจกรรมในศูนย์เด็กเล็ก 5.2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นิเทศ สนับสนุน 6. การปฏิบัติงานของ อสม. เป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แผนงานที่ 3 อสม. ชุมชน

11 กิจกรรม 1.1.รวบรวมข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์ อนามัยที่ 1 -12) 2.2. นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก 3.3. ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์เด็ก เล็ก 4.4.คัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด 5.4. ประเมินผลโครงการ แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการ

12 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555 ผลลัพธ์  เด็กปฐมวัย สมส่วน พัฒนาการสมวัย  ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ทักษะบุคลากรสาธารณสุข/ผู้ดูแลเด็ก  การมีส่วนร่วมของชุมชน  เด็กปฐมวัย สมส่วน พัฒนาการสมวัย  ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ทักษะบุคลากรสาธารณสุข/ผู้ดูแลเด็ก  การมีส่วนร่วมของชุมชน

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพ อนามัยและการพัฒนาการของเด็ก 2553-2555 โดย นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google