งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก โดย นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

2 2. พัฒนาคุณภาพ ศูนย์เด็กเล็ก 3. อสม./องค์กรปกครองท้องถิ่น
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ 1. หนังสือเล่มแรก พัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มอบนิทานเด็กทุกคน อสม. ส่งเสริม/ติดตาม ผลลัพธ์ เด็กปฐมวัย สมส่วนพัฒนาการสมวัย ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้ ทักษะบุคลากรสาธารณสุข/ ผู้ดูแลเด็ก การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. พัฒนาคุณภาพ ศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาครูพี่เลี้ยง จัดทำสื่อสนับสนุน ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก 4. การบริหารจัดการ รพ.สต. นิเทศ ติดตาม พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก สร้างกระแสสังคม ประเมินโครงการ 3. อสม./องค์กรปกครองท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพ อปท. มีส่วนร่วม สนับสนุน เยี่ยมติดตาม

3 วัตถุประสงค์ 1. เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัย พัฒนาการ และการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ 2. พัฒนาศักยภาพครูผู้เลี้ยงดูเด็ก / ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ทักษะ การดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน อปท. / หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเด็ก 4. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4 ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กปี2553
กรุงเทพมหานคร 328 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17,821 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 1,663 กระทรวงสาธารณสุข 58 กระทรวงกลาโหม 104 กระทรวงแรงงาน 69 รวม 20,043

5 กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน
ปี 2553 ศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4,667 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน แห่ง ปี 2554 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 4,522 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี พัฒนาเป็นระดับดีมาก จำนวน 2,000 แห่ง ปี 2555 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 5,832 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี พัฒนาเป็นระดับดีมาก จำนวน 2,000 แห่ง

6 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พ.ศ. 2553 - 2555
เป้าหมายการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พ.ศ ก่อนโครงการ 2553 สิ้นปี งบประมาณ 2553 สิ้นปี งบประมาณ 2554 สิ้นปี งบประมาณ 2555 ดีมาก 3,146 5,146 7,146 ดี 5,667 6,543 9,065 12,897 พื้นฐาน 6,563 10,354 5,832 ไม่ผ่าน 4,667 รวม 20,043 กำหนด เวลา มาตรฐาน

7 ทิศทางการดำเนินงานปี 2555
มีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการ 4 ประการ ดังนี้ ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน 4 แผนงาน เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย

8 การดำเนินงานปี2555 แผนงานที่ หนังสือเล่มแรก เป้าหมาย เด็ก 800,000 คน กิจกรรม . มอบหนังสือนิทานให้พ่อแม่เมื่อมารับบริการ ณโรงพยาบาล /รพ.สต. - เด็กแรกเกิด เล่ม เด็กอายุ 6 เดือน 1 เล่ม เด็กอายุ 12 เดือน 1 เล่ม

9 แผนงานที่ 2 พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
แผนงานที่ 2 พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ บูรณาการกระบวนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กน่าอยู่และปลอดโรค อบรมทีมประเมินระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก

10 แผนงานที่ 3 อสม. ชุมชน เป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
แผนงานที่ 3 อสม. ชุมชน เป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กิจกรรม 1. ส่งเสริมบทบาท อสม. มีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก ในศูนย์เด็กและชุมชน - เยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด - 5 ปี - จัดกิจกรรมในศูนย์เด็กเล็ก 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นิเทศ สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสม.

11 แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการ
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการ กิจกรรม 1.รวบรวมข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์อนามัยที่ 1 -12) 2. นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 3. ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก 4.คัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด 4. ประเมินผลโครงการ

12 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555
ผลลัพธ์ เด็กปฐมวัย สมส่วน พัฒนาการสมวัย ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ทักษะบุคลากรสาธารณสุข/ผู้ดูแลเด็ก การมีส่วนร่วมของชุมชน

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google