งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ ตัดสินใจเลือก เส้นทางสายรถเมล์. เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทาง มีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อ ไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ ตัดสินใจเลือก เส้นทางสายรถเมล์. เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทาง มีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อ ไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ ตัดสินใจเลือก เส้นทางสายรถเมล์

2 เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทาง มีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อ ไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเส้นทางนั้น ต้องเป็นเส้นทางที่สามารถไปถึงจุดหมายได้ ซึ่ง รถประจำทางหลายสายสามารถวิ่งผ่านจุดที่เรา ต้องการไป ระบบนี้จะทำการตัดสินเลือกสายรถ ประจำทางให้เรา เพื่อความสะดวกในการนั่งรถ ประจำทาง เพราะเราไม่ต้องขึ้นสายรถที่ผ่านไป ที่เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้เรา เดินทางได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

3 1. เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น โดยเลือกขึ้นรถประจำทางในสายที่ ระบบเลือกให้ ซึ่งไม่ต้องผ่านไปในเส้นทางที่ มีการจราจรหนาแน่น หรือเส้นทางทีมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น 2. ในการแจ้งเตือนเส้นทางที่รถติดหรือ ระยะทางจากจุดที่อยู่ ไปยังปลายทางนั้น สามารถนำมาใช้กับบุคคลที่มีรถส่วนตัวได้ เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับเวลาในการ เดินทาง

4 1. ทำการดึง feed การจราจรในแต่ละเส้นทางที่ มีรถติดหรือมีอุบัติเหตุแสดงให้ user ดู 2. ให้ user กรอกสถานที่ โดยกรอกจุดเริ่มต้นที่ user อยู่ กับจุดหมายปลายทางที่ user จะ ไป 3. แสดงสายรถเมล์พร้อมระยะทางที่วิ่งผ่าน เส้นทางที่ user จะไปทั้งหมด เพื่อให้ user เลือกขึ้นรถเมล์ได้ถูก, เลี่ยงทางที่มีรถติดหรือ มีอุบัติเหตุ และ เป็นเส้นทางที่ระยะทางใกล้ ที่สุด 4. ระบบทำการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้ 1 เส้น โดยเป็นเส้นทางที่ไม่มีรถติดและใกล้ ปลายทางที่ user จะไปมากที่สุด

5 09/01/56 – 12/01/56 หา feed และทำ การวิเคราะห์ feed 13/01/56 – 17/01/56 ออกแบบ process และฐานข้อมูล 18/01/56 – ออกแบบ Algorithm Imprementation

6 1. นางสาว เสาวคนธ์ ศรีบุตรชิน 53160037 PM 2. นางสาว รวิวรรณ เปล่งผึ่ง 53160116 Database 3. นางสาว สุชาดา สรธรโชติ 53160081 SA 4. นางสาว จันจิรา เย็นอุรา 53160064 Programer 5. นางสาว มนัสชนก จันทะรังษี 53160071 Programmer 6. นางสาว จุฑารัช สุวรรณทศ 53160044 Programmer

7 5.1 วิเคราะห์ข้อมูล rss feed นำ feed ข้อมูลการจราจรในแต่ละถนนมาใช้ พิจารณาการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่จะไป จะ ทำการแสดงข้อมูลเส้นทางที่มีการจราจร หนาแน่น หรือมีอุบัติเหตุ โดยดึงข้อมูลวันที่และ เวลามาด้วย เพื่อให้ user ทราบว่า ณ เวลานี้ เส้นทางที่รถติดคือทางใดบ้าง

8 5.2 Model Driven & SOA Architecture Tool Driven- ใช้ภาษา PHP, XML, HTML,- เครื่องมือ Notepad++,Editplus, Microsoft Excel MySQL phpmyadmin - Server ของ seashore.buu.ac.th Data Driven- feed การจราจร จาก http://traffic.longdo.com ใช้ข้อมูลระยะทาง, เส้นทางที่ไม่มีรถ ติด, สายรถเมล์ Process Driven- ดึง feed การจราจรมาแสดง เพื่อใช้เลือกทางที่รถไม่ติด - คำนวณระยะทางเส้นทางระหว่างป้าย รถเมล์แต่ละป้าย และใช้ insertion sort ในการเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด

9 อุบัติเหตุ ถนนศรีอยุธยา อุบัติเหตุ ถนนศรีอยุธยา ( อุบัติเหตุ ) ถนนศรีอยุธยา ขาเข้า ลงจากสะพานข้าม ราชปรารภ เล็กน้อย รถชนกัน ช่องทางกลาง รถติดขัดเคลื่อนตัวช้า [12:09, 23 rd January GMT] การจราจรหนาแน่น ถนนราชดำริ การจราจรหนาแน่น ถนนราชดำริ ( การจราจรหนาแน่น ) ถนนราชดำริ จากแยก ราชประสงค์ มาแยกประตูน้ำ หนาแน่น เคลื่อนตัวช้าสลับหยุด [11:56, 23rd January GMT] การจราจรหนาแน่น ถนนพญาไท ( การจราจรหนาแน่น ) ถนนพญาไท ขาออก จากแยกปทุมวัน มาอนุสาวรีย์ชัย รถมาก หนาแน่น เคลื่อนตัวช้า [11:55, 23rd January GMT] การจราจรหนาแน่น ถนนพญาไท การจราจรหนาแน่น ถนนอินทราพิทักษ์ การจราจรหนาแน่น ถนนอินทราพิทักษ์ ( การจราจรหนาแน่น ) ถนนอินทรา พิทักษ์ ไปแยกท่าพระ หนาแน่น กระทบจาก ถนนเพชรเกษม ไปบางแค ท้ายต่อเนื่อง แยกบางยี่เรือ [11:48, 23rd January GMT] การจราจรหนาแน่น แยกเกษมราษฎร์ การจราจรหนาแน่น แยกเกษมราษฎร์ ( การจราจรหนาแน่น ) ถนนพระราม 4 ขา ออก ไปใต้ด่วนพระราม 4 เกษมราษฎร์ หนาแน่น ท้ายอยู่แยกศาลาแดง [11:45, 23rd January GMT] การจราจรหนาแน่น ถนนสิรินธร การจราจรหนาแน่น ถนนสิรินธร ( การจราจรหนาแน่น ) ถนนสิรินธร ขาเข้า ขึ้น สะพานกรุงธน หนาแน่น ท้ายอยู่ทางลงสะพานข้ามแยกบางพลัด

10 1. นำข้อมูลจาก feed ที่ประกอบด้วย ระยะทางที่มี การจราจรหนาแน่นมา วิเคราะห์ 2. รับค่าจุดเริ่มต้นที่ user อยู่ และจุดหมายที่ user จะไป 3. มีตัวแปร $line ในการนับจำนวนสายรถเมล์ที่ สามารถไปถึงจุดหมายที่ ต้องการ 4. ใช้ loop ในการวนเช็คว่าสายที่ไปจุดหมายได้ มี สายไหนบ้างที่มีรถติด โดย ค้นหาจาก feed ถ้า สายที่ 1 == สายที่รถติดใน feed หยุดการทำงาน ออกไปเช็คสายรถ ถัดไป ถ้าไม่ใช่ จะนำสายรถมาหาระยะทางจากจุดต้น ถึงจุดปลาย เก็บในอาเรย์ แล้วใช้ insertion sort เรียงลำดับค่าระยะทางจากน้อยไปมาก แล้วแสดงให้ user ดู พร้อมกับแสดงสายรถเมล์ที่ แนะนำให้ user ต้องขึ้น และเส้นทางที่รถติดจาก feed

11

12 5.3 Use Case Diagram

13 5.4 Process ที่สำคัญของระบบ - ดึง feed การจราจรมาแสดงเพื่อใช้เลือก ทางที่รถไม่ติด - คำนวณระยะทางเส้นทางระหว่างป้าย รถเมล์แต่ละป้าย และใช้ insertion sort ใน การเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด 5.5 Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ภายใน ระบบ insertion sort จะทำการเรียงระยะทางจาก น้อยไปมาก จะได้ เส้นทางที่ระยะทางสั้น ที่สุดจากข้อมูลระยะทางที่คำนวณได้ แล้ว เลือกข้อมูลจากตำแหน่งแรกซึ่งเป็นระยะทางที่ สั้นที่สุดแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ระบบ ตัดสินใจเลือก เส้นทางสายรถเมล์. เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทาง มีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อ ไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google